14 april 2021

Betrek Maatschappelijke organisaties bij integratie

Maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke verbindende rol in de Haagse samenleving. De reikwijdte van maatschappelijke organisaties is vaak groepsoverstijgend en bewoners voelen zich daar veilig. Denk aan scholen, ziekenhuizen, zorginstellingen, universiteiten, woningcorporaties, uitkeringsorganisaties en musea. Kavish Partiman roept daarom het stadsbestuur op om deze maatschappelijke organisaties te betrekken bij het organiseren van bijeenkomsten omtrent integratie. 

Motie: Betrek Maatschappelijke organisaties bij integratie
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Bouwen aan een verbonden stad (RIS308172)

Constaterende, dat:

  • Maatschappelijke organisaties een belangrijke verbindende rol hebben in de Haagse samenleving.
  • De reikwijdte van maatschappelijke organisaties vaak groepsoverstijgend is en derhalve al een belangrijke rol vervullen in het bevorderen van integratie.

Overwegende, dat:

  • Er bijeenkomsten georganiseerd zullen worden met Haagse levensbeschouwelijke en religieuze organisaties.
  • Het van toegevoegde waarde zal zijn om dergelijke bijeenkomsten ook te organiseren met maatschappelijke organisaties.

Roept het college op:

  • Naast levensbeschouwelijke en religieuze organisaties, ook het gesprek aan te gaan met maatschappelijke organisaties.
  • De uitkomsten van de gesprekken met zowel de levensbeschouwelijke en religieuze organisaties, als de maatschappelijke organisaties terug te koppelen met de raad in de eerstvolgende voortgangsrapportage.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.