Wonen

Wonen: kiezen voor kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit
Voor het CDA is het woonbeleid gericht op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. We streven naar een goede balans tussen de kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad. Hierbij gaan we uit van een groeigemeente, en niet van krimp, door het aantrekken van mensen van buitenaf die hier willen wonen en werken. (Kleinschalige) bouwprojecten moeten mogelijk zijn in alle kernen. Zodat onze eigen jongeren in hun eigen kern kunnen wonen.

  • Goede balans tussen kwantitatieve en kwalitatieve woningvoorraad
  • Bouwen moet mogelijk zijn in alle kernen

Woonaanbod: ruim baan voor starters, doorstromers en senioren
Er zijn op dit moment te weinig geschikte woningen. Wij willen extra aandacht voor de lastige positie van starters, senioren, mensen met een kleine portemonnee en eenpersoonshuishoudens bij het vinden van een geschikte huur- of koopwoning. De discrepantie tussen de gewenste betaalbare woningen en het woonaanbod dient te worden aangepakt. Ook stimuleren we de bouw van levensloopbestendige woningen (nultredenwoningen, een woning zonder trappen) voor een betere doorstroom op de woningmarkt.
We willen bij nieuwbouwwoningen zo veel mogelijk voorrang voor inwoners van de gemeente. Kopers moeten een sociaal en/of economische binding hebben met de woonplek. Dit wordt onderdeel van de verkoopvoorwaarden van nieuwe woningen. Eventuele invoer van woonplicht wordt uitgezocht.
Om meer ruimte te krijgen voor nieuwbouw, willen we een cijfermatig inzicht krijgen in het aantal deeltijd woningen versus permanent bewoningen. Waarbij we deeltijd wonen niet meerekenen in de permanente woningvoorraad. Voor de recreatieve (toeristische) verhuur in de kernen zoeken we naar een uitsterfconstructie (nu wordt het nog tijdelijk toegestaan, maar in de toekomst niet bv bij nieuwe eigenaar). Het huidige gebruik voor toeristische verhuur moet in verband met de leefbaarheid in de kernen gereguleerd worden (met behulp van melding- en registratieplicht). In het buitengebied kan toeristische verhuur toegestaan worden wanneer de overlast voor de omgeving beperkt wordt. Met name parkeren en geluidshinder zijn hierbij leidend.
Daar waar zich de mogelijkheid voordoet om als gemeente actief grondbeleid te voeren moeten woningen voor onder andere starters, eenpersoonshuishoudens en/of zorgappartementen worden gerealiseerd. De gemeente treedt hier proactief in op.
In de prestatieafspraken met de woningcoöperatie leggen we de hoeveelheid en kwaliteit van het woningaanbod vast en spreken af dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Bij verkoop van corporatiebezit dienen deze woningen primair beschikbaar te komen voor de eigen inwoners, bijvoorbeeld starterswoning (pilot bij verkoop verplicht terug verkopen aan woningcoöperatie of gemeente).
Het opzetten van een pilot voor de bouw van Tiny-houses kan een oplossing bieden voor het huisvesten van zelfstandige jongeren.

  • Bij nieuwbouw voorrang voor eigen inwoners en mensen met binding met de woonplek
  • Actief grondbeleid vanuit de gemeente
  • Uitzoeken invoeren woonplicht
  • Reguleren toeristische verhuur in de kernen

Tijdelijke werknemers
De huisvesting van tijdelijke werknemers moet menselijk, veilig en controleerbaar zijn volgens vastgesteld beleid en wordt in het buitengebied toegestaan. Het permanent aanwezig zijn van een beheerder is daarbij niet noodzakelijk wanneer toezicht, beheer en veiligheid voldoende gewaarborgd zijn.
Wij zorgen dat tijdelijke werknemers goed op de hoogte zijn van beschikbare taalcursussen, publieke voorzieningen en belangrijke regels die in Nederland gelden.

  • Veilige en menselijke huisvesting tijdelijke werknemers

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.