09 juni 2022

Meer woningen voor de Haagse middenklasse

Den Haag is onbetaalbaar geworden voor mensen met een middeninkomen. Als politieagent, leraar of verpleegkundige kom je niet meer aan een betaalbare woning. Terwijl we juist deze mensen nodig hebben in onze stad. Het CDA Den Haag wil dat we veel meer gaan bouwen voor starters, onmisbare beroepsgroepen, en gezinnen. We moeten snel aan de slag met het realiseren van meer woningen in het middensegment, zodat meer mensen met een middeninkomen straks weer een betaalbare woning in Den Haag kunnen vinden.

In veel van de Haagse woningbouwprojecten worden met name sociale huurwoningen gerealiseerd. Het CDA wil dat binnen toekomstige projecten meer gevarieerd gaat worden, zodat er ook middeldure huur en vrije sector woningen komen. Dankzij een motie van CDA-raadslid Hinke de Groot gaat de gemeente nu verkennen hoe we dit bij toekomstige projecten kunnen gaan doen. De gemeente zal nadrukkelijk in gesprek gaan met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties over de totstandkoming van dit soort betaalbare woningen. Nog dit najaar komt de gemeente met een voorstel of en hoe er meer gevarieerd kan worden.

Motie: Realiseer een mix aan woningen in het betaalbare segment

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 9 juni 2022, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Vaststelling Nota van Uitgangspunten Steenwijklaan 40 (RIS310111),

constaterende, dat: 

 • Er in Den Haag een tekort is aan woningen in het betaalbare en middeldure segment;
 • Bij de voorgestelde invulling voor ontwikkellocatie Steenwijklaan 40 is gekozen voor een volledig sociaal programma;
 • Den Haag met 45,9% aandeel sociale huurwoningen behoort tot de Nederlandse gemeenten met de hoogste percentages sociale huur, terwijl in de buurgemeenten het aandeel sociale huur achterblijft; 
 • In andere Nederlandse gemeenten zoals in Amsterdam projecten voor betaalbare woningen van start gaan, waarbij een combinatie van woningen in de segmenten sociale huur, middeldure huur en vrije sector in hetzelfde gebouw worden gerealiseerd;

overwegende, dat: 

 • Er afgelopen jaren in gemeente Den Haag veel projecten zijn gerealiseerd waarbij is gekozen voor het realiseren van hetzelfde segment aan woningen binnen een project;
 • Den Haag onbetaalbaar is geworden voor middeninkomens en onmisbare beroepsgroepen zoals politieagenten, leraren en verpleegkundigen. Er behoefte is aan meer woningen voor starters en eenverdieners, middeninkomens en gezinnen in Den Haag;
 • In sommige Haagse wijken zoals Moerwijk een overconcentratie is aan bepaalde segmenten zoals zorgdoelgroepen en sociale huur. Het belangrijk is om in elke wijk en gebied een gedifferentieerd aanbod te realiseren;
 • Het combineren van verschillende segmenten op dezelfde locatie kan bijdragen aan een gedifferentieerd aanbod maar ook mix van verschillende doelgroepen en verbinding tussen doelgroepen, in plaats van op gebiedsniveau het aanbod van de verschillende segmenten gefragmenteerd te organiseren. 
 • In Nederland al voorbeelden zijn om in hetzelfde complex verschillende type woningen te realiseren;

verzoekt het college:

 • Te verkennen onder welke voorwaarden bij toekomstige projecten in Den Haag mogelijkheden zijn voor combinaties van sociale huur, middeldure huur en vrije sector op dezelfde locatie en in hetzelfde gebouw. Hierbij ook in kaart te brengen wat de voor- en nadelen zijn per type en omvang van een woningproject;
 • Met ontwikkelaars en woningcorporaties in gesprek te gaan over het realiseren van een goede mix van woningtyperingen (sociale huur, middeldure huur, koop) op dezelfde locatie in plaats van op gebiedsniveau, en uit te zoeken onder welke voorwaarden dit haalbaar is;
 • Bij de verkenning de Haagse tafel wonen te betrekken; 
 • De raad over de uitkomsten van deze verkenning in Q3 2022 te informeren en met een voorstel te komen of en hoe combinaties van verschillende segmenten op dezelfde locatie en in hetzelfde gebouw in de toekomst gerealiseerd kunnen worden.

en gaat over tot de orde van de dag.
Hinke de Groot

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.