13 november 2020

Bijdrage CDA Begroting 2021-2024 / Algemene Beschouwingen

BEGROTING 2021(-2024)/ALGEMENE BESCHOUWINGEN (Ingebracht 12 november 2020)

Voorzitter,

Onderdeel 1.3 van de Programmabegroting 2021 – 2024 eindigt met het onderdeel waar boven het kopje staat “Zegen en dank aan God”. Met dit onderdeel wil ik de behandeling van de Programmabegroting juist beginnen.

Juist in deze tijd van onzekerheid waarin het Coronavirus nog steeds op grote schaal zijn slachtoffers maakt en we niet weten hoe en wanneer dit stopt. Dit geeft ons te denken over onze positie als mensen. We strijden tegen een vijand die niet zichtbaar is, ons murw slaat, ons verdriet geeft, ons pijn doet, ons eenzaam laat zijn, kortom een vijand die onze samenleving onzeker maakt.

In deze kwetsbare, onzekere situatie, is het goed om te overdenken waarin we ons houvast willen hebben. Voor het CDA is dit het vertrouwen op God en de geborgenheid die we bij hem kunnen vinden. Tegelijkertijd beseffen wij binnen het CDA dat de huidige crisis ons ook nederig maakt. In mijn laatste columns in Het Kompas heb ik daar het nodige over gezegd. Onze wereld en ons leven is niet maakbaar. We zullen daarom fundamentele keuzes moeten maken hoe we de samenleving opnieuw vorm kunnen geven in de gewijzigde omstandigheden. Ons past daarbij vertrouwen op God en dank omdat Hij ons kracht geeft te werken aan een samenleving waarin het leven goed is.

Namens de CDA-fractie wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze begroting. Zeker nu de omstandigheden waaronder dit moest gebeuren niet altijd even makkelijk zijn geweest. Mede dankzij deze inspanningen kunnen wij als gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam onze controlerende taak uitvoeren.

Dan nu de Begroting 2021 en volgende jaren.

Aan het begin van de Inleiding en aanbieding van de begroting geeft het college het volgende aan: “Het verheugt ons u een sluitende begroting voor de jaren 2021 – 2024 aan te kunnen bieden”. Nu is het wel de vraag waarover we verheugd zouden moeten zijn voor wat betreft de voorliggende begroting. Immers op welke fundamenten staat deze begroting en hoe stevig is daardoor deze begroting?

Immers als een zwaard van Damocles hangt nog steeds de uitkomst van het extern onderzoeksbureau Deloitte boven ons. Wat voor effect heeft dat op het project Focus 2020? Het project om de gemeente Hardinxveld-Giessendam organisatorisch en bestuurlijk weer op het juiste spoor te krijgen waardoor de gemeente berekend is op, en voldoende gefaciliteerd is, om haar taken en ambities uit te kunnen voeren.

Daarnaast is het zo dat de effecten van het nog steeds rondwarende Coronavirus, ook in financiële zin, nog niet goed in te schatten zijn.

We tasten dus wat betreft deze onderwerpen voor een flink stuk in het duister.

De begroting is sluitend, rekenkundig klopt dat helemaal. Tegelijkertijd is het zo dat het aangepast financieel meerjarenperspectief volgens blz. 4 van de begroting meerjarig op 0 uitkomt waarbij resultaten van het meerjarenperspectief volledig gereserveerd worden als stelpost voor “Begrotingsruimte voor samenhangende maatregelen op onder andere de formatie, voortvloeiende uit ingezet intern en extern organisatieonderzoek”. Dit is het resultaat voor verwerking van de effecten van de Septembercirculaire.

Aan de Begroting 2021 - 2024 die nu voorligt is ook het Collegevoorstel gekoppeld hoe om te gaan met de financiële effecten uit de Septembercirculaire. Ook hieraan koppelt het college de opmerking: “Het begrotingsresultaat biedt de mogelijkheid om invulling te geven aan de formatievraag uit de biedingen (overigens zeer beperkt in omvang), de aanbevelingen uit het onderzoek van Deloitte en herziening van de kostenverdeelsystematiek”. Kortom, ook hier is de vraag of er wel sprake is van een echte begrotingsruimte, voor b.v. nieuwe beleid, of dat deze middelen aangewend moeten worden om de organisatie op orde te krijgen.

Wat de CDA-fractie ook spannend vindt is niet alleen het feit of de gemeente Hardinxveld-Giessendam organisatorisch weer op orde komt maar ook hoe de omliggende gemeenten bestuurlijk hun koers varen. Het is niet te hopen dat het bestuurlijk gerollebol in de omgeving van de gemeente Hardinxveld-Giessendam in een positie brengt waarin gemorreld gaat worden aan de eigen zelfstandigheid.

Wat kunnen we nu per saldo over de Begroting 2021 – 2024 zeggen? Zijn het dagkoersen die in de begroting staan of is het een kader stellende begroting?

De CDA-fractie denkt dat de waarheid in het midden ligt. Veel zal afhangen van de uitkomsten en aanbevelingen van het rapport van extern onderzoeksbureau en van de wijze waarop het Covid virus zich zal ontwikkelen.

Voorzitter,

Veel van mijn spreektijd heb ik al gebruikt om de waarde van de Begroting voor volgend jaar en de jaren daarna te duiden in de ogen van de CDA-fractie.

Ik wil toch graag nog een aantal inhoudelijk opmerkingen maken over de Begroting.

Als ik kijk naar het Verkiezingsprogram van het CDA voor deze raadsperiode dat in 2018 is opgesteld, zie ik daar onder andere de volgende speerpunten. Ik noem er 3.

1 Voor inwoners moet duidelijk zijn welke voordelen er zijn doordat onze gemeente onderdeel is van het Drechtstedenverband.

2 Inwoners krijgen de mogelijkheid om voorstellen in te dienen om gemeentelijke taken of voorzieningen zelf te organiseren. Kortom dit gaat over Burgerparticipatie!

3 Er wordt extra ingezet op duurzaamheid door gelden beschikbaar te stellen voor o.a. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Dit wordt ook gestimuleerd voor huizen van de woningcorporatie en overige inwoners.

Als ik vervolgens kijk naar de speerpunten voor het collegebeleid in 2021 dan zie ik de volgende onderwerpen die nauw aansluiten bij de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van het CDA. Ik wil er 3 nader toelichten.

Als eerste.

De organisatorische basis van de gemeente Hardinxveld-Giessendam moet op orde zijn. Op basis van eigen kracht moet de gemeente kunnen functioneren in de bestuurlijke omgeving waarin ons geen ontwikkelingen overkomen maar waarin we zelf keuzes kunnen maken. Wij vinden het belangrijk dat we inwoners steeds blijven uitleggen waarom we samenwerken binnen Drechtsteden en wat deze samenwerking voor hen betekent. Bijvoorbeeld over de groeiagenda en de regio-opgave van 25.000 te bouwen woningen vanuit Drechtsteden.

Als tweede

Burgerparticipatie is van cruciaal belang om in samenwerking met inwoners duidelijk te maken dat het gemeentebestuur werkt vanuit het belang van inwoners. De titel van het collegeprogramma “Met en voor elkaar aan de slag” moet deze lading dan ook dekken. Uit het rapport van de rekenkamer blijkt dat er op dit vlak nog veel slagen te maken zijn. Er moet veel meer een situatie ontstaan waarbij het normaal is dat bij de ontwikkeling van plannen inwoners worden betrokken op een wijze dat inwoners zich serieus genomen voelen. Dat burgerparticipatie veel meer een vorm van samenwerken wordt dan dat burgerparticipatie gezien wordt als een vorm van een actiegroep. Voorbeelden waarbij dit beter had gekund zijn de verkeersproblematiek van de Nieuweweg, het project de Rokerij en het project de IJzergieterij. Stuk voor stuk majeure plannen die keer op keer tot veel teleurstelling bij betrokkenen hebben geleid. Het CDA acht het van groot belang samen met inwoners op te trekken, zodat hun kennis, zowel individueel als collectief, maximaal ingezet kan worden om tot goede oplossingen te komen.

Als derde

Over Energietransitie en Warmtetransitie of wel duurzaamheid nog het volgende. Eén van onze uitgangspunten uit ons verkiezingsprogramma, nl. Rentmeesterschap. Op dit gebied zullen in de komende jaren belangrijke stappen gezet moeten worden om doelstellingen die veelal ver in de toekomst liggen, te kunnen realiseren. Een belangrijke taak hierbij is inwoners voldoende duidelijkheid te geven wat het treffen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid voor financiële consequenties heeft voor individuele gezinnen.

Het CDA is ervoor om voor dit onderwerp een deel van de Eneco-gelden te bestemmen. Ook is het aannemen van de motie door de raad over het plaatsen van zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen een mooie piketpaal.

Voorzitter, er is nog veel meer te zeggen over de begroting en onderwerpen die ons bezig houden. Daarvoor is de toebedeelde tijd te beperkt.

Nog 1 afsluitende opmerking. Kortgeleden is op de Sluisweg een prachtig monument onthuld ter nagedachtenis aan de Merwedegijzelaars. De CDA-fractie heeft hieraan in de vorm van een motie die we 2 jaar geleden hebben ingebracht in de raad, een kleine bijdrage mogen leveren. We pleiten er heel nadrukkelijk voor om de plek op de Rivierdijk, waar de oorspronkelijk plaquette hangt op een respectvolle manier te blijven onderhouden.

Dank u!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.