14 januari 2021

Recente informatie over "De Rokerij" vindt U hier!

Wonen is een primaire levensbehoefte. Goed communiceren met omwonenden ook. Het CDA heeft goed geluisterd naar de direct omwonenden. Tegelijkertijd is er woningnood. In het toekomstig gebied komen zo’n 175 mensen te wonen. Direct omwonenden zijn niet tegen de nieuwbouw, wel over de manier waarop. Daarover kunnen we en moeten we participatielessen trekken. De huizenprijzen stijgen onnodig door schaarste. De CDA fractie stemt voor het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Rokerij omdat (1) de beantwoording op de ingediende zienswijzen voldoende is, (2) het leidt tot een duurzame verbetering en toegankelijk maken van het gebied. Wel zijn er lessen ten aanzien van inwonerparticipatie. Wij vragen de wethouder om de toezegging om de nieuwe bewoners van de Rokerij en de omwonenden te betrekken bij de inrichting van het openbaar groen. Wethouder Baggerman heeft dit toegezegd. CDA heeft met fractie T@B, CU en fractie Philippo de motie ‘’Bestemmingsplan De Rokerij eenrichtingsweg’’ ingediend. In deze motie wordt het college opgeroepen de nieuwe toegang alleen mogelijk te maken voor langzaam verkeer en de hulpdiensten. De motie is unaniem aangenomen. Met de motie wordt tegemoet gekomen aan de bezwaren van de omwonenden en bevordert de verkeersveiligheid. CDA wil daarnaast een informatiebord in het gebied omdat het verhaal van de watersoverlast 1995 voor de toekomst bewaard moet blijven. Immers er wordt gebouwd in voormalig uiterwaardengebied.  

Hardinxveld-Giessendam, 9 januari 2021
Artikel 12 vraag Reglement van Orde: Fietspad Rivierdijk in combinatie met de Rokerij
Aanleiding:
In de raad van 21 januari 2021 is het bestemmingsplan De Rokerij aan de orde. In de
Najaarsnota 2020 van Hardinxveld-Giessendam is de doortrekking van het fietspad ter
hoogte van de Rokerij toegelicht op pagina 10 onder het kopje ‘’Dijkverbetering in combinatie
met de Rokerij’’. Aangegeven is dat onderzocht moet worden of gelijktijdig zowel de
ontwikkeling van de Rokerij als de aanleg van een fietspad langs de Rivierdijk moet
plaatsvinden. Dit onder de noemer van dijkverbetering.
1. Is bekend wanneer dit onderzoek zoals toegelicht in de Najaarsnota op pagina 10
‘’Dijkverbetering in combinatie met de Rokerij’’ gaat plaatsvinden? Hoe en wanneer
wordt de raad hierover geïnformeerd?
2. Deelt het college de opvatting dat vanuit het oogpunt van verkeerveiligheid het
gewenst is om het nieuwe fietspad vanaf de veersteiger in Boven-Hardinxveld tot aan
ongeveer de Havenstraat gelijktijdig aan te leggen met de nieuwe kruising op de
Rivierdijk ter ontsluiting van de nieuwbouwwijk de Rokerij?
3. Is het college bereid om hiertoe tijdig in overleg te treden met het waterschap
Rivierenland om planningen op elkaar af te stemmen?

Met vriendelijke groet,
Timon van Zessen, CDA raadslid
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.