06 november 2021

Bijdrage Lennert Onvlee tijdens het raadsdebat 04-11-2021

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 4 november is gesproken over de begroting van de gemeente Gorinchem 2022. De laatste van deze coalitieperiode. In maart 2022 zijn er nieuwe verkiezingen en vandaag maken we de balans op van de afgelopen jaren, maar kijken we vooral met de begroting van 2022 toch ook alweer vooruit. Onze fractievoorzitter Lennert Onvlee stond in zijn bijdrage uitgebreid stil bij het thema Zij-aan-Zij. We kunnen het niet alleen, maar schouder aan schouder elkaar helpen. Lees hieronder onze inbreng:

Bijdrage namens CDA Gorinchem tijdens raadsvergadering d.d. 04-11-2021, "Zij – Aan Zij in Gorcum".

Voorzitter,

De laatste begroting alweer van deze collegeperiode. We bedanken het college en ook het ambtelijk apparaat voor al het werk dat is verzet in deze coronatijd en het afleveren van de begroting. Tevens ook een groot dankjewel naar de gehele stad die zich kranig geweerd hebben in deze lastige tijden. In maart zijn er nieuwe verkiezingen en vandaag maken we de balans op van de afgelopen jaren, maar kijken we vooral met de begroting van 2022 toch ook alweer vooruit. Het CDA ziet, proeft en voelt tot in de haarvaten dat we meer en meer zij-aan-zij in de maatschappij moeten leven. Niet tegen elkaar, maar naast elkaar, schouder aan schouder. Vorig jaar stond onze bijdrage in het teken van Zorg voor elkaar. Nu gaan we een spade dieper door ook te benadrukken hoe zorgen we voor elkaar. Wat ons betreft doen we dat zij-aan-zij. We kijken naar de verantwoordelijkheid die we met elkaar als samenleving hebben. Zijn we, nu we ruim 1,5 jaar te maken hebben met corona, nog op de goede weg en wat betekent dit alles voor ons dagelijkse werkzaamheden als raadslid en wat geven we daarbij mee aan het college?

Zij-aan-zij naar een duurzaam Gorcum

Duurzaamheid is niet meer een keuze, maar noodzaak. Niet op 1 thema, maar randvoorwaardelijk binnen elk beleid. En dat maakt het soms best lastig, maar laten we daar niet voor weg lopen en onze verantwoordelijkheid hierin nemen. Als we bijvoorbeeld naar het traject van de Windmolens kijken is dit niet helemaal zij-aan-zij gegaan blijkt achteraf. Daar moeten we van leren in dit soort ingewikkelde processen. Heeft het bijvoorbeeld zin om iets te lang te abstract te houden? Of moet je juist concreter en directer laten zien wat de keuzes zijn van een richting?

Als rentmeester de belangen afwegen en ook de noodzaak van duurzame energie onder ogen zien. Juist in dit rivierengebied. En we zien ook de afhankelijkheid rond gasprijzen, wat kan leiden tot energiearmoede [verwijzen naar sv met cusgp en gl]. We verwachten dat het college met een goed onderbouwd onderzoek komt voor het wel of niet plaatsen van windmolens. Echter wat nog belangrijker is, hoe dit is onderzocht. Niet alleen vanachter het scherm, maar breed verkent en ook maatschappelijk onderzocht. Immers, zulke keuzes maak je niet allen, maar met elkaar. Maar we zijn ook benieuwd naar de kant van de bedrijven: mede op hun verzoek zijn we aan het zoeken op Avelingen en Oost. Waar is die steun nu gebleven? En als er geen windmolens wenselijk zijn: hoe gaan we/ze dan wel de duurzame beweging maken? Want zoals gezegd: die is noodzakelijk voorzitter.

Zij-aan-zij naar een veilig Gorcum

Er zijn de afgelopen jaren flink wat stappen gezet op het gebied van veiligheid. Helaas is die inzet steeds meer nodig, ook de intensivering op ondermijning hoort daarbij. Complimenten voor onze burgemeester, het is namelijk niet altijd eenvoudig.

 • Op straat. Iedereen moet zicht veilig voelen, van jong tot oud. We zijn dan ook blij dat er, het zij te selectief, cameratoezicht wordt toegepast. Dit smaakt wat ons betreft dus ook naar meer: zijn er nog meer locaties op het oog? Wij horen in de stad dat er wel meer behoefte is. Maar ook de inzet op criminaliteit in de stad heeft de aandacht. Het CDA blijft zich wel zorgen maken of er nu voldoende wijkagenten zijn. Een paar jaar geleden vroegen we al of er ook wijkboa’s kunnen komen. Wat zijn hier de ervaringen mee?
 • Een ander punt als het gaat om veiligheid is een terugkerend thema, de verkeersveiligheid. We zijn blij met de mobiliteitsvisie en met de mobilitseitsagenda, hiermee zijn zaken in gang gezet. Na jaren van vooral uitbreiding, bijvoorbeeld op Oost, is het nu de komende jaren werken aan kwalitatieve verbeteringen in de stad. En dat is er eentje van de lange adem, dat doe je niet in 1 raadsperiode. We doen daarbij vandaag graag nog een suggestie voor het structureel bewaakt fietsparkeren. In de raad is afgesproken te komen met een plan en de suggestie die we doen is bewaakt fietsparkeren te realiseren in de uitbreiding van Kweeklust. Qua ruimte als beveiliging heb je hiermee 2 vliegen in 1 klap. We hopen dat het college deze suggestie wilt meenemen bij het maken van de plannen.

Zij-aan-zij in de maatschappij

We zijn met elkaar verantwoordelijk voor de stad. En zo las ik ergens, ouderen leveren een bijdrage aan onze samenleving, niet ondanks het feit dat ze oud worden, maar juist omdat ze oud worden. Laten we ook van hen leren. Ze helpen ons bij uitstek te oefenen in de omgang met de imperfectie van het leven en de kunst van het loslaten. De waardigheid van ouderen vereist dat we naar hen omzien en ook naar hen opzien. Laten we dat beiden doen en bijvoorbeeld voorkomen dat ze  vereenzamen door iedereen in de samenleving te blijven betrekken, een mooi project de afgelopen jaren is bijvoorbeeld SeniorenFit. Dat geldt net zo goed voor de nieuwe generaties. Laten we van elkaar leren. We lichten 4 belangrijke punten toe als het gaat om zij-aan-zij in de maatschappij.

 • Verenigingen zijn bij uitstek de motor van de samenleving. Een goede actie is het werven van vrijwilligers. Maar ook de financiële ondersteuningen zijn nodig geweest en blijven op juiste schaal nodig. Heeft het college al zicht op het resultaat om meer vrijwilligers te werven voor verenigingen?
 • Jongerenwerk. We zitten momenteel volop in de aanbesteding van het jongerenwerk. Wat betreft het CDA hopen we op een partij met meer beleving en betrokkenheid. Een partner die midden in de samenleving staat en samenwerkt met partners. Juist binnen deze doelgroep is veel winst te behalen voor de toekomst. Is het college ook bewust van deze noodzaak?
 • Een pro-actief vluchtelingen beleid, samen thuis. Samen elkaar helpen. We zijn dankbaar voor organisaties zoals KLIK. We wensen heel veel wijsheid en succes toe om de vluchtelingen thuis te laten voelen. Maar we verwachten ook van het college continue pro-activiteit op dit thema. Niet alleen voor de noodsituatie, maar ook voor de langere termijn.
 • Tot slot, dienen we, mede namens Stadsbelang en CU/SGP graag een motie in om een of meerdere “vergeet me niet routes” aan te leggen. Dit met als doel de openbare ruimte zodanig in te richten dat mensen met een lichte vorm van dementie geholpen worden de weg naar huis of bijvoorbeeld de winkel te helpen (terug)vinden .

Zij-aan-zij naar een toekomstbestendig Gorcum

 • Financieel
  • Corona heeft financieel gelukkig minder gedaan dan we van te voren hebben ingeschat. Maar tegelijkertijd zijn we er ook nog niet. Immers Corona is nog in ons midden. Belangrijk is dat we oog houden voor elkaar. Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan door bijvoorbeeld de ondernemers te helpen en de verenigingen overeind te houden door geen huur te heffen. Maar hoe ziet 2022 eruit? We willen het college meegeven in contact te blijven met de specifieke doelgroepen die hard geraakt zijn. Wij horen goede verhalen over die contacten en ondersteuning, blijf dit dus doen! Zij-aan-zij de ondernemers helpen daar waar het kan en de stad op een verantwoorde manier de crisis uit investeren.
  • Cultuur, eerlijk is eerlijk voorzitter, dit hadden we graag positiever willen benoemen. En ja, er is een cultuurvisie, maar nee, er is nog geen plan voor een groot podium. We zitten helaas nog steeds in de voorbereidingen en we snappen dat dit nu Europees moet, maar had het niet anders gekund? We vinden het jammer dat we nog geen duidelijkheid hebben. We zijn deze weg nu ingeslagen en we moeten dit traject, wat we met elkaar zijn ingeslagen, goed doorlopen. Maar laten we ook duidelijk zijn, als dit tot niks leidt, moeten we misschien met elkaar wel andere keuzes gaan maken. En over cultuur gesproken, hoe staat het met de plannen van de bibliotheek? In de planning stond immers dat we deze maand besluitvorming in de raad hebben.

Stedelijke vernieuwing. Het is code rood op de woningmarkt. Het aanbod is simpelweg te beperkt. Ontwikkelaars gaan snel voor de hoge winst met als resultaat slecht toegankelijke woningmarkt voor jonge koopstarters, middeninkomens en senioren stromen daardoor ook onvoldoende door. Voor het welzijn van de Gorcumers en de sociale samenhang in de stad is een goed beleid nodig; landelijk én lokaal. Daarbij zijn dus niet alleen woningen nodig, maar ook goede voorzieningen in de wijken waar men op een veilige manier van A naar B kan reizen. We zien de stedelijke vernieuwing in onze stad op ons afkomen, maar doen we dat zij-aan-zij of laten we dit op ons afkomen en gebeuren? Hebben we voldoende grip op ontwikkelaars en is het maatschappelijke middenveld voldoende betrokken? We maken ons zorgen over de samenhang  en snelheid.

Voorzitter, tot slot. Het CDA is er van overtuigd dat we moeten toewerken naar een maatschappij, niet alleen, maar zij-aan-zij. We zijn positief gestemd over hoe Gorcum erbij staat, maar we zijn ook realistisch. We hebben nog wel wat stappen te zetten, want Gorcum staat nooit stil en de ontwikkelingen blijven op ons afkomen. Maar laten we ieder geval, zij-aan-zij, blijven omzien naar elkaar.

Lennert Onvlee, Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.