02 februari 2022

Goede dienstverlening: een gemeente voor de inwoners

De gemeente is er voor de inwoners en daarom vinden we dat de gemeente naar de inwoners toe moet komen. Op die manier willen we de band tussen de Hillegommers en de gemeente versterken. Dat kan op diverse manier, denk aan de inzet van buurtregisseurs. Deze contactfunctionarissen kennen de Hillegomse wijken, zien kansen en kunnen samen met het welzijnsteam werken aan vertrouwde buurten waar de bewoners zelf ook een actieve rol spelen. Deze cohesie in wijken en buurten is belangrijk voor het behouden en verbeteren van de leefbaarheid. De contacten met buurtregisseurs kunnen er toe leiden dat bij zorgelijke signalen mensen naar relevante zorgverleners worden begeleid. Kortom, een spin in het web in een leefbare en fysiek en sociaal veilige wijk.

Een actieve rol van bewoners uit zich ook in participatie. Een buurt die er zelf voor kiest een park in te richten is een prachtig initiatief. Het Julianapark in Hillegom is een mooi voorbeeld van overheidsparticipatie. Maar wat is dat eigenlijk, participatie? Wat is de noodzaak? En waarom hecht het CDA waarde aan deze ontwikkeling? Het CDA wil dat Nederland in 2030 een zij-aan-zij maatschappij heeft. Geen wij of zij, maar zij aan zij.

We kunnen de uitdagingen van de toekomst alleen aan als we er samen de schouders onder zetten.

In de zij-aan-zij maatschappij zijn saamhorigheid en menselijke maat weer belangrijke waarden. En is rekening met elkaar houden de norm, ook met mensen buiten je eigen bubbel. In de moderne samenleving is er steeds vaker sprake van maakbaarheid en controledwang. Het is de taak van lokale politici om te bevorderen dat het binnen de samenleving gemakkelijk is om goed te zijn, het goede te doen. Participatie kan hier een goed middel bij zijn.

Participeren in bestaande initiatieven en ruimte geven aan burgers. Daar draait het om bij overheidsparticipatie. We kunnen als lokale politici een bijdrage leveren aan de faciliterende functie die noodzakelijk kan zijn om het realiseren van burgerinitiatieven mogelijk te maken. We kunnen burgers stimuleren om actief te zijn in het verbeteren van hun buurt. Dit kan door het verbeteren van de cohesie in de leefomgeving. En het eerder genoemde Julianapark in Hillegom is daar een heel mooi voorbeeld van. Bij het Julianapark in Hillegom hebben burgers het initiatief genomen om een park te realiseren op de plek van de voormalige Hilmareschool, het stuk grond tussen de Juliana van Stolberglaan, prinses Marijkestraat, prinses Beatrixstraat en Oranjelaan. Zij zijn in 2016 gestart met dit initiatief aansluitend bij het opstellen van de Omgevingsvisie Hillegom en de wens voor meer

We hechten veel waarde aan de communicatie vanuit de gemeente aan de inwoners.

En voor deze communicatie is duidelijk taalgebruik nodig. Iedereen heeft recht op begrijpelijke taal. Daarom willen we dat brieven van de gemeente voor iedereen begrijpelijk zijn. Ongeveer 80% procent van de Nederlanders begrijpt teksten op taalniveau-B1. Dit taalniveau betekent vooral: schrijven zoals je spreekt. De tekst heeft een heldere structuur en is niet al te lang. Het gaat er om dat de lezer de tekst echt begrijpt. Het is belangrijk dat de gemeente in haar communicatie met de doelgroep rekening houdt. Dit geldt uiteraard ook voor de website van de gemeente waarvan we willen dat deze helder, toegankelijk en actueel is. Ook dit kan door eenvoudig taalgebruik, het gebruik van bullets en het voorkomen van lappen tekst. Daarnaast is ondersteunend beeldmateriaal belangrijk.

De hoeveelheid data in onze samenleving groeit. En datagedreven inzichten kunnen de gemeente helpen kosten te besparen op processen en tot innovaties te komen die leiden tot een beter dienstverlening aan de burgers. Punten van aandacht zijn er ook: de VNG stelde eerder de Principes Digitale Samenleving op. Vanzelfsprekend moet de HLT-organisatie zich hieraan blijven committeren en moet het privacyvraagstuk serieus genomen blijven worden. De organisatie heeft veel data binnen haar bereik en daarmee ook veel mogelijkheden. Tegelijkertijd geeft dit ook een publieke verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om de implicaties goed te overzien en te bepalen wat qua privacy conform AVG acceptabel is.

Dit is een korte samenvatting van de ideeën die wij hebben m.b.t goede dienstverlening aan onze inwoners. U vindt hier een overzicht van al onze plannen voor de komende raadsperiode. 

Jan Zwaan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.