16 januari 2018

Programma 2018-2022

Voor een dorp dat we door willen geven!


Verkiezingsprogramma - CDA Hardinxveld-Giessendam 2018 -2022


1. Waarden & tradities

1.1. Lokale eigenheid
1.2. Drechtsteden

1.3. Veiligheid in de buurt

1.4. Vluchtelingen en vergunninghouders

1.5. Zondagsrust


2. Sterke samenleving

2.1. Samenlevingsgericht werken

2.2. Doe mee

2.3. Verenigingen en vrijwilligers

2.4. Bewegen voor leefbaarheid en welzijn

2.5. Bereikbaarheid

2.6. Voldoende en betaalbare woningen


3. Familie en gezin
3.1. Gezinnen

3.2. Kindvriendelijke buurten

3.3. Onderwijs

3.4. Toegang tot zorg
3.5. Maatschappelijke organisaties


4. Zorg voor elkaar
4.1. Preventie

4.2. Persoonlijke kracht

4.3. Omzien naar elkaar

4.4. Rijksgeld voor de zorg moet naar de zorg gaan

4.5. Werk


5. Eerlijke economie
5.1. Bedrijvigheid

5.2. Stad en land

5.3. Duurzaamheid

5.4. Gezonde gemeentefinanciën


Inleiding:

Gemeenschapszin

De gemeente is voor het CDA vooral een gemeenschap. Een gemeenschap waarin mensen samen leven. Voor een sterke samenleving zijn juiste verhoudingen tussen de samenleving, het bedrijfsleven en de overheid nodig. In die samenleving staan mensen centraal.

Het CDA is een brede volkspartij. Het CDA draagt het principe van “het recht om uit te dagen” actief uit omdat het CDA gelooft in de kracht van de samenleving.


Gezin en familie

Gezinnen, in welke samenstelling dan ook, vormen het fundament van onze samenleving. Christendemocraten geloven dat ieder mens naar Gods beeld geschapen is.

Voor het CDA is elk gezin van waarde. Gelukkig groeien veel kinderen op in warme gezinnen. Voor alle kinderen in een knelsituatie is er een liefdevol vangnet van zorg.


Drechtsteden

Het gemeentebestuur staat voor de uitdaging om een aantal bovengemeentelijke taken, zoals werk, zorg en jeugd en in de toekomst de Omgevingswet (= wetsvoorstel met als doel te komen tot een verregaande vereenvoudiging van huidige wetten van de leefomgeving) efficiënt en dicht bij de burger uit te voeren, op lokaal niveau en gezamenlijk met de Drechtsteden. Ten tijde van het opstellen van dit verkiezingsprogramma staat Hardinxveld-Giessendam op de drempel van toetreding naar Drechtsteden. De gemeente Hardinxveld-Giessendam ziet de regio Drechtsteden als haar natuurlijke samenwerkingspartner, maar blijft zichzelf. Dit betekent een nieuwe kijk op de gemeentelijke taken.


Vertrouwen in het gemeentebestuur

In Hardinxveld-Giessendam is de opkomst bij verkiezingen hoog. Toch staat het vertrouwen in het gemeentebestuur onder druk. Dit heeft te maken met de verwachtingen die burgers hebben van het gemeentebestuur. Het CDA wil dat het vertrouwen in het bestuur groeit. Het CDA hecht eraan dat het gemeentebestuur integer, zuiver en open handelt en daarover verantwoording aflegt. Het is van belang dat jongeren vroegtijdig kennis maken met het gemeentebestuur, bijvoorbeeld via maatschappelijke stages.


Voor het CDA Hardinxveld-Giessendam is de Bijbel onze inspiratiebron.


Het CDA hanteert vier uitgangspunten die in onderlinge samenhang het christendemocratisch gedachtegoed inhoud geven:


 1. We zetten ons in voor een samenleving waarin Bijbelse gerechtigheid kan opbloeien. De rol en taak van de overheid is vooral de belangen van sociaal en economisch zwakkeren te beschermen.

 2. We zijn betrokken en nabij: Solidariteit. Solidariteit laat zien dat mensen boodschap hebben aan elkaar. Van de sterken mogen offers gevraagd worden voor de zwakken.

 3. We zijn rechtvaardig en betrouwbaar: Gespreide verantwoordelijkheid. Mensen en hun maatschappelijke verbanden moeten zich naar hun bestemming kunnen ontplooien.

 4. We hebben zorg voor de aarde: Duurzaamheid. Duurzaamheid wil zeggen dat de mens zorgvuldig als rentmeester moet omgaan met zijn of haar omgeving.


Speerpunten uit het CDA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van

21 maart 2018 voor Hardinxveld-Giessendam.

Voor inwoners moet duidelijk zijn welke voordelen er zijn doordat onze gemeente onderdeel is van het Drechtstedenverband. (1.2.3)


Er moet nadruk liggen op handhaving van regelgeving door B(ijzonder)O(psporings)A(mbtenaar) en wijkagent. (1.3.4 en 3.2.1)


Statushouders moeten sneller in contact gebracht worden met de verschillende vormen van onderwijs en vrijwilligerswerk. (1.4.2)


Leges (kosten van overheidsdiensten) zijn transparant en kostendekkend. (2.1.4)


Inwoners krijgen de mogelijkheid om voorstellen in te dienen om gemeentelijke taken of voorzieningen zelf te organiseren. (2.1.5 en 4.2.2)


Bepaalde raad- en/of collegevoorstellen worden voorgelegd aan een panel van circa 100 willekeurige inwoners voordat besluitvorming plaatsvindt in de gemeenteraad. (2.2.3)


De MAG (Maatschappelijke Agenda) zal kritisch worden gevolgd. (2.2.5)


Er wordt een duurzame oplossing gezocht voor de verkeersproblematiek van de Nieuweweg en de wijk Over het Spoor. Ook de verbreding van de A15 willen we snel gerealiseerd zien. (2.5.7)


Het is noodzakelijk om voldoende woningen te bouwen om in onze eigen woningbehoefte en die van de regio Drechtsteden te voorzien, zodat het inwoneraantal niet zal verminderen. Ook kunnen de gemeentelijke voorzieningen hierdoor op de lange termijn in stand worden gehouden. (2.6.1)


Bij de verschillende vormen van zorg moet maatwerk worden geleverd, om onnodige uitstroom naar dure voorzieningen te voorkomen. (3.4.1)


Mantelzorgers worden betrokken bij het “keukentafelgesprek” en het opstellen van zorgbeleid voor zorgvragers. (4.3.1 + 2)


Het armoedebeleid wordt nauwgezet gevolgd en rechtvaardige regelingen worden bepleit, zoals verhoging van de inkomensgrens naar 120% van de bijstandsnorm. (4.5.4)


Er worden impulsen ontwikkeld om het ondernemerschap te stimuleren door o.a. flexibele regels en de leegstaande winkelpanden en bedrijfsgebouwen beschikbaar te krijgen voor ondernemers.

(5.1.1 + 5 + 7)


Er wordt extra ingezet op duurzaamheid door gelden beschikbaar te stellen voor o.a. zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen. Dit wordt ook gestimuleerd voor huizen van de woningcorporatie en overige inwoners. (5.4.10)


Hoofdstuk 1: Waarden en tradities

Waarden en tradities zijn belangrijk voor de samenleving. De meeste mensen ervaren hun eigen leven als goed. Veel mensen maken zich wel zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen zijn de waarden die in allerlei Nederlandse tradities – lokaal en nationaal – al generaties lang worden doorgegeven.


Speerpunten:

 1. Hardinxveld-Giessendam ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op ontmoetingen tussen mensen onderling. Denk hierbij aan een actief verenigingsleven, buurtbarbecues en burendagen.

 2. Hardinxveld-Giessendam ondersteunt activiteiten die gericht zijn op het overdragen van de Nederlandse cultuur, waarden en tradities met respect voor andere cultuuruitingen. Het CDA denkt hierbij aan de werkgroep Kerk en vluchteling.


  1. Lokale eigenheid

Hardinxveld-Giessendam kent een rijke eigen cultuur. Of het nu gaat om monumentale gebouwen, culturele gebruiken of kenmerkende feesten; zij vormen voor mensen gedeelde herkenningspunten, momenten waarop het gemeenschappelijke wordt beleefd en uitdrukkingswijzen van de eigen identiteit.


Speerpunten:

 1. Via het onderwijs wordt kennisgemaakt met de lokale cultuur en geschiedenis. Voor het CDA is cultuureducatie belangrijk. In reguliere bestuurlijke overleggen tussen gemeente en directies van scholen is het wenselijk dat aandacht wordt gevraagd voor cultuureducatie.

 2. Hardinxveld-Giessendam ondersteunt bibliotheken. Bibliotheken dragen bij aan het verminderen en/of voorkomen van taalachterstanden.


Cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, samenleven en duurzaamheid. Het CDA hecht in het bijzonder waarde aan religieus erfgoed. Elke gemeente moet in de komende raadsperiode, als gevolg van de nieuw in te voeren Omgevingswet per 1 januari 2021, een omgevingsplan maken en daarin ook de regels voor cultureel erfgoed opnemen.


Speerpunten:

 1. Het omgevingsplan biedt, volgens het CDA, kansen om cultureel erfgoed beter te beschermen. Zo kunnen de karakteristieke linten (onder andere De Buurt, Rivierdijk, Peulenstraat, Binnendams en Buitendams) en dorpsgezichten worden behouden.

 2. Het omgevingsplan biedt de mogelijkheid om de wet- en regelgeving op lokaal niveau kritisch onder de loep te nemen. Bij het verminderen van regels is het van belang dat het lokaal bestuur vertrouwen aan inwoners durft te geven, bereid is tot “loslaten” en aansluiting zoekt bij maatschappelijke initiatieven.


  1. Drechtsteden

Per 1 januari 2018 is de gemeente Hardinxveld-Giessendam onderdeel van het samenwerkingsverband Drechtsteden.

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam zijn gesteld op hun dorp, maar staan niet met de rug naar anderen. Integendeel: Hardinxveld-Giessendammers staan open voor hun omgeving en willen daar graag een bijdrage aan leveren, maar wel met behoud van zelfstandigheid en autonomie. Inwoners van Hardinxveld-Giessendam voelen zich verbonden met de Drechtsteden, maar evenzo ook met de Alblasserwaard. Binnen de regio is Hardinxveld-Giessendam een dorp dat verbinding zoekt en actief samenwerking met anderen wil bevorderen. De belangen van onze inwoners, bedrijven en instellingen zijn gediend met een sterke regionale samenwerking.

Om de gemeenschap van Hardinxveld-Giessendam goed te kunnen blijven bedienen moet de gemeente financieel op orde blijven en moet de gemeentelijke én de regionale organisatie gericht blijven op een doelgerichte en doelmatige dienstverlening. Het CDA blijft sturen op een efficiënte bedrijfsvoering door de gemeente en door de gezamenlijke regionale organisatie. De ontwikkeling van de regio vraagt een doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie op het gebied van regie, opdrachtgeverschap en control ten opzichte van de centrale diensten van de Drechtsteden.

Speerpunten:

 1. De gemeente Hardinxveld-Giessendam ziet als haar natuurlijke samenwerkingspartner de regio Drechtsteden. Drechtstedengemeenten zoeken samenwerking, maar blijven zichzelf.

 2. Inwoners hebben recht op een deskundige en efficiënte overheid. Daarom geldt voor de Drechtsteden: samenwerken waar dat voordeel oplevert, maar vooral zelfstandig doen wat lokaal zelfstandig kan.

 3. Het CDA vindt dat de burger een veel beter inzicht dient te krijgen in het voordeel om gemeenteoverstijgend samen te werken in Drechtstedenverband. Het gaat om voordeel op het niveau van voorzieningen en financiële voordelen. Bijvoorbeeld een versnelde verbreding van de A15 en subsidiegelden uit Den Haag en/of Brussel.

 4. Hardinxveld-Giessendam ligt geografisch in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Daarom wordt, indien nodig, inhoudelijk samengewerkt met de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden als goede buur, bijvoorbeeld op het punt van toerisme.

 5. De financiële gevolgen van de intrede van onze gemeente in de Drechtsteden worden door het CDA nauwlettend gevolgd.


1.3 Veiligheid in de buurt

Veiligheid is een basisbehoefte in een sterke samenleving, waarin mensen zich geborgen voelen. Dit geldt te meer voor ouderen en gezinnen met kinderen. Een veilige gemeente vraagt om maatregelen.


Speerpunten:

 1. Mensen vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom volgens het CDA belangrijk. Dit gaat niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden.

 2. Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de wijken. Hardinxveld-Giessendam informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen. Daarnaast laat de gemeente hen meedenken en meewerken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt, bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.

 3. Hardinxveld-Giessendam attendeert bewoners op buurttoezicht of de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten. De taak van buurtpreventie is het signaleren en melden van overlast en verdachte situaties, zodat de politie waar nodig in actie kan komen.

 4. Het CDA vraagt in het bijzonder aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als “ogen en oren” van de buurt ook daadwerkelijk aanwezig zijn in de wijk.


1.4 Vluchtelingen en vergunninghouders
In veel gemeenten wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele achtergrond. De toestroom van vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een lokaal vraagstuk waarbij huisvesting en een grote mate van integratie noodzakelijk zijn.


Speerpunten:

 1. Een voldoende beheersing van de Nederlandse taal behoort tot de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle inburgering van nieuwkomers.

 2. Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in aanraking brengt met onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt.

 3. Jaarlijks is er de nieuwkomersdag.

 4. Met behulp van vrijwilligers kunnen nieuwe Nederlanders snel hun plek vinden in de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

 5. Vergunninghouders krijgen niet automatisch voorrang bij een sociale huurwoning. Hardinxveld-Giessendam heeft wel de taak hen woonruimte te geven. Daarbij wordt zo mogelijk gebruik gemaakt van (tijdelijke) huisvesting in Drechtstedenverband. De gemeente houdt bij de uitvoering van deze verplichting nadrukkelijk rekening met de toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en andere groepen.

 6. Het kinderpardon verdient bijzondere aandacht.


1.5 Zondagsrust

Het CDA hecht aan waarden en tradities. Zo ook aan de zondag als de dag die in onze cultuur is uitgegroeid tot een rustmoment voor bezinning en ontmoeting.Hoofdstuk 2: Sterke samenleving


2.1 Samenlevingsgericht werken

Het CDA vindt dat de samenleving en niet de overheid centraal moet staan. Dat vraagt van gemeenten een actieve houding om de samenleving krachtig en vitaal te maken. Hardinxveld-Giessendam is allereerst een ondersteuner van de eigen initiatieven en voorkeuren van mensen. In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeentelijke overheid moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven, ook als daarvoor eigen regels moeten wijken.


Speerpunten:

 1. Hardinxveld-Giessendam maakt deel uit van een sterk veranderende samenleving waarin de steeds verdere digitalisering van de informatievoorziening een van de belangrijkste ontwikkelingen is. Het CDA maakt zich hard voor het verbeteren van de digitale dienstverlening.

 2. De website van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt actueel gehouden. De internettechnologie biedt kansen om te komen tot steeds meer op maat gesneden, persoonlijke online dienstverlening die goed, makkelijk en snel is.

 3. Om de kwaliteit van de dienstverlening te meten doet Hardinxveld-Giessendam om de 2 jaar mee aan de gemeentelijke burgerpeiling van het landelijke platform “Waar Staat Je Gemeente”.

 4. Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend. Het CDA wil deze zo laag mogelijk houden, bijvoorbeeld de begraafrechten.


Recht om uit te dagen

Het CDA hecht waarde aan de kracht van de samenleving. Het CDA wil daarom dat inwoners en verenigingen het recht krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen, inclusief de overheveling van een gemeentelijk budget. Dit kan om van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of de zorg voor ouderen. Een aantal gemeenten heeft zich het principe “recht om uit te dagen” eigen gemaakt. De buurt of wijk wordt hiermee verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud en beheer van bijvoorbeeld een plantsoen.


Speerpunt:

Met het “recht om uit te dagen” krijgen inwoners het recht om bij de gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente (bijvoorbeeld renovatie van een plantsoen). Belangrijk hierbij is dat de gemeente een budget overdraagt aan de vereniging en/of stichting.


2.2 Doe mee

Het CDA wil dat het gemeentebestuur initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door het verlenen van financiële ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. Hardinxveld-Giessendam moet vooral aansluiten bij bestaande initiatieven en waarderen waar inwoners al enthousiast over zijn. Wij willen voorkomen dat het gemeentebestuur participatie alleen als verplicht “instrument” ziet en oplegt aan inwoners. Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren.


Speerpunten:

 1. Het CDA zet zich in voor voortzetting van de maatschappelijke stage door dit te ondersteunen met budget. Het CDA omarmt burgerinitiatieven (bijvoorbeeld een kinderboerderij) vanuit ons vertrouwen in de samenleving en om het welzijn in Hardinxveld-Giessendam te verhogen. Het CDA verwacht bij initiatieven vanuit de samenleving dat het gemeentebestuur actief meedenkt en nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker daar waar de gemeente nodig is voor een vergunning, of voor een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of bestemmingsplannen van de gemeente nodig zijn.

 2. Laat ruimte om daar waar het misgaat niet meteen te komen met regels en verordeningen.

 3. Het CDA maakt zich hard voor het betrekken van een groep burgers bij raadsvoorstellen en/of plannen van het college. Dit betekent dat bepaalde raadsvoorstellen eerst met een 100-tal burgers besproken worden voordat deze voorstellen naar de raad gaan, onder de noemer van INW(=inwoner)-100. Het CDA denkt hierbij bijvoorbeeld aan ruimtelijke plannen.

 4. Het CDA hecht er waarde aan om een gemeentelijk participatieplan te maken. In dat plan moet naar voren komen op welke terreinen participatie kan plaatsvinden, hoe ver je wilt gaan met nieuwe invullingen van de lokale democratie, hoeveel ruimte je de inwoners wilt geven en wat die ruimte inhoudt.

 5. Hardinxveld-Giessendam stelt vast welke initiatieven gesubsidieerd worden en welke subsidie beschikbaar is per buurt, om zo ook middelen in te zetten voor thema’s of buurten waar anders geen initiatieven zouden ontstaan.

 6. De bestaande MAG (de Maatschappelijke agenda)-plannen worden kritisch geëvalueerd.


2.3. Verenigingen en vrijwilligers


Meer ruimte, minder knellende regels

Het CDA wil de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels. Daarbij verandert de betrokkenheid van vrijwilligers. Het is steeds lastiger om mensen structureel aan verenigingen te binden. Het gemeentebestuur moet de randvoorwaarden, binnen de ruimte van wet- en regelgeving, creëren waaronder het brede vrijwilligerswerk kan floreren.

Speerpunten:

 1. Het CDA kijkt kritisch naar het verlenen van vergunningen: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.

 2. Het CDA bepleit in het bijzonder het soepel omgaan met evenementenvergunningen daar waar vrijwilligers- en verenigingsactiviteiten in het verlengde liggen van alledaagse (vergunningsvrije) activiteiten, zoals een concert in een kerk.

 3. Ondersteun deskundigheidsbevordering. Hardinxveld-Giessendam zorgt ervoor dat er netwerken kunnen ontstaan waar vrijwilligers ervaring en kennis kunnen uitwisselen, bijvoorbeeld door een bijeenkomst “Deskundigheidsbevordering Vrijwilligers” te organiseren.


Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen

Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed functioneren van de vereniging.

Speerpunten:

 1. Het CDA vindt het van belang dat de gemeente met verenigingen analyseert of er mogelijkheden zijn om de lasten van verenigingsgebouwen te verlagen.

 2. Het CDA is van mening dat een gemeentelijke energieregisseur verenigingen kan helpen bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidinvesteringen.

 3. Het CDA wil verenigingen stimuleren, en zo nodig financieel ondersteunen, om gebruik te maken van hun “recht om uit te dagen” op het gebied van onderhoud en sportgebouwen en -velden.


2.4 Bewegen voor leefbaarheid en welzijn

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en ook als voorwaarde voor een gezond leven. Maar het heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport speelt ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander.


Speerpunten:

 1. Ondersteun collectieve oplossingen die inwoners zelf bedenken om beter voor elkaar te kunnen zorgen, zoals het neerzetten van voldoende bankjes zodat mensen bij elkaar kunnen gaan zitten en waar ouderen kunnen uitrusten.

 2. Hardinxveld-Giessendam geeft kansen aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en ontwikkeld, zoals speelnatuur. Denk bijvoorbeeld aan natuurspeeltuin Het Weitje.


2.5 Bereikbaarheid

Een sterke samenleving waarin we omzien naar elkaar kan niet bestaan zonder de fysieke mogelijkheid met elkaar in contact te treden. Bereikbaarheid is daarom niet alleen een ruimtelijk, maar ook een sociaal vraagstuk. Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen, moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs. Iedereen moet op een veilige manier de weg op kunnen.


Speerpunten:

 1. Binnen Drechtstedenverband wordt de lobby voor verbreding van de A15 Papendrecht – Gorinchem (2 keer 3-baans) versterkt.

 2. Hardinxveld-Giessendam onderzoekt of de veerverbinding van Hardinxveld-Giessendam doorgetrokken kan worden naar Sliedrecht en daarmee onderdeel kan uitmaken van het Openbaar Vervoernetwerk Drechtsteden.

 3. Het CDA pleit voor een goede fysieke inpassing van maatschappelijke voorzieningen. In straten in de omgeving van deze voorzieningen worden bij voorkeur snelheidsverlagende maatregelen genomen. Is er voldoende verlichting (sociale veiligheid) en komen er goede parkeervoorzieningen?

 4. Het CDA vindt fietsen niet alleen gezond, maar ook een goede en duurzame manier van mobiliteit. Dit vereist goed onderhouden fietspaden en snelfietsroutes, zeker nu het gebruik van elektrische fietsen toeneemt. Het CDA zet zich in voor een nieuw fietspad langs de A15 van de Sluisweg naar de Kanaaldijk-Noord. Hiermee ontstaat een alternatief voor het bestaande gevaarlijke fietspad op de Rivierdijk tussen het Lingegemaal en de Nieuweweg.

 5. Alle nieuw aan te leggen fietspaden of te renoveren fietspaden worden geasfalteerd. Gestart kan bijvoorbeeld worden met het fietspad langs de Parallelweg om zo de verkeersveiligheid te verbeteren.

 6. Het CDA maakt zich hard voor meer oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen.

Het CDA is ermee bekend dat meer en meer steden vervuilende dieselvoertuigen weren uit de stad vanwege het fijnstof dat deze voertuigen veroorzaken.

Het risico bestaat dat deze dieselvoertuigen terecht komen in de dorpen. Het CDA wil onderzoeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om dit te voorkomen.

 1. Het CDA zet zich in voor een duurzame oplossing van de verkeersproblematiek Nieuweweg en Over ’t Spoor. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van het uitvoeren van verkeersproeven omdat één oplossing niet direct voorhanden is.

 2. Verkeersveilige fietsroutes naar scholen worden bevorderd. Vrijwilligers worden gestimuleerd om als verkeersbrigadiers op te treden om zo veilige fietsroutes te bevorderen.

 3. Het CDA maakt zich hard voor verbeteringen van digitale bereikbaarheid, onder andere door vrije wifizones in de openbare ruimte.


2.6 Voldoende en betaalbare woningen

Voor mensen is wonen iets essentieels, dit geldt voor zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk.


Speerpunten:

 1. Er wordt niet alleen gebouwd om de eigen natuurlijke bevolkingsgroei op te vangen, maar ook voor het duurzaam in stand houden van gemeentelijke voorzieningen.

 2. Het CDA zet zich in voor levensloopbestendige wijken, waarin kinderen kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van mensen die de samenleving kent. Dit kan gaan om zogeheten inbreilocaties op bestaande (sloop)terreinen en/of nieuw te ontwikkelen gebieden.

 3. De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en openstaat voor initiatieven. Door inwoners ruimte te geven zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen woning of buurt, versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om minder regels, waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt, willen wij aangrijpen.

 4. De gemeente, Omnivera GWZ en ontwikkelaars experimenteren met vernieuwde woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt gecombineerd ter versterking van de participatiesamenleving.

 5. De publieksversie van het meerjarenprogramma grondexploitaties gaat in de toekomst concretere informatie verschaffen over het verloop van de woningafzet ten opzichte van de voorgenomen plannen.

 6. De gemeente gaat samen met Omnivera GWZ plannen ontwikkelen voor de sociale huursector, onder andere gericht op huisvesting van starters op de woningmarkt. Dit kunnen bijvoorbeeld ook kleine appartementen zijn en/of betaalbare woningen in het middensegment.


Hoofdstuk 3: Familie en gezin


3.1 Gezinnen


Pleegzorg

In het bijzonder noemen we de pleeggezinnen waarin kwetsbare kinderen de kans krijgen even op adem te komen of zelfs een nieuw “thuis” te vinden. Wij zien dat veel pleegouders moeite hebben om alle kosten van hun pleegkind te voldoen met de vergoeding die zij ontvangen. Hierbij blijft er vaak te weinig budget over voor goede begeleiding van het kind.


Speerpunten:

 1. Het CDA wil ten minste één keer per jaar specifieke aandacht voor pleeggezinnen, bijvoorbeeld tijdens de jaarlijkse Week van de Pleegzorg.

 2. Verhoging bijdrage voor de pleegouders.


3.2 Kindvriendelijke buurten

De buurt waarin kinderen opgroeien is erg belangrijk. Ieder kind verdient een veilige en uitdagende leefomgeving waarin het kan spelen en veilig kan opgroeien. Het CDA vindt het van belang dat kinderen veel buiten kunnen spelen: ze leren daardoor spelenderwijs samen te leven. Ook is buitenlucht gezond en draagt beweging bovendien bij aan het voorkomen van overgewicht.


Speerpunten:

 1. Het CDA bepleit strengere handhaving door BOA’s van verkeersovertredingen in vooral kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken.

 2. Hardinxveld-Giessendam zorgt voor en onderhoudt goede speelmogelijkheden in elke buurt, zorgt voor verschillende soorten spel en ontmoeting voor alle leeftijden en voor kinderen met en zonder beperking.


3.3 Onderwijs

Het is onze taak kinderen thuis en op school goed voor te bereiden op hun rol en plek in de samenleving en de wereld daarbuiten.


Speerpunten:

 1. Voor veel ouders is het belangrijk dat de identiteit van de school aansluit bij de opvoeding die zij hun kind geven.

 2. Het blijft van belang dat schoolgebouwen een goed binnenklimaat hebben en zo mogelijk energieneutraal zijn. Stel een meerjaren-onderhoudsplan op voor alle scholen (nieuwbouw en bestaand) waarin duurzame renovatie, voor zover hiervan nog geen sprake is, een belangrijke plek inneemt.


Hulp

De school is vaak één van de eerste plekken waar ouders/verzorgers aankloppen voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het CDA vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welzijn van het kind.


Speerpunt:

Het CDA bepleit dat gemeente, jeugdhulpinstellingen en onderwijs nauw samenwerken bij het ontwikkelen en uitvoeren van preventieprojecten.


3.4 Toegang tot zorg

Hardinxveld-Giessendam is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de Rijkstaken werk, jeugdhulp en zorg (=sociaal domein). De zorg moet zo georganiseerd zijn dat jongeren op het juiste moment naar de meest adequate zorg worden geleid: dus licht waar het kan, via tussenkomst van bijvoorbeeld het sociaal team, en zwaar als het nodig is. Het sociaal team in Hardinxveld-Giessendam heeft een belangrijke functie om tijdig problemen met jongeren en/of gezinnen op te vangen om zo nodig uitstroom naar dure voorzieningen te voorkomen.


Speerpunt:

Het CDA bepleit een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg om onnodige uitstroom naar dure voorzieningen te voorkomen.


3.5 Maatschappelijke organisaties

Bij het ontwikkelen van beleid voor het sociaal domein is het erg belangrijk de kennis van kerkelijk werkers over armoede, gezinsproblematiek, verslavingen enzovoorts erbij te betrekken. Hardinxveld-Giessendam heeft hierin een traditie. Het CDA vindt dan ook dat het gemeentebestuur geloofsgemeenschappen positief moet waarderen, ook vanwege de bijdrage die zij leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen.

Verenigingen met al hun vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. Daar leren jongeren dat sport leuk is, ze leren samen te werken, om te gaan met teleurstellingen en de handen uit de mouwen te steken.

Jongeren kunnen bijvoorbeeld ook een maatschappelijke stage bij verenigingen uitvoeren.


Speerpunten:

 1. Betrek kerken en verenigingen bij de ontwikkeling van het jongerenbeleid en sociaal beleid.

 2. Jongerenlidmaatschappen van (sport)verenigingen wordt gestimuleerd.


Hoofdstuk 4: Zorg voor elkaar


4.1. Preventie

Het CDA streeft naar een samenleving waarin mensen mee kunnen doen, ongeacht geslacht, leeftijd, inkomen en eventuele beperkingen. Het CDA zet zich in voor een samenleving die een goede sociale verbondenheid kent met inzet van vrijwilligers, mantelzorgers en professionals.


Speerpunt:

Door in de kantine van de sportvereniging of school ook gezonde producten aan te bieden, helpen zij mee de keuze voor een gezonde leefstijl bij de leden of leerlingen te bevorderen en daarmee het groeiende probleem van overgewicht tegen te gaan.


4.2 Persoonlijke kracht

Het CDA gaat uit van de persoonlijke kracht (=zelfredzaamheid) en waardigheid van mensen.


Speerpunten:

 1. De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.

 2. Het CDA wil ook in de zorg de mogelijkheid bieden dat inwoners door middel van het “recht om uit te dagen” voorstellen doen om zelf de zorg in hun omgeving te organiseren als alternatief voor zorg die wordt aangeboden door de gemeente.

 3. Woonruimte en zorg voor een kind of volwassene met een beperking met familie in de directe woonomgeving vindt het CDA gewenst. Hiervoor dient de gemeente vergunningen voor flexibele woonconcepten te verlenen.


4.3 Omzien naar elkaar

Zorg heb je nodig als je ziek bent of leeft met een handicap of beperking. De meeste mensen die zorg nodig hebben willen dit zo goed en zo lang mogelijk in hun eigen omgeving organiseren. Wij willen deze zorg dicht bij huis versterken en beter organiseren, zodat de professionele zorg en ondersteuning beter kunnen aansluiten bij de keuzes van hulpvragers.


Speerpunten:

 1. Geef de mantelzorger of ouderenadviseur een vaste positie bij het keukentafelgesprek.

 2. Betrek mantelzorgers, als ervaringsdeskundigen, bij het opstellen en de uitvoering van het beleid.


4.4. Rijksgeld voor de zorg moet naar de zorg gaan

Rijksgeld voor de zorg gaat naar de zorg. Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. Daarmee kan er straks ook echt voor minder geld goede zorg worden geleverd.


Speerpunten:

 1. Hardinxveld-Giessendam moet samen met instellingen de omvorming in de zorg bewerkstelligen. Daarbij is de huidige samenwerkingspartner, de Serviceorganisatie Jeugd, cruciaal.

 2. Het CDA bepleit een rechtvaardige vangnetregeling voor eigen bijdragen in de bijzondere bijstand.

 3. Het persoonsgebonden budget (PGB) is een geschikt middel om mensen zelf hun zorg in te laten richten. Hierdoor kan professionele zorg dicht bij huis worden geregeld. De gemeente is eindverantwoordelijk dat het budget wordt besteed bij deskundige zorgverleners.

 4. Misbruik van het PGB komt helaas voor. Hardinxveld-Giessendam moet dit actief tegengaan. Achteraf moeten mensen verantwoording afleggen om fraude tegen te gaan.

 5. Het CDA pleit voor een Participatieraad Sociaal Domein. Het huidige WMO-platform gaat hierin op.

 6. De financiële middelen die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor het sociaal domein blijven hiervoor beschikbaar. De zogeheten reserve Sociaal Domein fungeert hierbij als buffer.


4.5 Werk

Met de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het begeleiden naar werk. De wetgeving kent echter nog een aantal belemmeringen dat een integrale en flexibele aanpak niet goed mogelijk maakt, onder andere bij het geven van bonussen bij werk met inzet van uitkeringen. Het CDA wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat kunnen en willen. Werk is belangrijk voor inkomen, zelfontplooiing en sociale contacten.


Speerpunten:

 1. Organiseer één werkgeversbenadering (=één instantie). Daarbij worden werkgevers met concrete mogelijkheden voor plaatsing benaderd door één instantie (die optreedt voor gemeente, WSW-bedrijf en waar mogelijk ook het UWV).

 2. Aan de regionale sociale dienst wordt gevraagd verschillende vormen voor het begeleiden naar werk, in het bijzonder financiële ondersteuning, in te zetten. Denk hierbij aan werkstages, werkervaringsplekken, no-riskpolissen voor werknemers met een beperking, subsidieregelingen en jobcoaching.

 3. Het CDA vindt de voedselbank en de kledingbank een noodzakelijke voorziening welke in een duidelijke behoefte voorziet, maar die moet wel een tijdelijk karakter hebben.

 4. Het CDA vindt dat het nodig is om het (regionaal) armoedebeleid te evalueren. Het gebruik en de bekendheid van het armoedebeleid worden in beeld gebracht plus oplossingen (zoals verhoging van de inkomensgrens naar 120% van de bijstandsnorm) ter verbetering van de positie van betrokkenen.

 5. Het CDA wil dat er meer capaciteit wordt vrijgemaakt voor het opsporen en vervolgen van profiteurs en fraudeurs (uitkeringsfraude). Dat kan bovendien helpen om het onderscheid tussen fraude en administratieve fouten bij uitkeringsgerechtigden te kunnen vaststellen.


Hoofdstuk 5: Eerlijke economie


5.1 Bedrijvigheid

In Hardinxveld-Giessendam wonen veel ondernemers. Dat wil het CDA zo houden. Ondernemerschap wordt gestimuleerd.


Speerpunten:

Het CDA is van mening dat:

 1. de gemeente met het bedrijfsleven overleg pleegt over de toekomst van leegstaande winkelpanden en bedrijfsgebouwen. Er worden plannen ontwikkeld om startende en kleine ondernemers te huisvesten.

 2. bestaande bedrijvigheid zoveel mogelijk moet worden behouden. Regelgeving staat ondernemers hierbij niet in de weg. De bedrijvencontactpersoon van de gemeente denkt hierbij vanuit een proactieve houding mee met bedrijven.

 3. er wordt ingezet op duurzaam werk. Tijdelijke arbeidsplaatsen moeten altijd perspectief bieden.

 4. binnen de regels gezocht moet worden naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke werkervaringsplek had, moet nu daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van die rompslomp moeten we af, dit stimuleert werken niet.

 5. er een voorstel op het gebied van de hoogte van de huren van detailhandel komt om zo het vestigingsklimaat te verbeteren.

 6. om startende ondernemers te ondersteunen, de gemeente samen met de ondernemersvereniging uitwisseling tussen nieuwe en ervaren ondernemers stimuleert.

 7. om ondernemerschap te stimuleren, het belangrijk is om experimenten toe te staan. Het flexibel omgaan met regels wordt toegepast indien dit bijdraagt aan creatief ondernemerschap.

 8. Hardinxveld-Giessendam bij het ontwikkelen van de plannen voor het Facilitypoint langs de Peulenlaan onderzoekt of er een accentverschil in de horecavoorziening kan worden aangebracht, door bijvoorbeeld ook gezond voedsel aan te bieden.

Een duurzame inpassing van het Facilitypoint, met voldoende aandacht voor waterscheiding vanuit het oogpunt van duurzaamheid, bijvoorbeeld een ruimte voor een beperkte bergbezinkkelder voor de waterafvoer, staat het CDA voor ogen.


5.2 Stad en land

Voor het CDA zijn duurzaamheid en rentmeesterschap belangrijke uitgangspunten.


Speerpunten:

 1. Het CDA hecht er waarde aan dat recreatieve initiatieven waar mogelijk worden gestimuleerd.

 2. Het CDA vindt dat de omgevingskwaliteit moet worden gekoesterd. Verrommeling wordt tegengegaan, bijvoorbeeld door woningbouw te plegen op inbreilocaties of voormalige industrieterreinen.5.3 Duurzaamheid

Wij hebben de aarde in bruikleen, duurzaamheid is een groot goed en voor het CDA één van de vier uitgangspunten. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij initiatieven van burgers.


Het CDA wil in de komende collegeperiode werk maken van duurzaamheid. Niet door in problemen te denken, maar door uit te gaan van innovatie. Ook bij duurzaamheid kan het principe “het recht om uit te dagen” prima worden toegepast.


Speerpunten:

Het CDA Hardinxveld-Giessendam zet zich in voor:

 1. een actieplan zonne-energie voor zowel eigenaren van koopwoningen, huurwoningen en gemeentelijke gebouwen.

 2. het tegengaan van zwerfvuil. Scholen worden via maatschappelijke stages betrokken.

 3. Hardinxveld-Giessendam als het goede voorbeeld door in het aanbestedingsbeleid duurzaamheid als selectiecriterium bij aanbestedingen expliciet te hanteren.

 4. het plaatsen van kraanwatertappunten in Hardinxveld-Giessendam.

 5. initiatieven duurzaam groenonderhoud. Hierbij kan gedacht worden aan plantsoenen en/of groenstroken die door inwoners onderhouden worden. Hierbij is er ruimte voor een collectieve moestuin of bloementuin.

 6. dat initiatieven van inwoners op het gebied van duurzaamheid betrokken worden bij de planvorming van de gemeente.

 7. het uitdragen van het uitgangspunt dat burgers een eigen verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van het toepassen van de hoeveelheid verhard oppervlak in de eigen tuin en de afvoer van water naar de riolering. Duurzame vergroening dient het uitgangspunt te zijn.

 8. dat het gemeentebestuur de ontwikkelingen van het waterschap over de stresstest Deltaplan Extreem Weer nauwlettend volgt en de gevolgen ervan beoordeelt voor het gemeentelijke rioleringsplan.

 9. een onderzoek naar de mogelijkheden voor een natuurbegraafplaats in Hardinxveld-Giessendam.


5.4. Gezonde gemeentefinanciën

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. We hebben de overtuiging dat we duurzaam moeten omgaan met de financiële middelen die voorhanden zijn.

Uitgangspunten van het CDA voor het financieel beleid zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor voldoende weerstandsvermogen.


Speerpunten:

Het CDA is van mening dat:

 1. de uitgangspunten voor het weerstandsvermogen opnieuw worden vastgesteld.

 2. de inwoners in het kader van transparantie jaarlijks, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte eenvoudige weergave van de uitgaven van het vorige jaar ontvangen.

 3. de hoogte van de tarieven begraafrechten onderbouwd worden in de begroting en jaarstukken.

 4. de declaraties van bestuurders op de gemeentelijke website bekend gemaakt worden.

 5. op de website van de gemeente een duidelijk overzicht is te vinden van instellingen die van de gemeente subsidie ontvangen met de taken die men uitvoert.

 6. jaarlijks een rekening in één oogopslag op één A4 wordt gepresenteerd.

 7. de programma-indeling uit de begroting gebaseerd wordt op de landelijke indeling van www.waarstaatjegemeente.nl. Hardinxveld-Giessendam kan haar prestaties dan vergelijken met andere gemeenten. Dit draagt bij aan de controlerol van de raad.

 8. de gemeente om de twee jaar de tevredenheid van de inwoners laat meten. Daarbij worden de uitkomsten vergeleken met andere gemeenten. Burgerpeilingen dragen bij aan het vertrouwen in het bestuur.

 9. in de begroting een structureel budget van € 1,25 per inwoner voor de rekenkamercommissie opgenomen wordt. Onderzoeken van de rekenkamer versterken de controlerol van de raad, de verantwoordende rol van het college en dragen bij aan het vertrouwen in het bestuur.

 10. de vrijkomende gelden Eneco, als gevolg van de aandelenverkoop, worden gebruikt om de jaarlijks gemiste dividendopbrengsten in de begroting op te vangen. De resterende gelden kunnen ingezet worden ter uitvoering van het toekomstig beleid duurzaamheid.


Dekking nieuwe CDA-voorstellen

In dit verkiezingsprogramma staan nieuwe voorstellen die om extra budgetten vragen, bijvoorbeeld in het sociaal domein, maar ook op het gebied van verkeer, vervoer en duurzaamheid.

Hoe denkt het CDA de nieuwe voorstellen te dekken? Het verkiezingsprogramma anticipeert op de groei van het Gemeentefonds. Deze is namelijk fors. Ook kan door regionale samenwerking gebruik worden gemaakt van subsidieprogramma’s in het kader van Drechtsteden. Verder kan, door het kritisch bekijken van bestaande budgetten in de begroting, dekking gevonden worden voor nieuwe plannen. Ook kan eraan gedacht worden bepaalde plannen mee te nemen in grondexploitaties. Het CDA blijft hierbij staan voor gematigde lokale lasten. De eventuele verruiming van het belastinggebied, het Rijk studeert hierop, ziet het CDA hierbij als een kans.


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.