30 april 2023

Algemene Beschouwingen 2022 CDA Fractie

CDA Terneuzen

Algemene Beschouwingen 2022

In het Bestuursakkoord “Goed leven in Terneuzen” staan de ambities verwoord voor de bestuursperiode 2022 – 2026. Als CDA hebben we aan tafel gezeten bij de totstandkoming hiervan. De speerpunten uit ons verkiezingsprogramma zijn in het Bestuursakkoord goed verwoord. We onderschrijven met dit  Bestuursakkoord onder de arm de Begroting 2023 e.v. In deze Algemene Beschouwingen beperken we ons tot enkele opmerkingen per thema.

Thema Wonen en Leefbaarheid:

Mini huisjes voor maxi geluk:

Er is grote vraag naar betaalbare en duurzame woningen. Het gaat hierbij om verschillende woonvormen en doelgroepen: bijvoorbeeld hofjes voor ouderen, tiny houses voor jongeren en arbeidsmigranten, huisvesting voor vluchtelingen en wonen met zorg en begeleiding. Helaas blijkt in de praktijk dat er nog steeds te veel belemmeringen zijn om voldoende woningen te realiseren. Het CDA doet een dringend beroep op alle beleidsmakers om eens goed na te gaan wat de belemmeringen op de woningmarkt op dit moment zijn en met een frisse blik te kijken waar de mogelijkheden liggen. 

Voltooiing Rondje Otheense Kreek Terneuzen:

Het ‘Rondje Kreek’ in Terneuzen is een onderwerp dat ieder jaar aan de orde komt in onze Algemene Beschouwingen. Het Rondje geeft ons een perfecte gelegenheid om te sporten en te recreëren aan de oevers van de Otheense Kreek. Het is een laagdrempelige voorziening die voor alle inwoners vrij toegankelijk is. Na ongeveer 16 jaar plannen maken komt de voltooiing van het Rondje Kreek eindelijk in zicht. Maar de werkzaamheden in verband met de aansluiting van de Laan van Othene op de Provinciale weg door middel van een rotonde en het voltooien van het laatste kwart van de wandelpaden zijn nog steeds niet begonnen.  Het CDA vraagt het college een Stand van Zaken te noemen met een realistisch tijdpad.

Thema Zorg en Gezondheid:

Eenzaamheid onder ouderen:

Van de Zeeuwse ouderen is meer dan de helft eenzaam en meer dan tien procent zelfs (zeer) ernstig eenzaam. De eenzaamheid onder ouderen groeit gestaag. De pandemie en later de energiecrisis en hoge inflatie hebben dit nog eens extra versterkt.

Deze trend moeten we als gemeente zo snel mogelijk doorbreken. Inmiddels heeft Terneuzen zich aangesloten bij ‘1 tegen eenzaamheid’ . Er zal een goed plan van aanpak gemaakt moeten worden. De gemeente heeft daarvoor samenwerking gezocht met zorgaanbieders, welzijnsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Als CDA blijven wij dit proces volgen, vragen stellen en aanmoedigen.

Ook zullen we als CDA de senioren in onze gemeente horen en die actief betrekken in nieuwe plannen. We horen de ouderenbonden en nemen hun suggesties mee. We vragen het college zich met ons actief in te zetten voor het terugdringen van de eenzame (seniore) inwoners van Terneuzen

Thema Jeugd en Onderwijs:

Huisvesting Lodewijkcollege:

We staan aan de vooravond om de grootste investering te doen uit de geschiedenis van de gemeente Terneuzen: nieuwbouw van het Lodewijkcollege.

Aanvankelijk had het college een principebeslissing voor huisvesting aan de Zeldenrustlaan. Door de inbreng en bestudering van een nieuwe optie kwam het college tot een ander en definitief voorstel voor nieuwbouw, nl op Sportpark Oude Vaart.

Als CDA hebben wij nog geen standpunt bepaald. Beide opties liggen voor ons open. De komende tijd zullen wij voor beide locaties informatie ophalen om zo tot een wel overwogen besluit te komen.

Thema Economie en Arbeidsmarkt:

Totaalplan binnenstad Terneuzen:

‘Het roer in de binnenstad moet om. Er is al veel gedaan en gerealiseerd. Nu is het echter tijd om de echte omslag te maken’. Dit is een citaat uit het voorwoord bij de Totaalplan binnenstad Terneuzen. Het college is in samenwerking met Kuiper Compagnons en Twijnstra Gudde weloverwogen te werk gegaan. Het resultaat is een breed draagvlak en een duidelijk omschreven proces om het plan tot uitvoering te brengen.

Als CDA hopen we dat lange en korte termijnsuccessen tot zichtbare verbeteringen in de Terneuzense binnenstad zullen leiden. Wij roepen het college op om op korte termijn te komen met een meer getailleerd tijdpad met te verwachten successen.

Thema Goed Bestuur:

Samenwerking Zeeuws-Vlaamse gemeenten:

Met de verdeling van de posten in de gemeenschappelijke regelingen is er een flinke kink in de kabel gekomen in de samenwerking tussen de Zeeuws-Vlaamse gemeenten.

Pas na meerdere stemrondes mocht de gemeente Terneuzen het voorzitterschap van het CVV behouden. De plaats in het DB van de RUD ging naar Hulst, terwijl de bedrijven die met de RUD van doen hebben voornamelijk in de gemeente Terneuzen gevestigd zijn. Het voorzitterschap van Dethon ging naar Sluis, terwijl Terneuzen bij de financiering voor ½ aan de lat staat en Hulst en Sluis elk voor ¼.

Goed overleg tussen de drie gemeenten over de verdeling van posten is noodzakelijk. Geografische belangen en financiële bijdragen mogen daarbij niet over het hoofd gezien worden. Bij de verdeling van de posten was het overleg vooraf ver te zoeken, werden er tijdens de verdeling een-tweetjes gesloten en liet Terneuzen zich door deze combine van Hulst en Sluis de kaas van het brood eten.

Als Zeeuws-Vlaanderen staan we voor belangrijke opgaven. Voordat hier invulling aan wordt gegeven vraagt het CDA het herstel van vertrouwen als eerste en belangrijkste punt op de agenda te zetten.

Personele bezetting organisatie:

Steeds vaker krijgt de raad te horen dat beleid stokt bij een tekort aan menskracht. Onderzoeken en vragen lopen regelmatig vertraging op en vragen die personele inzet vereisen worden regelmatig door het college afgeraden omdat er ‘geen tijd of onvoldoende capaciteit’ voor is. Enkele van een veelvoud aan voorbeelden: de controle op arbeidsmigranten in woningen, de invoering van energietoeslag van 130 % enz.

Beleid mag nooit afhangen van de personele capaciteit. Het CDA roept het college daarom op orde op zaken te stellen binnen de organisatie en tekorten in het personeelsbestand zo snel mogelijk op orde te krijgen.

Tot slot:

De CDA-fractie dankt de medewerkers van de gemeentelijke organisatie, de leden van het College van B&W en collega-raadsleden voor de samenwerking in de afgelopen periode.

Namens de CDA-fractie gemeente Terneuzen,

Jack Begijn, fractievoorzitter.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.