25 januari 2021

Bestemmingsplan "IJZERGIETERIJ" Visie van het CDA

Voorzitter,


Voor ons ligt het Bestemmingsplan “IJzergieterij” om door de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam te worden vastgesteld. De planontwikkeling voorziet in de bouw van maximaal 150 woningen.

Een belangrijke ontwikkeling binnen onze gemeente is de bouw van voldoende woningen. De vraag is groot en het aanbod is klein. Ook het CDA is groot voorstander van voldoende bouw.

In ons verkiezingsprogramma 2018 – 2022 schrijven wij hierover: “Het is noodzakelijk om voldoende woningen te bouwen om in onze eigen woningbehoeften en die van de regio Drechtsteden te voorzien, zodat het inwoneraantal niet zal verminderen. Ook kunnen de gemeentelijke voorzieningen hierdoor op de lange termijn in stand worden gehouden.

De realisatie van het plan “IJzergieterij” samen met dat van De Rokerij, dat later vanavond aan de orde komt, zou hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Voorzitter,

Voordat ik inhoudelijk in ga op het voorliggende bestemmingsplan wil ik nog een aantal opmerkingen maken over het raadvoorstel als zodanig. De vraag dringt zich namelijk op waar de gemeenteraad nu over debatteert bij dit raadsvoorstel.

Onder het kopje “Kanttekeningen” wordt vermeld “Tegen vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden aangetekend Er bestaat een risico dat beroep wordt aangetekend tegen het bestemmingsplan omdat niet aan alle zienswijzen (volledig) tegemoet wordt gekomen.” Na vaststelling bestaat voor indieners van zienswijzen de beroepsmogelijkheid bij de Raad van State.

Dit zegt dus iets over de mogelijkheid als indieners van zienswijzen tegen het bestemmingsplan in beroep gaan.

Wet gebeurt er nu als de gemeenteraad nee zegt tegen dit raadsvoorstel? Waarom wordt deze situatie niet in het raadsvoorstel opgenomen? Wat is dan het risico dat kan ontstaan?

Is door het college rekening gehouden met de situatie die in de raad kan ontstaan bij het voorleggen van dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam? De CDA-fractie had deze situatie in het raadsvoorstel verwacht! Of werden we geacht bij het kruisje te tekenen?

Voorzitter over het bestemmingsplan IJzergieterij een beperkt aantal inhoudelijke opmerkingen:

Zoals ik eerder heb gezegd vindt het CDA-woningbouw binnen onze gemeente van het grootste belang, echter niet tegen elke prijs.

  1. De verkeersafwikkeling is voor het CDA het grootste struikelpunt bij dit raadsvoorstel. De motivatie dat de afwikkeling van het extra verkeersaanbod vanuit De IJzergieterij makkelijk opgevangen kan worden binnen de huidige situatie aan de Rivierdijk vindt het CDA veel te theoretisch en een miskenning van het gebruik van het gezond boerenverstand! Een bezoekje aan de Rivierdijk ter plaatse tijdens een nu al drukke periode maakt duidelijk dat honderden extra verkeersbewegingen niet op een veilige manier kunnen worden opgevangen. De aanwezige plateaus die het parkeren tegen moeten gaan, zorgen echt niet voor de oplossing. Ook het gebruik van regionale modellen die aan moeten tonen dat de toegenomen verkeersdrukte best opgelost kan worden binnen de bestaande situatie gaan er bij het CDA niet in.

  2. De aanwezige vervuilde grond op het terrein van De IJzergieterij wordt afgedekt met een leeflaag. De bewoners zullen allerlei regels in acht moeten nemen om op een veilige manier gebruik te kunnen maken van hun percelen. Volstrekt onduidelijk is wat het effect op lange termijn is van het aanbrengen van een dergelijke leeflaag en hoe dat deze zich kan gaan gedragen. Het risico is dus zeer reëel dat op termijn er problemen en dus een forse kostenpost gaat ontstaan omdat de vervulde grond zich anders gedraagt dan nu voorzien is. Wie gaat voor deze kosten opdraaien? De inwoners van |Hardinxveld-Giessendam? Dat hierover geen afspraken zijn gemaakt met de initiatiefnemer vindt het CDA een groot gemis!

  3. Het bouwen van woningen die niet voldoen aan wettelijke voorkeurs grenswaarden wat geluidoverlast betreft vindt het CDA niet passend. Om via een besluit hogere waarden dit toch mogelijk te maken en dit waarschijnlijk ook nog op te nemen in de verkoopvoorwaarden van de woningen gaat het CDA te ver. Bouwen is prima, ja graag zelfs. Maar niet tegen elke prijs!

Voorzitter, het CDA zou graag zien dat het plan teruggaat naar de tekentafel en dat het collega met een verbeterd plan komt waarin wel serieus ingegaan wordt op de verkeersoverlast en met een beter onderbouw plan voor bodem en geluid.

Resumerend is het CDA tegen dit raadsvoorstel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.