Duurzaamheid

Betaalbaar, behapbaar en met draagvlak
Om gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren wil het CDA inzetten op een integrale benadering van vraagstukken en nemen we (indien van toepassing) in alle raadsvoorstellen een duurzaamheidsparagraaf op. Duurzaamheid moet betaalbaar en behapbaar zijn, zodat we een maximaal draagvlak hebben onder inwoners en bedrijven. Voor inwoners en bedrijven willen wij dat de lusten en lasten van het klimaatbeleid zo eerlijk mogelijk worden verdeeld.
Bij nieuwbouw is het vanzelfsprekend dat de isolatie van gebouwen zo optimaal mogelijk wordt toegepast. Hier dient met wetgeving zoveel mogelijk naar energie neutrale gebouwen te worden gewerkt. In de bestaande gebouwen zal via stimulerende maatregelen de isolatie van de buitenschil van de gebouwen en de bijbehorende installaties voor verwarming, warmwater en ventilatie zo optimaal mogelijk moeten functioneren. Zoveel mogelijk toepassen van energiezuinige warmteopwekkende installaties moet worden gestimuleerd.
De verduurzamingsopgave is voor het CDA een doorlopend vernieuwingsproces waar nog tal van mogelijkheden zullen worden toegevoegd. Om dit proces naar de toekomst toe effectief te kunnen organiseren zullen tijd, middelen en menskracht beschikbaar moeten komen. Hiervoor zal vanuit de centrale overheid veel geld moeten worden gereserveerd.

  • Eerlijke verdeling van lasten en lusten van klimaatbeleid

Energieopwekking en infrastructuur
De energietransitie is zeker geen recht pad naar een vooraf gesteld einddoel. Met het bieden van lokale participatiemogelijkheden wil het CDA ruimte bieden aan inwoners en bedrijven om bij te dragen aan maatschappelijke doelen. De transitie zal met stimulerende maatregelen vanuit het Rijk ondersteund moeten worden (btw maatregelen).
In vele situaties geldt dat energieopwekking de samenleving als geheel ten goede komt, maar lokaal voor overlast kan zorgen. Wij willen een zo’n eerlijke verdeling van lusten en lasten in de lokale gemeenschap. Het CDA zet in op maximale inwonersparticipatie bij grootschalig opwekken van energie. Dit begint met goed informeren en gebruik maken van de lokale expertise. Kleinschalige lokale energiecoöperaties en lokale bedrijven worden hierbij actief betrokken. Bij grootschalige projecten moet er een afdracht zijn aan het gemeentefonds. Met die financiële middelen kunnen subsidies gegeven worden aan lokale inwoners wanneer ze investeren in het verduurzamen van bijvoorbeeld hun huis.

Het opwekken van energie door middel van zon en wind heeft grote invloed op ons landschap. We willen dat de “Zonneladder” wordt toegepast. Eerst zon op het dak! Landbouwgronden en natuurgebieden worden zoveel mogelijk ontzien. Met de netwerkbeheerders moeten afspraken gemaakt worden voor het verzwaren van de kabels, richting het transformatorhuis in Oostburg, zodat het netwerk voldoet aan het aanbod en de vraag. Bij de aanleg van een zonneweide moet een goed inpassingsplan aanwezig zijn, ook worden er afspraken gemaakt met de investeerders voor de ontmanteling over ca. 30 jaar. Het plaatsen van zonnepanelen op (grotere) parkeerterreinen is ook een mogelijke optie.

We moeten inspelen op nieuwe inzichten en maatregelen toetsen op kosteneffectiviteit en hun impact. Daarom willen we dat de lokale duurzaamheidsdoelstellingen synchroon (gaan) lopen met het klimaatakkoord, zodat er ruimte is voor innovatie. De inwoners moeten geïnformeerd worden en ook betrokken worden bij de gemaakte afspraken binnen de RES (Regionale Energie Strategie) van Zeeland.
In 2050 moeten alle woningen en bedrijven van het aardgas af. Dit is een hele opgave. Voordat tot uitvoering wordt overgegaan wil het CDA dat er zorgvuldig afwegingen worden gemaakt voor onze inwoners en bedrijven. Zo moet bekend zijn welke regionale warmtebronnen ingezet worden, op welke plekken en tegen welke prijs.
Het CDA wil dat de gemeente in het verduurzamen van wijken, gebruik maakt van de uitzonderingsmogelijkheid om te kiezen voor het behoud en aanleg van gasnetten in de gemeente. Niet om gas te behouden voor de toekomst, maar wel om de kans te geven aan nieuwe innovaties (zoals waterstof) die de gasleiding infrastructuur kunnen gebruiken. Het uitgangspunt is dat aanleg van gasnetten wordt gezien als laatste optie, gezien de verduurzaming van de gebouwde omgeving richting 2050.

  • Maximale inwonersparticipatie bij grootschalige projecten
  • Subsidie voor verduurzamen woningen uit het gemeentefonds
  • Toepassen van de “Zonneladder”, eerst zon op het dak
  • Het elektriciteitsnetwerk moet voldoen aan vraag en aanbod

Duurzaamheid faciliteren
In de verduurzamingsopgave heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Wij gaan de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed, scholen, buurthuizen, verenigingsgebouwen, cultureel erfgoed en bedrijventerreinen daarom actief ondersteunen en ontzorgen. Dit bespaart deze organisaties veel werk en leidt in veel gevallen tot lagere energiekosten. Nieuwe scholen worden energieneutraal gebouwd en hebben voldoende ventilatie. Voor bestaand onroerend goed wordt in beeld gebracht welke duurzaamheidsinvesteringen noodzakelijk zijn en er wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt
Bij de nieuwbouw van woonwijken wordt duurzaam, klimaatneutraal en meer groen de norm. We bevorderen mogelijkheden voor opvang en het hergebruik van regenwater, en opvang regenwater in de grond, (minder verharding in de tuinen).

  • Ondersteunen en ontzorgen voor verduurzamen maatschappelijk vastgoed
  • Verduurzamen gemeentelijke gebouwen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.