15 september 2022

CDA neemt opnieuw bestuursverantwoordelijkheid, Bredemeijer kandidaat-wethouder

Samen met vier andere partijen neemt het CDA de komende jaren verantwoordelijkheid om Den Haag te besturen. De presentatie van het nieuwe coalitieakkoord volgde op een lange formatieperiode met D66, VVD, GroenLinks en PvdA onder leiding van oud-minister Piet Hein Donner. Partijleider en huidig wethouder Hilbert Bredemeijer wordt opnieuw voorgedragen als kandidaat-wethouder namens het CDA Den Haag.

Bredemeijer: “Ons mooie verkiezingsresultaat kwam voort uit de belofte om te blijven werken aan een stad waar iedereen zich thuis kan blijven voelen. Waar de groei van de stad niet ten koste gaat van de natuur en onze voorzieningen en waar starters en gezinnen een huis kunnen vinden. Waar naar elkaar wordt omgekeken, fatsoen de boventoon voert en eenzaamheid wordt bestreden. Een stad van verenigingen, wijken en allerlei sociale verbanden, in plaats van 560.000 individuen.” 

Het CDA is trots dat deze belofte de rode draad vormt van het nieuwe coalitieakkoord. Om die belofte waar te maken gaan we concreet met de volgende zaken aan de slag.

Meedoen
Er zijn veel te veel Hagenaars die de Nederlandse taal niet machtig zijn. Dat belemmert de mogelijkheid om mee te doen op sociaal vlak en op de arbeidsmarkt. Daarom wordt er fors geïnvesteerd (tot 4,5 miljoen per jaar extra) om taalachterstanden en laaggeletterdheid te bestrijden en nieuwe inwoners de Nederlandse taal te leren. Het is wat het CDA betreft onacceptabel dat 24% van de Hagenaars laaggeletterd is en dit percentage in stadsdeel Laak zelfs rond de 50% ligt.

Ontmoeten
We leven te veel langs elkaar heen in Den Haag. Daarom zetten we in op het verbinden van mensen, het bevorderen van de ontmoeting en het versterken van sociale verbanden. Terug naar ‘buurthuizen van de toekomst’: de ambitie is om samen met partners in de stad 20 extra ontmoetingsplekken te organiseren. Ook spreekt de coalitie uit dat levensbeschouwelijke organisaties een belangrijk onderdeel van de samenleving vormen en komt er een verzamelgebouw voor migrantenkerken.

Bewegen 
We trekken structureel geld uit om sportruimte in de stad uit te breiden: sporthallen, zwembaden, speelplekken en buitensport. We leveren geen sportruimte meer in voor wonen of andere bestemmingen. Sporten is gezond en brengt mensen samen. Verenigingen worden geholpen richting een vitale toekomst, met extra geld voor het verduurzamen van hun clubhuizen en accommodaties. Door fors extra te investeren in preventie willen we problemen bij de jeugd voor zijn. Deze preventie richt zich op mentale en fysieke gezondheid, armoede en de gevaren van alcohol, roken en drugs. 

Werken 
Den Haag wordt een stad waar de middenklasse wil blijven werken en wonen. De matige waardering van de gemeentelijke dienstverlening aan het midden- en kleinbedrijf betekent werk aan de winkel. Die dienstverlening richting het MKB gaan we verbeteren en hier reserveren we structureel meer geld voor.

Leven 
We gaan overlast tegen en investeren in de leefbaarheid van de stad. Daarvoor trekken we fors meer geld uit voor vergroening en onderhoud van de openbare ruimte. Ook wordt er geïnvesteerd in veiligheid en het tegengaan van overlast. Coffeeshops worden verplaatst uit gebieden met een overconcentratie, er wordt strenger gehandhaafd op bestaande criteria voor coffeeshops en alle coffeeshops moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Coffeeshops worden niet verplaatst naar kinderrijke buurten of naar plekken waar andere instellingen al potentieel voor overlast zorgen. Daarnaast spreekt de nieuwe coalitie af toe te werken naar sluiting van de prostitutieramen in de Doublet- en Geleenstraat. “Een grote overwinning voor het CDA”, aldus Bredemeijer.

Wonen
Het CDA wil dat Den Haag ruimte biedt aan gezinnen en heeft hier expliciet oog voor de middeninkomens. Deze groep dreigt in de huidige samenleving tussen de wal en het schip te raken. Dit terwijl wij hen als stad keihard nodig hebben om onze samenleving en economie draaiende te houden. Daarom komt er deze periode een normering van 80% betaalbare woningen. Een belangrijke randvoorwaarde is dat nieuwbouwontwikkelingen enkel plaatsvinden als er voldoende voorzieningen en groen toegevoegd zal worden. De belemmeringen waar studenten tegenaan lopen in het kunnen wonen in studentenhuizen nemen we weg. 

Voordracht wethouder
Het CDA neemt de komende jaren bestuursverantwoordelijkheid door de wethouder te leveren van Onderwijs, Jeugd en Sport. Ook is deze wethouder verantwoordelijk voor het Strandbeleid en het Nationaal Park Hollandse Duinen en namens het college het aanspreekpunt voor levensbeschouwelijke organisaties. Het CDA is trots op deze ‘gezinsportefeuille’. Een portefeuille met grote uitdagingen. De problemen in de jeugdzorg en in het onderwijs vragen om betrokken en daadkrachtig bestuur. Het gezin vormt voor veel mensen de basis, maar tegelijk zijn er in toenemende mate voor veel gezinnen zorgen. Scholen spelen de cruciale rol in het opleiden en vormen van onze jeugd. Sportverenigingen brengen in onze hectische en soms individualistische samenleving mensen bij elkaar en zorgen voor een gezonde levensstijl.

Bredemeijer was de afgelopen drie jaar wethouder namens het CDA en wordt door de fractie, in samenspraak met het afdelingsbestuur, voorgedragen voor een nieuwe periode in het college. Indien de kandidatuur van Hilbert Bredemeijer als wethouder wordt aanvaard, zal fractievertegenwoordiger Ismet Bingöl gemeenteraadslid worden. Bingöl was in de vorige periode ook al raadslid namens het CDA.

Het Haagse coalitieakkoord “Voor een stad die tegen een stootje kan” is hier te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.