Mobiliteit

Parkeren
Doordat we een uitgestrekt gebied zijn verplaatsen veel mensen zich met de auto en minder met het openbaar vervoer. We streven ervoor dat de juiste parkeerder op de juiste plaats parkeert, door middel van het uitvoeren van het parapluplan parkeren. Aan de kust voorzien we voldoende parkeerruimte en in overleg met het Waterschap maken we bermparkeren onmogelijk.
Op plekken waar veel mensen samenkomen, bijvoorbeeld de kern Sluis of de kust, zorgen we dat er duidelijke bewegwijzering is naar alle parkeerplekken. Eventueel met een vermelding van het aantal vrije plekken. Bij het invoeren van het nieuwe vergunning-systeem in de kern Sluis, houden we rekening met de inwoners en werknemers die in die kern werken.

  • Geparkeerde auto’s op de juiste plaats, ook aan de kust
  • Duidelijke bewegwijzering naar parking

Mobiliteit
Veel toeristen komen met de auto hier op vakantie. Tijdens hun verblijf verleiden we ze om minimaal gebruik te maken van de auto. We willen een integraal beleid om duurzame mobiliteit voor toeristen en inwoners te bevorderen. Door middel van een goede openbare kustverbinding en verbinding naar het achterland middels maatwerk of nieuwe alternatieve vervoersvormen, waaronder huurauto’s, auto-delen, enz.
Innovatieve mobiliteit werken we nader uit op basis van de mobiliteitsvisie, waarbij ketenmobiliteit, combinatie bus, deelfiets ed., een oplossing kunnen bieden in onze plattelandsregio. Grensoverschrijdende (zelfsturende) mobiliteit dient nader onderzocht te worden in overleg met de Vlaamse grensgemeenten.

  • Integraal beleid duurzame mobiliteit voor toerisme en inwoners
  • Slimme mobiliteit stimuleren

Investeren in goede bereikbaarheid
Goede bereikbaarheid stelt mensen in staat om te participeren in de samenleving en draagt bij aan verbetering van de leefomgeving. Fietspaden moeten goed berijdbaar zijn. Op routes naar school moet er extra aandacht zijn voor de veiligheid, zoals de Appelstraat in Sint Kruis. In overleg met wegbeheerder onderzoeken we of zelfstandige fietspaden mogelijk zijn. Waar mogelijk kijken we aan de kust voor zelfstandige fietsroutes zodat voet- en fietsverkeer elkaar niet moeten kruisen, met voldoende ruimte voor de e-bikes.
In samenwerking met de Provincie en het Waterschap lossen we knelpunten op zoals in Boerenhol. Aandacht voor de verkeersveiligheid op de Sint Bavodijk als onderdeel van het Masterplan Nieuwvliet. En ook de doorgaande weg in Zuidzande kan veiliger. We zijn voor een doorlopende verbinding van Cadzand tot aan Breskens en niet voor de afwaardering van 80km wegen naar 60km/uur.
Afgelopen jaren is er al veel geïnvesteerd in de aansluiting van de gemeente met de rest van Nederland en een beter doorstroming van het verkeer, zoals de N61, de Sluiskil-tunnel ed. Mede door de opbrengsten van de Westerschelde-tunnel is dit gerealiseerd. Als CDA Sluis zijn we van mening dat de Provincie en het Rijk nu moeten investeren in het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel.

  • Veilige (zelfstandige) fietsroutes naar school
  • Aanpakken knelpunten in samenwerking met Provincie en Waterschap
  • Pleiten voor een tolvrij tunnel bij Rijk en Provincie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.