Meer banen en werk dat loont

Het CDA gaat voor meer banen, voor starters, mensen die door willen groeien en herintreders. Werken moet lonen,  zodat minder mensen in de bijstand gevangen blijven. Het CDA wil dat Den Haag een aantrekkelijke stad is en blijft voor bedrijven, congressen en evenementen.  Enkele actiepunten uit het verkiezingsprogramma:

 • Het CDA wil het vestigingsklimaat van Den Haag verder verbeteren.
 • Het CDA investeert in het Haagse veiligheidscluster. In 2016 groeide het cluster in één jaar met 400 banen. Cybersecurity vormt met 12% werkgelegenheidsgroei de snelst groeiende deelsector in Den Haag.
 • Startups en scale-ups hebben ruimte nodig om te groeien. De Binckhorst en specifiek de Binckhaven is vanwege haar creatief-industrieel vestigingsklimaat geschikt voor dergelijke bedrijvigheid.
 • Het CDA wil dat onnodige regels worden afgeschaft, zoals er in de afgelopen periode bijna 500 regels zijn geschrapt. Voor elke nieuwe regel moeten twee bestaande regels worden geschrapt.
 • Het CDA wil het voor ondernemers makkelijker maken om vergunningen aan te vragen en er moet meer duidelijkheid komen over hoe lang een aanvraag duurt.
 • Het CDA is trots op de bereikte resultaten met de Bedrijfsinvesteringszones waar ondernemers zélf bepalen hoe en waarmee hun winkelgebied of bedrijventerrein aantrekkelijker wordt gemaakt. Het CDA is voor een blijvende ondersteuning van de 22 Bedrijfsinvesteringszones in Den Haag.
 • Het CDA wil jaarlijks een verkiezing van de ‘leukste winkelstraat’ van Den Haag organiseren.
 • Het CDA is voorstander van investeringen in het Noordelijk havenhoofd op Scheveningen. Visserij is traditioneel de sterkste sector van Scheveningen en biedt banen aan 2500 mensen, met name voor laaggeschoolde arbeid waar veel behoefte aan is. Met deze investering heeft de visafslag voor de komende 25 jaar weer een sterke concurrentiepositie.
 • De Haven moet volgens het CDA primair gebruikt worden voor bedrijvigheid. Luxe wonen aan de haven wil iedereen wel, maar daar is de haven niet voor gegraven. De haven is voor bedrijvigheid en levert banen.
 • Sociale regelingen van de gemeente mogen nooit tot gevolg mogen hebben dat mensen niet meer willen werken. Het CDA wil daarom bij alle bestaande regelingen bekijken of er voldoende financiële prikkels zijn om snel een betaalde baan te zoeken.
 • Mensen in de bijstand worden verplicht een baan te accepteren of anderszins een bijdrage aan de samenleving te doen, met als doel het opdoen van werkervaring. De gemeente zal hier op toezien.
 • Het CDA wil meer aandacht voor armoede onder mensen die een betaalde baan hebben, maar daar heel weinig mee verdienen. Het hebben van een baan moet beloond worden. Hier is meer ondersteuning voor nodig, zodat mensen niet in een uitkering gevangen blijven zitten.

Thuis in Den Haag

Den Haag is een stad waar iedereen fijn moet kunnen wonen . Van studenten en starters en gezinnen tot ouderen. Het CDA gaat voor 2500 nieuwe woningen en wil meer goedkope koopwoningen. Starters en mensen met een kleinere beurs moeten in Den Haag ook een huis kunnen kopen. Enkele actiepunten uit het verkiezingsprogramma:

 • Het CDA wil jaarlijks 2.000-2.500 nieuwe woningen bouwen voor met name studenten, afgestudeerde jongeren en gezinnen. Deze groepen willen we aantrekken en vasthouden, ze vormen het cement van onze stad.
 • Steeds meer jongeren en gezinnen met middeninkomens kunnen aan de ene kant geen koophuis betalen en mogen aan de andere kant geen sociale huurwoning bewonen. Voor deze groepen moet er fors meer gebouwd worden in de middenklasse huursector.
 • Het CDA wil dat bewoners de mogelijkheid krijgen mooier of groter te gaan wonen in de eigen wijk. Ook in de wijken met veel sociale huurwoningen moeten daarom ook duurdere huurwoningen en goedkope koopwoningen kunnen worden gebouwd.
 • Naast nieuwe woningen is het belangrijk om de herstructurering van Den Haag Zuidwest en Mariahoeve sneller door te zetten nu de economische crisis weer voorbij is.
 • Woonoverlast door buren is een reëel probleem, omdat het tot in je eigen huis doordringt. Het CDA pleit voor het inzetten van de ASO-wet waarmee overlastgevende buren sneller boetes kunnen krijgen en in het uiterste geval uit hun huis geplaatst kunnen worden.
 • Het CDA is voor een duurzaamheidsfonds waarmee het voor bewoners makkelijker wordt te investeren in dakisolatie, vloerisolatie en zonnepanelen
 • Het CDA wil een tijdelijke stop op het spitsen van woningen totdat de leefbaarheidstoets is ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van een Leefbaarheids-effectrapportage (LER) zoals ontwikkeld door de bewonersorganisatie Bezuidenhout.
 • Het CDA wil huiseigenaren de mogelijkheid bieden om de grond die eeuwigdurend in erfpacht is uitgegeven te kopen.
 • Het CDA wil niet meer hoogbouw aan de kust en heeft de afgelopen jaren de bouwprogramma’s in Scheveningen en Kijkduin drastisch naar beneden bijgesteld.
 • In de Vlietzone komen geen grote woningbouwprojecten.

Een zorgzame stad - voor elkaar

Het CDA heeft zich met succes ingezet voor goede ouderenzorg in Den Haag. Alle rijksbezuinigingen zijn teruggedraaid en duizenden zorgbanen zijn gered. Mantelzorgers verdienen alle steun en het CDA zet zich in om mensen die zorg nodig hebben de juiste hulp te bieden.  Mensen mogen niet eenzaam zijn, ze verdienen beter. Enkele actiepunten uit het verkiezingsprogramma:

 • Het CDA bezuinigt niet op de thuiszorg en dagbesteding. Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
 • Mantelzorgers zijn heel belangrijk en verdienen professionele ondersteuning. Het CDA wil de respijtzorg uitbreiden.
 • Hulp vanuit het WMO-loket voor opkomende ouderdomsziekten zoals dementie moet makkelijker kunnen worden geleverd.
 • Het CDA is voor de introductie van de wijk GGZ-medewerker die zicht houdt op psychisch en psychiatrisch kwetsbaren. Hiermee wordt erger voorkomen en de politie ontlast.
 • Mensen moeten niet gehinderd worden door de uiteenlopende zorgsystemen van verschillende partijen. 24-uursopvang moet beschikbaar blijven. Politie, GGZ, woningcorporaties en dag-en-nachtopvang werken hierin samen.
 • De Buurthuizen van de Toekomst, vervullen samen met scholen en schoolgebouwen (de brede buurtschool) een belangrijke verbindende rol. De gemeente voorkomt onnodige bureaucratie en ondersteunt de verdere uitbouw van deze functie.
 • Eenzaamheid is helaas een groot probleem onder Haagse ouderen. ‘Omzien naar elkaar’ moet de standaard zijn in Den Haag. Het CDA wil een programma starten waarbij eenzaamheid onder ouderen grootschalig wordt aangepakt.
 • Het CDA wil waar mogelijk de kwaliteit van de verpleeghuizen bevorderen.
 • Mantelzorgers worden professioneel ondersteund met advies maar ook met verlichting zoals bijvoorbeeld tijdelijke inzet van thuiszorg wanneer dit nodig is.
 • Partners die mantelzorg verlenen, worden ontlast door hulp bij het aanvragen zorg; maar ook door bijvoorbeeld dagopvang bij dementie. Er komen meer wijkcoördinatiepunten waarbij deze tijdelijke ondersteuning wordt gekoppeld aan een pool van vrijwilligers of professionele krachten.
 • Mantelzorgers kunnen in de toekomst ook gratis parkeren in de nabijheid van het huis van degene die zij verzorgen. 

Een veilige stad

Een veilig Den Haag staat hoog op de agenda.  Het CDA wil meer wijkagenten in Den Haag. Zij hebben écht de bevoegdheid om misstanden aan te pakken en criminaliteit tegen te gaan.  Enkele actiepunten uit ons programma:

 • Veiligheid in de stad begint thuis. Het is erg belangrijk dat ouders hun kinderen fatsoen en respect voor anderen bijbrengen. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen, ook als de kinderen niet thuis zijn. Buren, voorbijgangers, leerkrachten en politieagenten mogen ouders hierop aanspreken.
 • De politie reageert direct op signalen uit de buurt en zorgt voor voldoende, zichtbare en aanspreekbare agenten. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de buurt. Het CDA wil extra wijkagenten in Den Haag. Aangezien dit een verantwoordelijkheid is van de Nationale Politie wil het CDA dat het tegen vergoeding meer wijkagenten via de Nationale Politie “in kan kopen”. Veiligheid moet ook een lokale prioriteit zijn, en het moet daarom voor gemeenten mogelijk zijn om hier voor te kiezen en extra in te investeren. De zichtbaarheid van wijkagenten moet groter worden.
 • Overlast van hangjongeren wordt hard aangepakt, zowel door een resoluut lik-op-stukbeleid als via gesprekken met jongeren (en hun ouders).
 • Het stadsbestuur maakt meer werk van straatbeschaving. Het naroepen, na-sissen of uitschelden wordt als overlast beschouwd. Buurtvaders en wijkagenten spreken de jongeren en hun ouders en familieleden hierop actief aan.
 • Het CDA vindt de toenemende agressie tegen hulpverleners zoals politieagenten, brandweermensen en ambulancepersoneel onacceptabel. Hier wordt maximaal tegen opgetreden.
 • Wanneer mensen straatmeubilair kapot maken, worden de kosten voor herstel verhaald op de daders of, als dat door minderjarigheid niet mogelijk blijkt, op hun ouders. Het CDA wil dat deze vandalen daarnaast verplicht meehelpen om straatvuil en graffiti te verwijderen en om de publieke ruimte op te knappen.
 • Het CDA wil dat het aantal straatroven en overvallen terug wordt gebracht. Naast cameratoezicht op vaste plekken, is het CDA er voorstander van om op risicolocaties ook tijdelijke camera’s te plaatsen. Het CDA is voor het surveilleren of het opsporen via de lucht. We zetten actief beleid in door hiervoor drones te gebruiken, die goedkoper en minder overlastgevend zijn dan grote helikopters die nu veelvuldig rondvliegen.
 • We willen maximaal voorkomen dat onze jeugd in aanrakingen komt met de georganiseerde criminele onderwereld, maar ook radicalisering.
 • Het CDA bepleit verder een proactief overleg tussen de stadsbesturen van de grote gemeenten om gezamenlijk de strijd tegen ondermijning vorm te geven. Ondermijning zal als thema de komende jaren zowel op de agenda van het college als op de agenda van de gemeenteraad moeten staan.
 • Alle vormen van discriminatie worden tegengegaan. Discriminatie op grond van geloof en cultuur is een belangrijk aandachtspunt in onze veelkleurige stad.
 • Het stadsbestuur zorgt voor een sluitende aanpak tegen huiselijk geweld, tegen geweld binnen zorginstellingen en tegen pestgedrag.  
 • Ook tegen de verkoop van wiet aan minderjarigen wordt zeer krachtig opgetreden. Coffeeshops die zich hieraan schuldig maken, worden gesloten.
 • Coffeeshops moeten niet te geconcentreerd in straten bestaan. Met succes heeft het CDA in het verleden hier wat aan gedaan, zoals bijvoorbeeld in de Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier die daarna is opgebloeid met mooie, nieuwe winkels en horeca. De Weimarstraat zou een volgende straat moeten zijn waar overconcentratie wordt tegengegaan.
 • Het CDA wil gebruik van drugs onder jongeren sterk terugdringen. Coffeeshops zijn in ieder geval niet toegestaan binnen een straal van 350 meter van scholen, of in het zicht van speelplekken. Het succesvolle sluitingsbeleid verdient continuering.
 • De gemeente Den Haag zal niet meedoen aan een mogelijke proef om zelf cannabis te gaan kweken. Het CDA ziet geen duurzame oplossing in deze vorm van legalisering.
 • Het stadsbestuur zorgt voor voldoende opvangmogelijkheden en voorlichtingsprogramma’s voor zwerfjongeren en slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel of loverboys om ze een veilige situatie te bieden en te begeleiden naar een regulier bestaan.
 • Ondanks de legalisatie van prostitutie zijn er nog veel misdadige en mensonterende situaties in die sector. Uitstapprogramma’s voor prostituees blijven door de gemeente ondersteund. Het stadsbestuur zet hard in om illegale prostitutie onder dwang door pooiers en mensenhandelaren te bestrijden.
 • Het CDA staat open voor het verplaatsen van de Doubletstraat en de Geleenstraat naar een geschiktere locatie. Met name prostitutiepraktijken die zich buiten het zicht voltrekken (buiten de reguliere gebieden), zoals in massagesalons of via internet, worden opgespoord en aangepakt.
 • Er moet worden voorkomen dat wijken of buurten zich afkeren van de Nederlandse samenleving en plekken van achterstand en armoede broedplaatsen worden van radicalisering.

Onderwijs biedt perspectief

Den Haag heeft uitstekende scholen waar onze kinderen alle kansen krijgen. Het CDA wil het beroepsonderwijs in Den Haag verbeteren en meer laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. Iedereen moet in eigen stad een baan kunnen vinden. Enkele actiepunten uit het verkiezingsprogramma:

 • Nieuwe schoollocaties moeten voldoen aan de eisen van de menselijke maat. Op kleinschalige locaties met goede (en groene) schoolpleinen gedijen leerkrachten, leerlingen en ouders beter.
 • Het stadsbestuur stimuleert het vergroten van de ouderbetrokkenheid op alle scholen.
 • De kwaliteit van het beroepsonderwijs in Den Haag gaat omhoog en sluit meer aan bij de lokale, regionale en etnische arbeidsmarkt.
 • Het CDA wil dat Den Haag meedoet aan de pilot van de Rijksoverheid waarbij een verlengde kwalificatieplicht voor jongeren ouder dan 18 jaar mogelijk wordt gemaakt om schooluitval te bestrijden.
 • De gemeente Den Haag gaat samen met de Brede Buurtscholen, sport, cultuur, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs in kaart brengen hoe net als voor de zogenaamde pluskinderen (die vaak extra uitdagende vakken krijgen) ook voor de kinderen die er daar niet in zitten optimaal worden uitgedaagd om zo elk talent verder aan te raken en te laten groeien.  Dat gaat over technologie muziek, sport en taal.
 • Het CDA wil de jeugd in de stad betrekken bij de beslissingen die in de stad worden genomen,
 • Het CDA wil dat de gemeente Den Haag inzet op de verbreding van het aanbod van de universiteit Leiden in de stad Den Haag passend bij het profiel van de stad.
 • Het CDA is voorstander van een verdergaande samenwerking tussen het HMC en LUMC om zo de medische samenwerking te vergroten, bijvoorbeeld ook op sportmedisch gebied via de Sportcampus.
 • Jongeren en studenten worden maximaal gestimuleerd om een vrijwilligersstage en de maatschappelijke diensttijd te laten lopen. Samen met de partners zal hiertoe een plan worden ontwikkeld.
 • Den Haag gaat uitblinken in de mogelijkheden om verder te studeren (aansluiting Mondriaan, Haagse Hogeschool en de Haagse universiteiten) en onderzoek te doen. Hierdoor kunnen nieuwe kennis- en innovatiemogelijkheden sneller door het Haagse bedrijfsleven worden opgenomen en toegepast.

Sport en cultuur zorgen voor verbinding

De afgelopen jaren heeft het CDA veel gedaan voor sportverenigingen, topsport en cultuur. We willen extra investeren in sport en cultuur in Den Haag om mensen te verbinden en omdat het leven ook gewoon leuk mag zijn. Enkele actiepunten uit ons programma:

 • Het CDA pleit in het kader van een rookvrije generatie kinderen voor rookvrije sportclubs, in navolging op de door het CDA ingestelde rookvrije speeltuinen.
 • School- en sportkantines moeten worden gestimuleerd tot het aanbieden van gezond voedsel.
 • Het CDA wil dat de gemeente in samenwerking met sportverenigingen, scholen, ouders en verzekeringsmaatschappijen aan de slag gaat om tegengaan overgewicht centraal te stellen.
 • Het CDA vindt het belangrijk dat ook ouderen blijven bewegen en sporten. Zo blijven zij vitaler, gezonder en sociaal betrokken.
 • Om de clubs te ondersteunen en de vrijwilligers zoals de sportbestuurders werk uit handen te nemen, wil het CDA de rol van de verenigingsmanager bij meer clubs terug zien.
 • Het CDA wil dat vrijwilligers verplicht worden een Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen. Voor vrijwilligers moet deze kosteloos aan te vragen zijn.
 • Daar waar mogelijk wordt het voor sportverenigingen goedkoper om accommodaties (binnen en buiten) te huren van de gemeente. Hierdoor kunnen verenigingen hun contributie verlagen en kunnen ook meer mensen uit de lagere middenklasse sporten.
 • Er moet een sportheldendag komen waarop Olympische kampioenen en andere Haagse topsporters (onder andere uit het betaalde voetbal) langs scholen gaan om meer te vertellen over de betekenis van (top)sport en bewegen in hun leven.
 • Sportprojecten kunnen ook in Den Haag worden ingezet om probleemjongeren op het rechte pad te krijgen. Het rugbyproject Turnover is hier een goed voorbeeld van.
 • Het CDA vindt dat armoede nooit een belemmering mag zijn om lid te worden van een sportvereniging.
 • Het CDA wil dat gehandicaptensport dezelfde aandacht krijgt als alle andere vormen van sport.
 • Het CDA is trots dat Den Haag de afgelopen jaren sportevenementen als het WK Hockey, het WK Beachvolleybal en het WK Dammen heeft georganiseerd en dat Scheveningen deze zomer het toneel zal zijn van WK Zeezeilen en de Volvo Ocean Race. Het CDA wil dat Den Haag zich ook in de toekomst kandideert voor dergelijke sportevenementen van dit kaliber.
 • De relatie tussen de gemeente en ADO Den Haag is de afgelopen periode zeer verslechterd. Het CDA hecht eraan dat een goede verstandhouding tussen ADO Den Haag en de gemeente Den Haag wordt hersteld.
 • Het is belangrijk dat er een evenwichtige spreiding van sportaccommodaties in Den Haag is. Het blijkt dat in sommige gebieden meer vraag is naar sportaccommodaties dan in andere delen. Zo is er in de wijken grenzend aan de kuststrook een nijpend tekort aan binnensportfaciliteiten. Hier moet iets aan gedaan worden.
 • Het CDA wil dat sportverenigingen goed bereikbaar zijn met het OV, fiets en per auto. Waar nodig betekent dit het aanleggen van extra fietsenstallingen en parkeerplaatsen, of het in overleg openstellen van de parkeerruimte van bedrijven uit de buurt.
 • Het CDA ondersteunt het initiatief om van Beachcity The Hague op Scheveningen het mooiste sportstrand van Europa te maken. Hiervoor zijn in de volgende coalitieperiode meer middelen nodig.
 • Het CDA wil niet verder bezuinigingen op de culturele sector.
 • Het CDA hecht belang aan cultuureducatie, muziekscholen en bibliotheken.
 • Het CDA is trots op het strand en wil het aantal concerten op het strand verder laten toenemen.
 • Het CDA wil dat het Malieveld geschikt wordt gemaakt om meer evenementen te laten plaatsvinden. 
 • Het CDA hecht veel waarde aan de Popgeschiedenis. Naast museum RockArt moet Den Haag meewerken aan initiatieven voor een museum over de Haagse Radiozenders. Deze geschiedenis is zeer rijk, zoals de zeezenders en de eerste reguliere radio uitzending ter wereld, de ziekenomroepen en later legendarische piratenzenders zoals Radio Stad Den Haag en Hofstad Radio.
 • De Haagse Popweek trekt bezoekers van buiten de stad en zal daarom meer financiële steun moeten krijgen.
 • Om de Haagse popcultuur verder te stimuleren is het CDA voorstander van het stimuleren van geluidswerende maatregelen voor ondernemers die live muziek programmeren. Vaak willen kleine cafés wel lokale bandjes laten optreden, maar zorgt dat voor overlast in de buurt.
 • Het CDA wil  door middel van een verkiezing aan de stad vragen wat het belangrijkste Schevenings-, Loosduins- en Haags immaterieel erfgoed is.
 • Het CDA is voor het behoud van de beeldbepalende gebouwen waaronder religieus en cultureel erfgoed, zoals bijvoorbeeld Haagse kerken, maar ook de traditionele Haagse koffietenten.
 • Het  CDA wil dat het Plakkaat van Verlatinghe, onze onafhankelijkheidsverklaring van Spanje moet uit het Nationale Archief en een prominente plaats krijgen in een van de Haagse musea of openbare gebouwen.
 • Vanwege zijn grote verdienste voor Nederland, Den Haag en de marine wil het CDA een standbeeld voor oud premier Piet de Jong in Scheveningen.

Goede bereikbaarheid

Het CDA zet in op goede bereikbaarheid. Per auto, fiets en openbaar vervoer.  Met de aanleg van de Hubertustunnel en de Rotterdamsebaan is enorm geïnvesteerd in een goede aansluiting op de grote rijkswegen. Nu moet de doorstroming binnen de stad verbeteren. Ook wil het CDA voldoende betaalbare parkeerplaatsen in winkelgebieden, rond sportlocaties, kerken of gebedshuizen. Enkele actiepunten uit ons verkiezingsprogramma: 

 • De ingezette strategie om de stad via een aantal aanvoerwegen als de Rotterdamse en de Utrechtse Baan goed te verbinden met de snelweg moet worden voortgezet. Het CDA wil dat Den Haag meer druk zet op het Rijk en de buurgemeenten om werk te maken van het verbeteren van de aanvoerwegen richting Den Haag Zuid-West.
 • Het CDA wil waar snelwegen langs woonwijken lopen dat de maximumsnelheid (ook in de nachtelijke uren) van 130 kilometer per uur naar 100 kilometer per uur gaat. Dit om de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast te beperken.
 • Betaald parkeren in een wijk is een middel, geen doel op zich. Betaald parkeren wordt daarom alleen ingevoerd of uitgebreid in combinatie met de realisatie van meer parkeerplekken, kostendekkendheid en draagvlak van bewoners. Waar bouwkundig en financieel mogelijk kiezen we voor grootschalige parkeervoorzieningen onder de grond.
 • Parkeervoorzieningen voor het winkelgebied Paul Krugerlaan, Hobbemastraat en Haagse Markt worden verbeterd. Bestaande parkeergarages moeten beter worden benut en we onderzoeken de mogelijkheid voor het toevoegen van parkeerplekken in deze winkelgebieden.
 • Bij Park&Ride locaties worden ook huurfietsen aangeboden, zoals bijvoorbeeld de Haagsche Stadsfiets.
 • Om het centrum en Scheveningen bij grote evenementen en stranddagen te ontlasten worden afspraken gemaakt met grote Haagse bedrijven en instellingen om hun parkeerplaatsen ’s avonds en in het weekend te kunnen gebruiken in combinatie met P&R. De huidige P&R terreinen worden behouden en er komt een nieuw groot P&R terrein op de Binckhorst.
 • Het CDA is voorvechter van veilige verkeerssituaties, zeker rondom scholen, verzorgingshuizen en sportclubs.
 • Om de doorstroming te bevorderen zullen nieuwe verkeerslichten of vervangende verkeerslichten slimmer worden uitgevoerd. Deze verkeerslichten tellen af tot het groen wordt en houden rekening met de actuele weer- en verkeerssituatie . De Haagse verkeerscentrale moet ook worden ingezet voor het meten van luchtkwaliteit.
 • Scheveningen wordt mede dankzij het CDA een steeds aantrekkelijker badplaats in zomer en winter. Om de extra stroom van bezoekers in goede banen te leiden komt er een ondergrondse verbinding naar Scheveningen Bad.
 • De Binckhorst is een goed gelegen gebied met veel potentie, de ontwikkeling hiervan wordt ondersteund met de realisatie van een P&R met Randstadrail die op termijn ondergronds kan worden doorgetrokken via de Internationale Zone en het World Forum The Hague richting Scheveningen, wat gezien de groei in congressen ook steeds relevanter wordt.
 • De wijk Escamp is slecht bedeeld als het gaat om hoogwaardig en snel OV. Dit moet volgens het CDA veranderen, daarom zal uit de verdere uitrol van de Randstadrail ook Escamp en Vroondaal worden betrokken
 • De ontwikkeling van nieuwe wijken moet hand in hand gaan met de ontwikkeling van het OV aldaar. Het Norfolkterrein krijgt zo snel mogelijk een goede OV-ontsluiting.
 • Den Haag beschikt met Rotterdam / The Hague Airport over de derde luchthaven van Nederland. Het CDA wil de ov-verbinding met de luchthaven verbeteren.
 • Het CDA is voorstander van een rechtstreekse snelle treinverbinding met Düsseldorf en Parijs.
 • Het CDA is tegen het verdwijnen van bus- en tramlijnen, zeker wanneer er geen goed alternatief wordt geboden. De tramlijnen 6 en 12 moeten door de Hobbemastraat, Paul Krugerlaan en Beeklaan blijven rijden en buslijn 24 moet in binnenstedelijk gebied blijven rijden.
 • Openbaar vervoer wordt aantrekkelijker door lagere kosten, goede aansluitingen met weinig wachttijd en het verbeteren van kwaliteit en comfort. Mensen met een beperking, een rollator of een kinderwagen moeten met gemak van ons OV gebruik kunnen maken.
 • Het CDA wil dat ouders hun kinderen onder de 12 jaar gratis mee moeten kunnen nemen in het Haagse stadsvervoer. 
 • Het CDA wil dat in het strandseizoen onze twee badplaatsen Scheveningen en Kijkduin met elkaar verbonden worden met een directe busverbinding.
 • Er moet meer capaciteit voor het openbaar vervoer komen. Bussen en vooral trams zitten overvol.
 • Het CDA wil dat samen met ondernemers wordt gewerkt aan het oplossen van het tekort aan fietsenstallingen. Tegen weesfietsen wordt in de hele stad harder opgetreden.
 • Het CDA Den Haag wil de Haagse grachten goed toegankelijk maken voor rondvaartboten. Eerder hebben wij daarvoor een Grachtenplan gelanceerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.