15 juli 2020

Aangenomen motie CDA: subsidiebeleid

Dankzij onze motie worden ook de uitgangspunten voor de evaluatie met ons gedeeld, hiermee kunnen we het subsidiebeleid beter volgen en controleren.

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake kadernota subsidiebeleid 2020-2023 (RIS305417).

Constaterende dat:

  • In de kadernota subsidiebeleid is opgenomen dat het doel van de subsidieregelingen concreet en meetbaar moet zijn en dat er minimaal ééns in de vijf jaar een evaluatie moet plaatsvinden van de subsidieregelingen;
  • In de kadernota subsidiebeleid is aangegeven dat er consequenties kunnen worden verbonden aan evaluatie als blijkt dat de subsidie niet doelmatig is;
  • Er op vele manieren gemonitord en geëvalueerd kan worden;
  • Monitoring en evaluatie tijd en menskracht nodig heeft;

Van mening dat:

  • Om onderbouwde keuzes te kunnen maken over vervolg subsidie regelingen, een goede en gestructureerde monitoring en evaluatie essentieel is.

Overwegende dat:

  • Helder moet zijn hoe subsidie regelingen zullen worden gevolgd en geëvalueerd, zodat ook de subsidie ontvanger weet waar hij/zij aan toe is;
  • De gemeente onvoldoende heeft aangegeven welke M&E methoden en middelen zij wil en kan inzetten.
  • Het van belang is, monitoring en evaluatie in de planning en budgetten van subsidieregelingen, op te nemen.

Roept het college op:

  • jaarlijks rapporteren over de voortgang / implementatie van de kadernota subsidiebeleid;
  • bij deze jaarlijkse rapportage in 2022 de uitgangspunten voor de evaluatie van de kadernota met de raad te delen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman, namens Astrid Frey
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.