19 januari 2023

Motie Hinke de Groot over transitievisie warmte aangenomen

Bij de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 januari diende CDA-raadslid Hinke de Groot een motie in bij de bespreking van de transitievisie warmte. Deze motie, die werd ondertekend door GroenLinks, D66, HSP en VVD, werd door de gemeenteraad aangenomen. De motie riep het college op om concreet te maken welke rol alle betrokken partijen oppakken in de energietransitie, inclusief een raming van de benodigde investeringen en uitgaven. Ook werd het college hierbij verzocht om deze afspraken met partijen in de uitvoeringsplannen van de wijken vast te stellen en met een concret planning te komen wanneer gestart zal worden met de verschillende uitvoeringsplannen en de gemeenteraad hierover te informeren. Check de volledige tekst van de motie hieronder!

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 januari 2023, ter bespreking van het

Voorstel van het college inzake Definitief maken transitievisie warmte (RIS313867),

Constaterende dat:

  • De transitievisie warmte richting geeft aan de energietransitie in de stad;

  • Het college volgens de transitievisie warmte alle belanghebbenden wil betrekken bij de uitvoeringsplannen en houvast wil bieden aan partners en inwoners van de gemeente;

  • De wethouder Duurzaamheid, Energietransitie en Klimaatadaptatie tijdens de commissie leefomgeving van 12 januari 2023 heeft aangeven in Q3 2023 de eerste uitvoeringsplannen voor de eerste wijken in Den Haag toe te sturen en in Q1 2023 te komen met een commissiebrief Constant Rebequeplein over de ontwikkelingen en aanleg van warmtenetten met daarbij een tijdsplanning;

  • De warmtebronnenstrategie in Q4 2023 naar de raad wordt gestuurd; 

Overwegende dat:

  • De opgave naar een duurzamere samenleving met nieuwe energiebronnen succesvol aangepakt kan worden als alle betrokken partijen, zoals netbeheerders, bedrijven, woningcorporaties en inwoners, hun verantwoordelijkheid nemen;

  • Niet alleen de gemeente, maar ook commitment van partijen in de samenleving essentieel is om de energietransitie te realiseren;

  • Nog onvoldoende duidelijk is welke taken door wie en wanneer worden opgepakt, en wie wat investeert en betaalt;

  • De transitie naar duurzamere warmte een urgente opgave is, waarbij op zo snel mogelijke termijn duidelijkheid nodig is voor bewoners wanneer welke wijk overgaat op duurzame warmte;

Roept het college op:

  • Concreet te maken welke rol alle betrokken partijen - zoals netbeheerders, ondernemers, woningcorporaties, inwoners en de gemeente- oppakken in de energietransitie, inclusief een raming van de benodigde investeringen en uitgaven. Deze afspraken met partijen in de uitvoeringsplannen van de wijken vast te stellen;
  • Met een concrete planning te komen wanneer met welke uitvoeringsplannen gestart gaat worden, en hierover te informeren in de komende werkagenda energietransitie uiterlijk voor de zomer 2023.

En gaat over tot de orde van de dag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.