30 juni 2023

Investeringskrediet vervangende nieuwbouw basisschool De Giraf

Op 29 juni behandelde de gemeenteraad het investeringskrediet voor de vervangende nieuwbouw van basisschool De Giraf. In de wijk Elsbroek is de basisschool De Giraf gevestigd met een naastgelegen gymzaal. Zowel de school als de gymzaal dateren uit de jaren '70 en voldoen bouwkundig en technisch niet meer aan de huidige gestelde eisen. De Stichting Sophia Scholen heeft bij de gemeente vervangende nieuwbouw aangevraagd inclusief ruimte voor kinderdagopvang en kinderopvang en deze is eerder toegekend door de gemeenteraad. Met het raadsvoorstel stelde de gemeenteraad een krediet beschikbaar van 17 en een half miljoen euro voor nieuwbouw van de school inclusief een sportzaal en 4 ton voor de inrichting van de openbare ruimte.  

De CDA-fractie benadrukt verheugd te zijn met de nieuwbouw van de school, in ons verkiezingsprogramma in 2018 drongen we hier al op aan. Deze wens werd in het vorige coalitieakkoord  ‘Samen meer bereiken 2018-2022' als concreet actiepunt opgenomen. In dit coalitieakkoord staat dat de gemeente een taak heeft om te zorgen voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting (inclusief gymvoorziening), waarbij de kansen worden benut vanuit het Integraal Kind Centrum-perspectief. In het coaliteakkoord is een actiepunt opgenomen over de gymzalen aan de Mesdaglaan en de Guido Gezellelaan, dat met de nieuw te bouwen sportzaal gevolg krijgt. 

De CDA fractie is blij dat de vaart nu goed zit in het project en we ons konden buigen over dit Investeringskrediet. Door de komst van een sportzaal op het perceel van De Giraf krijgen diverse sportclubs de mogelijkheid om hun sportactiviteiten goed te kunnen faciliteren. De gemeente en de Stichting Sophia Scholen zijn overeengekomen dat het perceel heringericht wordt. Er is er na de realisatie van nieuwbouw op het perceel nog ruimte over voor groen, parkeren en mogelijk wonen. Hiermee wordt ook weer een klein deel van onze enorme woningbehoefte wordt ingevuld. De gemeente Hillegom treedt op als bouwheer voor de benodigde aanpassingen ten behoeve van de verkeersveiligheid. Dit is een belangrijk aandachtspunt. Tijdens een eerder werkbezoek werd verkeersveiligheid als een zorg benoemd. Goed dus dat het raadsvoorstel voorziet in 4 ton voor de inrichting openbare ruimte.  

Uiteraard is de verhoging van het bestaande krediet van ruim 10 miljoen euro en zeer groot bedrag maar het CDA ziet de noodzaak. Bovendien hopen we dat eventuele woonprojecten op het perceel nog de nodige revenuen voor de gemeente kunnen opleveren. Alom beschouwend stemt dit raadsvoorstel toch vooral tot tevredenheid. De gemeente heeft de zorgplicht om voor De Giraf te voorzien in adequate huisvesting. Diezelfde zorgplicht geldt ook om te voorzien in lokalen bewegingsonderwijs. De CDA fractie is blij dat we uitzicht hebben op een mooi nieuw schoolgebouw en sportzaal. Tijdens de bouw van de nieuwe school er tijdelijke huisvesting op de locatie van De Giraf plaatssvinden door het plaatsen van unitbouw. En zullen de leerlingen van De Giraf voor het bewegingsonderwijs gebruik maken van de gymzaal aan de Mesdaglaan. Het CDA zal er op toezien dat dit op een veilige wijze zal gebeuren. 

Jan Zwaan / Raadslid

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.