21 september 2021

CDA Den Haag: Behoud zorgfunctie Bronovo

Het Bronovo-ziekenhuis heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Inwoners van het Benoordenhout en Scheveningen willen deze waarde terecht behouden. 

Samen met Cees Pluimgraaff stelde ze bovendien schriftelijke vragen aan het college. Je leest ze hier: 

Schriftelijke vragen: Blijf betrokken bij ontwikkelingen Bronovo-ziekenhuis
Indiener: Cees Pluimgraaff

Datum: 21-09-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Cees Pluimgraaff (CDA) de volgende vragen:

1. Zou het college een korte update willen geven van de laatste stand van zaken rondom de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis?

2. Zou het college willen toelichten of de gemeenteraad op korte termijn een Planuitwerkingskader voor de locatie van het Bronovo-ziekenhuis kan verwachten?

3. Heeft het college op enigerlei wijze contact gehad met de potentiële de koper die zich meldde om het ziekenhuis in zijn geheel over te nemen? Is het college bekend met de redenen waarom het HMC niet op dit aanbod is ingegaan? Zo ja, zou het college willen reflecteren op deze redenen?

4. Zou het college in een overzicht willen voorzien van haar contacten met alle partijen die geïnteresseerd zijn (geweest) in het ontwikkelen van een nieuwe zorgfunctie op het terrein van het Bronovo-ziekenhuis?

In 2019 is er veel energie gestopt in het organiseren van dialoogtafels rondom de nieuwe koers van het HMC, maar vooral ook rondom de toekomst van de zorg. De dialoogtafels zijn als positief ervaren door bewoners, professionals, zorgorganisaties etc. Door het HMC is toen begonnen met een samenwerkingsverband ‘Gezond en gelukkig Den Haag’. De wethouder heeft ons in november 2020 geïnformeerd over de laatste stand van zaken over dit netwerk (RIS306616).

5. Zou het college willen toelichten in hoeverre bewoners in de wijken rondom het Bronovo-ziekenhuis, zoals het Benoordenhout (14.500 inwoners) en Scheveningen (58.000 inwoners) nog betrokken zijn bij de plannen, ideeën en concrete initiatieven die er uit dit netwerk komen?

6. Zou het college willen toelichten in hoeverre en op welke manier de bewoners in de wijken rondom het Bronovo-ziekenhuis, zoals het Benoordenhout (14.500 inwoners) en Scheveningen (58.000 inwoners), worden meegenomen in het vraagstuk van hoe de toegang tot medische zorg georganiseerd gaat worden en zal veranderen als straks het Bronovo- ziekenhuis definitief haar deuren sluit?

7. Zou het college willen toelichten of de corona-pandemie nog heeft gezorgd voor veranderende inzichten rondom de sluiting van het Bronovo ziekenhuis? Zou het college willen inventariseren of er bij het HMC veranderende inzichten zijn op dit gebied? Zou het college daarbij ook willen informeren of dit zou kunnen betekenen dat sluiting van het Bronovo-ziekenhuis wellicht toch niet noodzakelijk is?

8. Zou het college willen toelichten of en hoe het college zich inspant om contact te houden met het Comité Park Bronovo?

9. Welke rol dicht het college de gemeente toe in het proces van het ontwikkelen van een nieuwe zorgfunctie op de plek van het Bronovo-ziekenhuis? Zou het college daarbij willen aangeven hoe het deze rol momenteel invult en hoe het college dit de komende jaren gaat invullen?

10. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat het Bronovo-ziekenhuis een bijzondere maatschappelijke waarde heeft voor onder andere het Benoordenhout (14.500 inwoners) en Scheveningen (58.000 inwoners)?

11. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat deze maatschappelijke waarde ook bij een nieuwe zorgfunctie zoveel mogelijk behouden zou moeten worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke verantwoordelijkheid ziet het college voor zichzelf om de continuering van deze maatschappelijke waarde te borgen?

In het gebouw van het Bronovo-ziekenhuis zijn allerlei medische maatschappen gehuisvest, met hun praktijk.

12. Hoe beziet het college de aanwezigheid en nieuwe vestiging van medische maatschappen in het perspectief van het ontwikkelen van een nieuwe zorgfunctie op de plek van het Bronovo-ziekenhuis?

13. Ziet het college enige rol voor zichzelf weggelegd op het gebied van stimuleren van huisvesting of de nieuwe vestiging van medische maatschappen op de locatie van het Bronovo-ziekenhuis? Zo ja, zou het college deze rol nader kunnen toelichten?

14. Hoe kijkt het college aan tegen de mogelijkheid van het maken van een combinatie tussen enerzijds uitponden van het Bronovo-ziekenhuis en anderzijds het behouden van de zorgfunctie(s)? Welke rol dicht het college zichzelf toe op dit gebied?

Het Bronovo-ziekenhuis kent een bijzondere geschiedenis als het ziekenhuis van het Koninklijk Huis. Ook dit is een aspect van de eerder genoemde connectie van het ziekenhuis met maatschappelijke waarde.

15. Is het college op enigerlei wijze bekend met ideeën over hoe deze geschiedenis een plek kan krijgen in ontwikkelingen rondom het Bronovo-ziekenhuis?

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.