13 september 2021

Veel Hagenaars blijken vier parkeervergunningen te hebben of meer: ‘Maak ze onbetaalbaar’

Veel huishoudens in Den Haag, opvallend juist in de wijken waar de parkeerdruk het hoogst is, blijken drie, vier of zelfs nóg meer parkeervergunningen te hebben. Lokale politici zijn geschokt en eisen dat de tarieven voor meerdere vergunningen zo hoog worden dat het niet meer loont om op straat te staan. ,,Dat scheelt honderden parkeerplaatsen.’’

De parkeerdruk in Den Haag is enorm. Bewoners in verschillende wijken klagen steen en been over het gebrek aan parkeerplaatsen. Vaak zit er niets anders op dan de auto heel ver weg te parkeren of op de stoep. Ondertussen staan veel wijkgarages, die veel duurder zijn dan een plek op straat, grotendeels leeg. 

Hoog

De gemeente Den Haag heeft nu op verzoek van de raad onderzocht hoeveel huishoudens meer dan drie  parkeervergunningen voor op straat hebben en of dat verschilt per wijk. En wat blijkt: het komt vooral voor in Transvaal, Schilderswijk, Laak en Rustenburg-Oostbroek, en in mindere mate Duindorp en Scheveningen. 

 In Transvaal gaat het om 48 huishoudens, terwijl het in Bezuidenhout om 1 gaat. Ook Laakkwartier en Spoorwijk (32) en Rustenburg en Oostbroek (24) scoren hoog. 

Een verklaring hiervoor heeft de gemeente niet. Maar in bijvoorbeeld Transvaal valt vooral op dat er enorm veel busjes op straat staan, waarvan een deel met buitenlandse kentekens. Zij houden een groot deel van de beschikbare parkeerplekken bezet. Zelfs overdag zijn er nauwelijks plekken te vinden in sommige straten. 

Dit is wat ons betreft te gortig

Kavish Partiman

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman is geschrokken van de cijfers. Dat er huishoudens zijn met meerdere parkeervergunningen voor op straat was bij hem bekend. Maar dat sommige adressen drie, vier en meer vergunningen hebben, komt voor hem als een verrassing. Meer dan drie vergunningen is echt te gek, vindt de politicus. ,,Dat is wat ons betreft te gortig’’, zegt hij. ,,De cijfers zijn schrikbarend. Het is ook asociaal naar je buren toe. Deze mensen houden samen honderden parkeerplaatsen bezet, terwijl andere bewoners niet eens een parkeerplaats kunnen vinden.’’

Een verklaring voor het feit dat vooral huishoudens in deze volkswijken meerdere auto’s hebben, heeft Partiman niet. Dat is ook niet onderzocht, vertelt hij. Het kan zijn dat het grote gezinnen zijn die meerdere auto’s hebben, maar het kunnen ook arbeidsmigranten zijn die met meerdere huishoudens op één adres wonen. Maar wat het ook is, er moet volgens hem actie op worden ondernomen. 

Partiman gaat dan ook voorstellen om de tarieven voor die derde en vierde vergunning zo te verhogen dat het niet meer loont om de auto op straat te parkeren. Mensen moeten hun auto’s, vooral als het er meer zijn, in garages gaan parkeren. Dat kan alleen als het bovengronds onaantrekkelijk wordt gemaakt, is hij overtuigd. Verantwoordelijk wethouder Robert van Asten (Mobiliteit) heeft al bekendgemaakt dat het voortaan moeilijker wordt om meer parkeervergunningen te krijgen. Partiman: ,,Maar dat geldt alleen voor nieuwe gevallen. Het gaat ons om de vergunningen die al verleend zijn.’’

Volgens de christen-democraten doet de gemeente Den Haag nu nog te veel aan symptoombestrijding. De diverse maatregelen die zijn genomen, zetten wat Partiman betreft weinig zoden aan de dijk. De stad moet volgens hem gewoon meer garages bouwen. En die kunnen gefinancierd worden met het geld dat de stad ophaalt met betaald parkeren en vergunningen. Dat geld gaat nu in de algemene pot. ,,Maar de oplossing is ondergronds’’, benadrukt de CDA’er.

@Artikel: Ilah Rubio - ADHC
@Foto: AD

Antwoord van het college op de vragen van het raadslid de heer Bingöl, luidend:
‘Invalidenparkeerplaatsen Transvaal en Schilderwijk’

Het raadslid de heer Bingöl heeft op 3 februari 2021 een brief met daarin dertien vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

Het AD publiceerde op 29 januari het artikel Transvaal en Schilderswijk overspoeld door invalidenparkeerplaatsen: ‘Gewoon asociaal, die mensen kunnen nog alles!’* In het artikel wordt ingegaan op de grote hoeveelheid invalideparkeerplaatsen in vooral Transvaal en de Schilderwijk. Voor het CDA Den Haag is de beschikbaarheid van invalideparkeerplaatsen voor mensen die dit nodig hebben heel belangrijk. Niet alleen inwoners van Transvaal en de Schilderswijk worden geraakt wanneer er onterecht invalideplekken worden toegewezen. Dit raakt juist ook mensen die wel recht hebben op een dergelijke plek. Het is van belang meer inzicht te creëren of er inderdaad onterecht invalideplekken worden toegewezen.

1. Kan het college per wijk inzichtelijk maken hoeveel invalideparkeerplaatsen er zijn, hoeveel parkeerplaatsen er de laatste vijf jaar bij zijn gekomen, hoeveel parkeerplaatsen er de afgelopen vijf jaar zijn ingetrokken en hoeveel aanvragen er zijn afgewezen?

Alleen voor de gebieden met een parkeerregeling kan aangegeven worden hoeveel individuele gehandicaptenparkeerplaatsen er zijn. Onderstaand treft u de totalen aan voor wat betreft gebieden met een parkeerregeling (fiscaal gebied), gebieden zonder parkeerregeling (niet fiscale gebied) en het totale aantal. In bijlage 1 treft u een overzicht aan van individuele gehandicapten parkeerplaatsen per vergunninggebied vanaf 2016.

*zie kleine tabel

Aantal beëindigde individuele gehandicapten parkeerplaatsen:
2016 - 284
2017 - 273
2018 - 297
2019 - 296
2020 - 292
Er wordt niet geregistreerd hoeveel aanvragen worden afgewezen.

2. Hoe verklaart het college de oververtegenwoordiging van invalideparkeerplaatsen in de wijken Transvaal en de Schilderwijk?

Er is geen vastgesteld maximumaantal gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen dat in een straat/wijk/gebied kan worden aangelegd. Het toewijzen van de aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt altijd per geval bekeken en hangt ook samen met de parkeerdruk rondom de woning. Het belangrijkste criterium is of een aanvrager in staat is 100 meter zelfstandig te kunnen lopen. Als de parkeerdruk zeer hoog is in een wijk, is de kans om een vrije parkeerplaats te vinden binnen een afstand van 100 meter van de woning kleiner. Omdat de parkeerdruk in Schilderswijk en Transvaal hoog is, zal dus in de praktijk sneller besloten worden een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen.

3. Hoe kijkt het college aan tegen straten zoals bijvoorbeeld in de Terwestenstraat waar bijna iedere portiek een invalideplaats voor de deur heeft?

Het is duidelijk dat de verhouding tussen gereserveerde plaatsen en vrije plaatsen anders is dan in een gemiddelde Haagse straat. Echter, een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats moet toegewezen worden als de aanvrager aan de voorwaarden voldoet.

Het artikel laat zien dat er bij veel bewoners twijfel is of iedereen (nog wel) rechtmatig beschikt overeen dergelijke parkeerplaats. Ook het CDA Den Haag heeft deze twijfels van bewoners vernomen. Zo kregen wij signalen dat na overlijden van de oorspronkelijke aanvrager de plaats in gebruik blijft door familieleden die zelf geen recht zouden hebben op een invalidenplek.

4. Herkent het college deze twijfel en is deze twijfel gegrond? Zo ja, waarom en wat gaat het college hieraan doen? Zo nee, waarom niet?

Wij herkennen deze twijfel, maar deze is echter niet gegrond. Een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is een gehandicaptenparkeervoorziening die is gebonden aan de (geldigheid van de) Europese gehandicaptenparkeerkaart van de aanvrager/houder. In het geval van een overlijden, wordt de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats formeel ingetrokken. Overname van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan voorkomen, mits er sprake is van een huisgenoot (meestal betreft het de overlevende partner van de overledene) die ook in het bezit is van een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Dit komt echter niet vaak voor.

5. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat het recht op een invalideparkeerplaats boven elke twijfel verheven zou moeten zijn en deze twijfel negatief uitpakt voor juist de mensen die een invalideparkeerplaats broodnodig hebben om mobiel te blijven?

Ja.

De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is gebonden aan de geldigheid van de Europese gehandicaptenparkeerkaart van de parkeerplaatshouder. Houders van een permanente kaart worden na uitgifte van de kaart niet opnieuw medisch beoordeeld. Houders van een tijdelijke kaart worden (tijdig) voor verloop van de geldigheid van de kaart opnieuw medisch beoordeeld. Hieruit vloeit voort of men al dan niet (nog) aan de voorwaarden voldoet voor de kaart en al dan niet (nog) recht heeft op de plaats. Verder is de plaats gereserveerd op kenteken.

Het kenteken dient op naam te staan van de plaatshouder in het geval men in het bezit is van een kaart t.b.v. bestuurder, of op naam van een inwonende partner of huisgenoot (ingeschreven op hetzelfde adres), mocht er sprake zijn van een kaarthouder als passagier. Bij een kentekenwijziging zal ook het onderbord met kenteken moeten worden vervangen en op dat moment wordt gecontroleerd of het kenteken nog op naam staat van de plaatshouder of op naam van een huisgenoot/inwonende partner.

7. Is het college bereid deze controle te intensiveren? Zo ja, hoe en voor wanneer krijgt dit gestalte? Zo nee, waarom niet gezien de hiervoor genoemde zaken?

De controle zoals beschreven in de beantwoording van vraag 6 is voldoende.

8. Wat kan het college doen voor de bewoners in straten als de Terwestenstraat die geen eigen parkeerplaats hebben en vaak eindeloos moeten zoeken voor een parkeerplaats?

Voor de beantwoording van deze vraag verwijst het college naar de brief van wethouder Van Asten aan de commissie Leefomgeving van 1 juli 2020 over de Aanpak parkeeroverlast Schilderswijk Transvaal (RIS305583).

Op de website van de gemeente staat dat een arts of adviseur van de afdeling Sociaal Medische Zorg van de GGD (GGD/SMZ) de aanvraag in behandeling.

9. Klopt het dat beslissingen over de aanvraag van invalideparkeerplaatsen ook genomen worden door niet medisch opgeleid personeel? Zo ja, waarom? Is dit in de ogen van het college niet onwenselijk?

Ja, voor het beoordelen van een aanvraag voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is geen medische expertise nodig. Er zijn immers geen directe medische aspecten (althans in de vorm van voorwaarden en criteria) gebonden aan de gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats. De gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats is in ieder geval een gehandicaptenparkeervoorziening die gekoppeld is aan een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Voor het toekennen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart ligt een sociaal-medisch advies ten grondslag, welke wordt opgesteld naar aanleiding van een medische beoordeling (keuring) van de aanvrager. Dit is een separaat proces die voorafgaand aan het proces voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats plaatsvindt. Op basis van dit sociaal-medisch advies besluit het college of men al dan niet in aanmerking komt voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Zo ja, dan kan men, indien aangevraagd in aanmerking komen voor een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats en (indien van toepassing) een bewonersparkeervergunning voor gehandicapten. Zo niet, dan komt men niet in aanmerking voor gehandicaptenparkeervoorzieningen en worden deze formeel afgewezen.

In het artikel staat dat er volgens de woordvoerder van het college sinds 2012 nagenoeg geen fraude met de plekken voor gehandicapten is gepleegd.

10. Kan het college aangeven hoe vaak en wat voor type fraude er sinds 2012 wel heeft plaatsgevonden op dit terrein? Welke maatregelen heeft het college vervolgens genomen om deze fraude tegen te gaan?

Er is geen registratie van fraude met de gehandicaptenparkeerplaatsen. Bij het parkeren op een algemene gehandicaptenparkeerplaatsen kan misbruik van een gehandicaptenparkeerkaart worden gemaakt. Omdat een gehandicaptenparkeerkaart nog niet gekoppeld is aan het kenteken van het voertuig, kan dit misbruik niet door middel van de scanauto worden geconstateerd. Op een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats kan alleen het voertuig met het betreffende kenteken parkeren. Indien geconstateerd wordt dat anderen op de gereserveerde plaats parkeren, dan zal hierop worden gehandhaafd (Mulder-feit).

11. Zou het college inzichtelijk willen maken hoe en hoe vaak controle op mogelijke fraude sinds 2012 heeft plaatsgevonden? Is het college het met het CDA eens dat juist dit soort fraude inbreuk doet op het draagvlak voor invalideparkeerplaatsen, juist voor de mensen die deze plekken wel nodig hebben?

Nee, zie beantwoording vraag 10.

Het CDA heeft ook signalen ontvangen over de slechte toegankelijkheid van particuliere parkeergarages. Door trapjes en andere hoogteverschillen kan er in zo’n geval eigenlijk geen gebruik worden gemaakt van een plaats in de garage en is het enige alternatief een plaats op straat.

12. Herkent het college dit geluid en is het bereid om in gesprek te gaan met bouwers en ontwikkelaars om hier aandacht voor te vragen?

Ja.

13. Zouden deze vragen tijdig, maar in ieder geval voor de behandeling van de nieuwe parkeernota van antwoord voorzien kunnen worden?

De nieuwe parkeerstrategie wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 aan de raad aangeboden.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,      de burgemeester,
Ilma Merx           Jan van Zanen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.