04 juli 2019

Algemene beschouwingen CDA bij Kadernota 2020

Tijdens de Algemene beschouwingen van de raadsfracties bij de Kadernota 2020 op donderdag 4 juli sprak fractievoorzitter Kees Langeveld onderstaande bijdrage uit. 

Voorzitter,

een jaar geleden stond ik hier als kersverse fractievoorzitter van het CDA. Ik heb toen complimenten gemaakt voor wat er in de vorige raadsperiode tot stand is gebracht, en voor de uitstekende financiële situatie waarin Hillegom zich bevond.

Nu, een jaar verder, wil ik graag met u terugkijken op wat het afgelopen jaar in Hillegom tot stand is gebracht. We hebben als gemeenteraad veel in gang gezet: het Integraal Kindcentrum komt er, het Van Nispenpark ondergaat een metamorfose, de Hoofdstraat wordt onder handen genomen en de impasse rond Henri Dunantplein Zuid is doorbroken. Daar is een veelbelovende ontwikkeling in gang gezet. Stuk voor stuk projecten waar Hillegom beter en mooier van wordt en waar het CDA geheel achter staat. Het gaat om veel geld, maar het zijn incidentele uitgaven uit een algemene reserve die wel een stootje kan hebben.

Er zijn ook minder zichtbare dingen in gang gezet. Er wordt gewerkt aan een nieuw afvalbeleid dat de komende jaren eveneens een grote investering zal vragen. Een belangrijk onderwerp, omdat elke inwoner van Hillegom uiteindelijk heel direct met de gevolgen te maken krijgt. Daarom is het goed dat onze inwoners over afvalscheiding zijn geïnformeerd. Hillegommers hebben op verschillende manieren gelegenheid gekregen om zich over het afvalbeleid uit te spreken. Het CDA waardeert de inspanningen van het college om onze inwoners te laten participeren bij het opstellen van dit soort belangrijke beleidsplannen.

Dat die participatie op prijs gesteld wordt, voorzitter, zien we bij de uitwerking van de Omgevingsvisie in het Omgevingsplan voor het buitengebied. Ook zo’n plan dat gevolgen heeft voor alle inwoners, of het nu de recreant uit Elsbroek is die graag door de bollenvelden fietst, of de agrariër met een bedrijf in het buitengebied. Ze kwamen vorige week in groten getale naar de eerste informatiebijeenkomst over het Omgevingsplan. Dat plan moet waarborgen dat het buitengebied zo open en mooi blijft als we in de Omgevingsvisie hebben vastgelegd.

Het CDA ziet graag dat het college dezelfde weg bewandelt bij het opstellen van het omgevingsplan voor het historische hart, de woonwijken en de bedrijventerreinen. Geef onze inwoners en onze Hillegomse bedrijven de gelegenheid om mee te praten over het omgevingsplan en neem die inbreng serieus, dan stellen wij graag de middelen beschikbaar die nodig zijn om het omgevingsplan op te stellen.

Voorzitter,

in de Kadernota 2020 zegt het college iets over Hillegom als seniorvriendelijke gemeente. Het CDA vindt het vanzelfsprekend dat een gemeente seniorvriendelijk is, dat is een teken van beschaving. We zijn er dan ook blij mee dat het college in 2020 met Hillegomse senioren in gesprek gaat. Maak ook gebruik van de ervaringen van de vrijwilligers die afgelopen jaar tot ouderenadviseurs zijn opgeleid. Maar vergeet bij dit alles niet die hele simpele wens van onze senioren: goed begaanbare trottoirs. Daar doen we ook andere weggebruikers, zoals ouders met buggy’s en kinderwagens, een groot plezier mee.

Verder wil het college blijven inzetten op onze jeugd. Dat is een goede zaak. Er zijn al stappen gezet, zoals de intensivering van het jeugd- en jongerenwerk, en successen geboekt, zoals het terugdringen van jeugdoverlast dankzij de zorg- en veiligheidstafels. Het CDA verwacht ook veel van de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen. En vorig jaar onderstreepten wij in de algemene beschouwingen al het belang van preventie en vroegsignalering. Dat zien wij terug in het streven om zo vroeg mogelijk te signaleren of de omstandigheden waarin kinderen opgroeien op orde zijn.

“De basis moet op orde zijn” lezen we. Voorzitter, daar hoort ook onderwijs bij. Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Het is niet gewenst dat kinderen die langdurig van school wegblijven, volledig van onderwijs verstoken blijven. Ook voor deze thuiszitters moeten we streven naar passend onderwijs, wellicht in combinatie met zorg. Het CDA zou dan ook graag zien dat het college zich ervoor inzet dat er in 2020 in Hillegom geen kind langer dan drie maanden zonder onderwijsaanbod thuis zit. Wij overwegen om hierover met een motie te komen.

Voorzitter,

de plannen die het college in de Kadernota heeft neergelegd zijn wat het CDA betreft goed onderbouwd. Ze komen voort uit beleid dat we al eerder hebben ingezet. De structurele uitgaven die hieruit voortvloeien zijn te overzien, en voor het CDA zijn ze acceptabel. We zien dat het college terughoudend is geweest in het voorstellen van nieuwe structurele uitgaven. Het CDA is niet voornemens om hierop af te dingen.

De bijdrage van het rijk zoals die in de meicirculaire is aangekondigd, valt echter tegen. Ook al hebben we als Hillegom een degelijk financieel beleid gevoerd – en daar hebben we als CDA altijd op aangedrongen –, we worden nu toch geconfronteerd met minder geld vanuit het rijk. We roepen het college op om te zoeken naar wegen om de begroting weer structureel op orde te krijgen.

Voorzitter,

Het CDA geeft het college graag de ruimte om het ingezette beleid te continueren en de programmabegroting sluitend te krijgen. Laten we de tering naar de nering te zetten, in het besef dat Hillegom wel een stootje kan hebben.

Dank u voor uw aandacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.