20 februari 2020

Een gedegen begroting maar voldoende uitdagingen

Spreektekst van Kavish Partiman

Voorzitter,
Na een tumultueuze periode merken we dat de rust voorzichtig terug keert in ons ‘IJspaleis’. Het huishoudboekje “de begroting”, is op orde en het College is volop aan de slag. Er zijn uitdagingen, daarom is het van groot belang dat we het College nu ook de ruimte en middelen geven om met deze uitdagingen aan de slag te gaan.

Deze programmabegroting heeft veel overeenkomsten met de programmabegroting van een paar maanden geleden, die in die onrustige periode niet kon worden behandeld. De overeenkomsten zijn overigens niet vreemd. Het was weliswaar het product van een andere coalitie, maar er stonden goede dingen in. Wij zijn daarnaast zeker tevreden dat er delen zijn aangepast. Want we hadden  ook onze bedenkingen en kanttekeningen bij de vorige versie. Wat het CDA betreft ligt hier NU een eerlijke begroting. Eén waar de hele stad baat bij heeft.

Openbare orde & Veiligheid
Ik zal er enkele programmaonderdelen uitlichten, beginnend met ‘ Openbare orde en Veiligheid’. Recentelijk hebben we hier, in deze zaal,  nog uitgebreid met elkaar gepraat over de problematiek van ondermijning in onze stad. Zowel op landelijk niveau als in de gemeente Den Haag zijn we bezig om te kijken naar werkende modellen om dit hardnekkige probleem op te lossen. Vooralsnog is er geen formule welke succes garandeert. Een goede eerste stap om ondermijning tegen te gaan is de intensivering van het BIBOB instrumentarium. Dit is een goede steun in de rug. Er moet wel meer gebeuren op dit vlak. Als CDA zullen we er de komende periode op blijven toezien dat de beschikbare middelen tegen ondermijning doeltreffend worden ingezet.

Verhuftering
We merken ook een steeds toenemende verhuftering in onze stad waar zelfs onze hulpverleners en politieambtenaren geen respect kunnen verwachten. Zelfs in de Raad is die verhuftering incidenteel waar te nemen.

Ook overvallen, intimidatie, wapengeweld en andere vormen van criminaliteit nemen toe . Er heeft een normvervaging plaatsgevonden en hier moeten we wat aan doen. Dit zal moeten gebeuren vanuit het onderwijs, sportverenigingen, buurtverenigingen, maar vooral ook thuis. Het was een mooie eerste stap om ouders aansprakelijk te stellen voor vernielingen gepleegd aan de openbare ruimte rondom nieuwjaar, maar wat ons betreft mogen ouders wat vaker aansprakelijk worden gehouden voor wangedrag van hun kinderen. Vooral bij het gebruik of het in het bezit hebben van wapens. Vandaar dat wij de motie van Groep de Mos “maak ouders weer verantwoordelijk” van harte ondersteunen. Het bijbrengen van normen en waarden begint namelijk thuis. Ouders behoren hun kinderen bij te brengen wat wel en niet toelaatbaar is in onze samenleving. Hier moet veel meer de nadruk op worden gelegd. Wat het CDA betreft gaan we in Den Haag aan de slag met een beschavingsoffensief om de jeugd de normen en waarden bij te brengen die horen bij onze samenleving. En als ouders geprikkeld moeten worden door eventuele boetes, kunnen we ons daar helemaal in terug vinden. We kijken dan ook uit naar het commentaar van de burgemeester op de ingediende moties op dit vlak.

Volkshuisvesting
Op het gebied van volkshuisvesting staan er mooie dingen te gebeuren in onze stad. Er moeten duizenden woningen bijkomen, waaronder ook betaalbare woningen in het sociaal en middeldure segment . Daar zijn we tevreden over, mits er tevens rekening wordt gehouden met de voorzieningen rondom deze uitbreidingen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld groen, sport- en parkeer -voorzieningen, winkels, scholen, speelvoorzieningen en ruimte voor levensbeschouwelijke organisaties.

Daarnaast kijken we uit naar de Eneco middelen die spoedig binnen moeten komen én het beloofde woonfonds met de daarbij horende plannen.

OZB
Een bittere pil in deze begroting is wel de verhoging van het OZB tarief. Echter mogen we trots zijn dat we qua woonlasten nog steeds behoren tot de goedkoopste gemeenten van Nederland. En dan het mooie initiatief dat genomen is “het initiatief om het concept van de doorstroommakelaar weer nieuw leven in te blazen”. Dit juichen wij natuurlijk enorm toe. Echter is de uitdaging niet alleen wat geld om te verhuizen, maar ook de hoogte van de huurprijzen blijkt een uitdaging. De wethouder heeft aangegeven in gesprek te zijn met corporaties hierover. Want de huur van de nieuwe kleinere woningen mogen niet duurder zijn dan de woningen die ze verlaten. We kijken reikhalzend uit naar de voortgang op dit vlak.

Economie
Voor wat betreft de economische visie wachten wij nog op de nota van de wethouder. Ook de kadernota detailhandel zit in de ‘pipeline’. Voor het CDA is de aandacht voor mogelijke branchering in het actie programma winkelgebieden een punt van belang. Ook de hotelvisie is door de wethouder toegezegd. Voldoende werk aan de winkel dus bij de ontwikkelingen van de economische visie. Want zonder een goed economisch beleid krijgen we ook niet die banengroei die we zo graag willen.

Mobiliteit
De mobiliteitstransitie is ook in volle gang. We worden steeds meer de auto uit geduwd. Echter blijft de auto voor het CDA wel een belangrijk vervoersmiddel. Vooral voor gezinnen die in de woonwijken wonen, al dan niet, aan de rand van de stad. Het openbaar vervoer laat namelijk in de nieuwe wijken best wat te wensen over. We kijken dan ook uit naar de uitvoering  van de uitbreidingsplannen van het ov netwerk. Met name richting Den Haag Zuid-West, Loosduinen en als het enigszins kan ook met verbindingen naar en van het Westland.

Vanwege het nog steeds grote belang van de auto voor vele inwoners van onze stad, zijn we wel tevreden dat de parkeertarieven op straat en de kosten voor de eerste en tweede vergunning de komende jaren niet verder omhoog gaan. Het liefst hadden we natuurlijk een vermindering van de tarieven gezien, maar begrotingstechnisch was dit helaas niet haalbaar.

Buitenruimte
Is er 1 ding waar wij trotse Hagenaars het meest mee in contact staan in onze stad?  Dat is de buitenruimte in onze stad. Vandaar dat het er ook altijd ‘schoon ,heel en veilig’ bij moet staan. We moeten af van de lelijke versteende gebieden. Groen fleurt op. Vandaar dat we ook stellen "meer groen, minder steen" met als toevoeging, het liefst CDA groen. 

En mensen die vervuilen moeten zwaar worden aangepakt. Vandaar dat we ook erg tevreden zijn met de uitbreiding van de capaciteit van de handhavers.

Daarnaast is er geld vrij gemaakt voor de verfraaiing van Nieuw Waldeck, Houtwijk en Mariahoeve. Hier zijn we zeker tevreden mee. Super! Echter zullen we ook aandacht blijven vragen voor de overige wijken die deze aandacht ook verdienen.

Zorg
Nu wil ik het hebben over het zorgenkindje in onze gemeente. De zorg. Hier waren er gigantische bezuinigen voorgesteld. We snappen ook wel dat deze voorgestelde bezuinigingen echt niet uit  de lucht zijn komen vallen. De wethouder is niet een ochtend opgestaan met het dwaze idee even 50 miljoen te gaan snijden uit het zorgbudget.

Voor ons is het belangrijk dat de lasten niet alleen op de schouders van de kwetsbaren zullen neerkomen. En wij vinden het belangrijk dat Hagenaars  kunnen rekenen op hulp als zij dat nodig hebben.  Vandaar dat we in ons coalitieakkoord afspraken hebben gemaakt hierover. We hebben het hier al uitgebreid over gehad bij de presentatie van het akkoord, mijn fractie is, dus redelijk gerustgesteld met de maatregelen die genomen gaan worden om de kosten te beheersen. We zullen de effecten ervan wel kritisch blijven volgen, ook op basis van de signalen die we uit de stad ontvangen.

Toegankelijkheid
We zijn verheugd met de grote stappen die we als gemeente zetten om steeds toegankelijker te worden. We hebben nu zelfs een wethouder toegankelijkheid er is ook heus budget beschikbaar gesteld. We doen steeds meer goed op dit gebied. Zelfs de raadsvergaderingen zijn binnenkort met ondertiteling te zien voor mensen die slechthorend zijn. Helaas worden ze nog niet bijgestaan als ze bij onze gemeentelijke balies staan. Dit is een probleem dat snelle aandacht verdient. Vandaar de volgende motie met als dictum ( motie gebarentaal tolk)

Nu we het toch over toegankelijkheid hebben, viel mij op dat ons stadhuis en stadsdeelkantoren niet heel goed te vinden zijn voor blinden, daarom de volgende motie met als dictum (motie blindengeleidelijnen)

Vlietzoom
Als laatste onderwerp wil ik even uitwijken naar de vlietzoom, een gebied bekend bij u allen. Daar zijn er wat zorgen over de verkeersveiligheid en de sportvoorzieningen. Eerst een vraag over de verkeersveiligheid. Is het college bereid in samenwerking met de gemeentes Leidschendam-Voorburg en Rijswijk een verkennend onderzoek te starten naar een oplossing voor de verkeerssituatie van de Jan Thijssenweg/Westvlietweg?

Ten tweede een motie over de sportfaciliteiten in de vlietzoom. Ik de wethouder sport met collega-wethouder van de gemeente Voorburg-Leidschendam onderzoekt of de grond efficiënt(er)  ingezet kan worden, rekening houdend met de (aankomende) sportbehoefte vanuit de omliggende gebieden. (motie meer sportfaciliteiten in de Vlietzoom).

Voorzitter,
Aan het einde komend van mijn betoog kan ik alleen maar zeggen dat ik een boekwerk voor me zie staan met mooie plannen en een goede financiële onderbouwing. De basis ligt er, nu samen aan de slag voor onze stad.

@gesproken woord telt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.