12 juli 2023

Nieuwsbrief zomer 2023

Nieuwsbrief zomer 2023

Veere – Twee CDA moties krijgen unaniem steun

Het politieke voorjaar van 2023 startte met de komst van een nieuwe burgemeester: Frederiek Schouwenaar. Mooi was het om te zien dat zij de dag voor Koningsdag een lintje uitreikte aan ‘onze’ Jan Braam. Ook voor het CDA heeft Jan jarenlang zijn uiterste best gedaan. We vinden het dan ook fijn dat deze inzet op deze wijze werd gewaardeerd. In het bijzijn van familie, diverse bestuursleden en vrienden ontving hij met trots de versierselen.

Verder was het voorjaar relatief rustig. Weinig raadsvoorstellen passeerden de raad. Was dit stilte voor de storm? Inderdaad, vlak voor het zomerreces werd het aantal voorstellen enorm opgevoerd. Met als gevolg twee marathonvergaderingen op 5 en 6 juli.

Op 6 juli bespraken we het Financieel Perspectief. Hierin stelt de gemeenteraad de kaders vast voor de begroting van 2024 en de drie jaar daarna. Bij de beoordeling van het Financieel Perspectief hebben we gebruik gemaakt van ons verkiezingsprogramma. De CDA-fractie stemde niet in met de financiële plannen van het college. Allereerst omdat de begroting niet sluitend is en tekorten laat zien vanaf de jaren 2025 en 2026. Ten tweede misten we in de perspectiefnota concrete plannen voor de grote vraagstukken waarvoor we staan, zoals het energievraagstuk, de verkeersproblematiek, de zorg voor ouderen, de kwaliteit van ons landschap en de leefbaarheid in de dorpen. En ten slotte zien we dat met de plannen van het college de belastingen fors omhooggaan. Dit geldt zeker voor de onroerendzaakbelasting voor niet-woningen. Al met al redenen genoeg om niet in te stemmen met het financieel perspectief. U leest onze bijdrage terug in de bijlage ‘Ondanks vette jaren, toch structurele tekorten, lasten gaan omhoog’.

Gelukkig kreeg het CDA in de laatste vergadering brede steun voor 2 ingediende moties. Een van de moties roept het college op om een deel van 2,3 miljoen, die over is van de Rijksbijdrage, tegemoet te laten komen aan de vele vrijwilligers die voor een belangrijk deel de opvang daadwerkelijk hebben vormgegeven.
De tweede motie gaat over de vergoeding die vrijwilligers krijgen ophalen van oud papier. Deze vergoeding is veel te laag en moet omhoog! Dit is goed voor het milieu maar ook voor het verenigingsleven. Met trots melden we dat beide moties unaniem zijn aangenomen!

Tot slot: met het schrijven van deze nieuwsbrief krijgen we te horen dat het kabinet is gevallen. Dit betekent dat we nieuwe verkiezingen krijgen. Met nieuwe kansen. Met werk aan de winkel voor het CDA. Na de zomer krijgt u meer van ons te horen. Mocht u iets kwijt willen, zoek gerust contact met een van de fractieleden of met het bestuur.

We danken jullie hartelijk dank voor de onverminderde steun en wensen jullie een fijne zomer toe!

Namens de fractie en het bestuur,

Johan Sanderse, Guido Poesiat en Pieter Wisse

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.