09 juli 2020

CDA fractie pleit voor verblijfsbelasting

Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. dienden wij een eerdere versie van de motie Verblijfsbelasting in. Bij de behandeling stelden wij dat het essentieel is dat de gemeente Hillegom de Basisregistratie Personen op orde heeft. Op basis van het aantal hierin geregistreerde inwoners wordt namelijk de uitkering uit het gemeentefonds bepaald. Mensen die langer dan 4 maanden in Hillegom verblijven mogen zich in deze BRP inschrijven. De lokale voorzieningen die Hillegom zo mooi maken worden mede betaald uit de uitkering uit het gemeentefonds die de gemeente ontvangt. Ook zakelijke bezoekers, toeristen en arbeidsmigranten maken gebruik van deze de lokale voorzieningen. Tijdens de vorige behandeling van deze motie bleek dat deze raad vrijwel unaniem vindt dat het eerlijk is ook aan hen te vragen hier financieel aan bij te dragen. Dit kan in de vorm van het heffen van een verblijfsbelasting. 

Nogmaals willen we benadrukken hoeveel waarde de indieners van deze motie hechten aan goede huisvesting van kortblijvende arbeidsmigranten. Het eerder verschenen Actieprogramma Aanpak vraagstuk EU-arbeidsmigranten en stelt dat op dit moment slechts een zeer beperkt aantal uren gereserveerd is voor het thema huisvesting arbeidsmigranten. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De motie verzoekt het college dan ook te onderzoeken of de inkomsten vanuit de verblijfsbelasting deels kunnen worden ingezet voor aanvullende handhavingscapaciteit. Tijdens de eerdere behandeling ontspon een discussie over privacy die vooral betrekking had op het voeren van digitaal nachtregister. De indieners hebben besloten om dit element uit de motie te halen. Op deze wijze geven we het college meer ruimte om tot een goed onderbouwd voorstel te komen. 

Daarnaast werden tijdens de vorige behandeling twijfels geuit of de potentiële opbrengsten van de verblijfsbelasting wel kostendekkend zullen zijn. Ondanks dat de indieners de overtuiging hebben dat die ruimte er is, is besloten het college te vragen de verblijfsbelasting te onderzoeken in plaats van direct een verordening aan de raad voor te stellen. 

De in de raadsvergadering van 9 juli ingediende motie werd aangenomen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.