Mantelzorg

Het CDA streeft naar een samenleving waar mensen zoveel als mogelijk mee kunnen doen ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet in op een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met gebundelde inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals in een hecht netwerk. 

Het CDA wil telkens op zoek naar de menselijke maat op kleine schaal. De gemeente kan dit niet zonder de hulp van de vele vrijwilligers en mantelzorgers:
Mantelzorgers hebben vaak een zware en verantwoordelijke taak. Mantelzorgers worden professioneel ondersteund met advies maar ook met verlichting zoals bijvoorbeeld tijdelijke inzet van thuiszorg wanneer dit nodig is. 

Mantelzorgers krijgen een vrijwillige buddy/begeleider die hen begeleidt bij het uitoefenen van deze taak.

Partners die mantelzorg verlenen, worden ontlast door hulp bij het aanvragen van zorg; maar ook door bijvoorbeeld dagopvang bij dementie. De investeringen om overbelaste mantelzorgers te ontlasten worden voortgezet. Respijtzorg en andere ondersteuning van de mantelzorgers dienen goed geregeld te zijn. Er komen meer wijkcoördinatiepunten waarbij deze tijdelijke ondersteuning wordt gekoppeld aan een pool van vrijwilligers of professionele krachten. 

Mantelzorgers kunnen in de toekomst ook gratis parkeren in de nabijheid van het huis van degene die zij verzorgen.

Eenzaamheid is een groot probleem in onze samenleving. Het komt in alle leeftijdscategorieën voor, maar vooral onze ouderen zijn een kwetsbare groep. De zorg en aandacht voor ouderen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen. Om eenzaamheid tegen te gaan zet het CDA in op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten en stimuleren om vaker naar buiten te gaan.

 

Een deel van het WMO budget wordt ingezet om vereenzaming op te sporen en tegen te gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.