Burgerparticipatie

Samenleving aan zet
Participatie moet echte participatie zijn, inwoners moeten mee kunnen denken over oplossingen in hun directe omgeving of inbreng kunnen leveren aan beleidsnota’s. De gemeente is er immers voor haar inwoners. Hiervoor moet de gemeente ook durven het roer om te gooien en kijken of de juiste mensen nog op de juiste plek zitten.
Het geven van voorrang aan initiatief uit de samenleving moet normaal worden. De gemeente hoeft niet alles zelf te doen. Bij zoveel mogelijk projecten moet de gemeentelijke organisatie zich afvragen of zij zelf aan de slag gaan of dat ideeën van de inwoners uitgevoerd kunnen worden.
Wij willen de denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners maximaal benutten. Daarbij zoeken we nadrukkelijk naar mogelijkheden om inwoners, die zich minder laten horen, te bereiken. Dit doen we door zichtbaar en vindbaar te zijn voor de samenleving.
Om het draagvlak in de samenleving voor ingrijpende besluiten te vergroten (bijvoorbeeld op gebied van duurzaamheid, mobiliteit en begroting), starten wij een proef met een lokaal burgerberaad. In zo’n beraad worden inwoners bij loting aangewezen om in het voortraject de politiek te adviseren. We willen ontdekken hoe dit ondersteunend kan zijn in de beeldvorming van de politiek. De definitieve besluitvorming ligt bij de gemeenteraad.
Het CDA wil dat dienstverlening dichtbij de inwoners en ondernemers wordt aangeboden en waar mogelijk digitaal. Tenzij de situatie om maatwerk vraagt. Bijvoorbeeld in de zorg (sociaal domein) waar vaak kennis van de specifieke situatie vereist is om goede diensten te verlenen.
Wij willen dat in de planningsfase (vroege fase) overleg plaatsvindt met omwonenden en er gelegenheid is om mee te denken. Dit doen we om goede ideeën te verzamelen, zodat bezwaarprocedures minder nodig zijn. Ook de komst van de nieuwe omgevingswet communiceren we op tijd naar de inwoners.
Als CDA Sluis ondersteunen we de convenanten die gemaakt worden met de dorpsraden en waar nodig ondersteunen en faciliteren we de dorpsraden bij bv aanvragen van subsidie.
Benutten denkkracht, daadkracht en betrokkenheid van inwoners Proef met een lokaal burgerberaad Dienstverlening dicht bij de burger
Right to challenge
Wij willen dat inwoners en verenigingen het recht krijgen (Right to challenge) om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen (tegen minder of gelijke kosten). Dit kan om van alles gaan: Buurten die zelf ideeën hebben om hun plantsoen op te knappen of te veranderen, tot de zorg voor ouderen. Dit steeds in samenspraak met de gemeente.
Wij willen dat de gemeente de lokale kennis benut door expertpanels / denktanks in te zetten rondom specifieke onderwerpen. De instelling van burgerfora kan hier een vorm voor zijn. In onze gemeente wonen veel mensen die kennis hebben van specifieke onderwerpen die in de gemeente spelen. Bijvoorbeeld omdat zij werken rondom de energietransitie, omgevingswet of binnen het sociaal domein. Mensen geven aan dat ze hun professionele kennis vrijwillig in willen zetten voor hun eigen leefomgeving.

  • Uitwerken Right to Challenge / uitdaagrecht
  • Benutten van lokale kennis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.