28 juni 2020

CDA fractie pleit voor verblijfsbelasting

Hillegom wordt steeds mooier. Hier dragen we allemaal, ook financieel, ons steentje aan bij. De lokale voorzieningen die Hillegom zo mooi maken worden mede betaald uit de uitkering uit het gemeentefonds die de gemeente ontvangt. Bij de verdeling van dit fonds wordt er onder andere gekeken naar het aantal inwoners dat de gemeente telt. Het is dus essentieel om de Basisregistratie Personen op orde te hebben. Hierin kunnen mensen die langer dan 4 maanden in de gemeente verblijven zich inschrijven.

Ook toeristen en arbeidsmigranten maken gebruik van de lokale voorzieningen die onze gemeente zo’n prettige plek maken om te verblijven. Het is wat ons betreft niet meer dan redelijk ook aan hen te vragen hier financieel aan bij te dragen. Dit kan in de vorm van het heffen van een verblijfsbelasting. Op dit moment is er in Hillegom te weinig zicht op de personen die niet ingeschreven staan in de BRP maar wel in onze gemeente verblijven. Dit betreft ook vaak mensen die hier al langer dan 4 maanden zijn maar zich om diverse redenen nog niet hebben ingeschreven in de Basisregistratie Personen. 

Het eerder verschenen Actieprogramma Aanpak vraagstuk EU-arbeidsmigranten van HLTSamen stelt dat op dit moment slechts een zeer beperkt aantal uren gereserveerd is voor het thema huisvesting arbeidsmigranten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De motie verzoekt het college dan ook te onderzoeken of de inkomsten vanuit de verblijfsbelasting deels kunnen worden ingezet voor aanvullende handhavingscapaciteit. Zodoende vragen we iets van de kortblijvende arbeidsmigranten maar plaatsen we hier ook iets tegenover, naast het gebruik van de lokale voorzieningen.

Op deze wijze draagt iedereen die in onze gemeente verblijft bij aan een nog mooier Hillegom. Tijdens de raadsvergadering van 25 juni dienden de fracties van CDA, BBH en Bloeiend Hillegom een motie in waarin het college werd verzocht een verordening verblijfsbelasting voor te stellen. Tijdens het debat bleek dat er nog aan de tekst van de motie moet worden geschaafd en werd besloten de motie aan te houden. De intentie is de motie tijdens de eerstvolgende vergadering opnieuw in te dienen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.