28 juni 2020

Kadernota 2021

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Kees Langeveld tijdens raadsvergadering op 25 juni. 

Voorzitter,

De Kadernota 2021 schetst een somber beeld voor de komende jaren, en de memo over de Meicirculaire maakt dat beeld nog somberder. Zonder ingrepen in het beleid loopt het verwachte tekort op van circa 6 ton naar ongeveer 1,8 miljoen euro.

Daarin zijn nog niet eens de gevolgen van de coronacrisis meegenomen. Laten we hopen dat die gevolgen alleen incidentele kosten met zich meebrengen en dat het maatschappelijke leven en de economische bedrijvigheid in Hillegom geen blijvende schade oplopen. Het CDA ziet dat Hillegom veerkrachtig is en dat dankbaar gebruikgemaakt wordt van versoepelingen in de coronamaatregelen, zoals de terrasjes in de Hoofdstraat.

Ook wordt dankbaar gebruikgemaakt van voorzieningen zoals parken – ik noem met name het nieuw ingerichte Van Nispenpark – en zwembad de Vosse, waar gelukkig weer gezwommen mag worden. Het CDA wil die voorzieningen graag op peil houden. De wethouder heeft ons in de commissievergadering uitgedaagd om met suggesties te komen, als we niet willen dat het behoud van de voorzieningen op een lastenverzwaring voor de inwoners uitdraait. Een lastenverzwaring wil het CDA zo veel mogelijk vermijden en daarom komt mijn fractiegenoot dhr. Zwaan in deze vergadering met een motie die gebaseerd is op de gedachte dat iedereen die in Hillegom gebruikmaakt van de voorzieningen, daar ook een steentje aan moet bijdragen.

We willen ook graag dat Hillegom een veilig dorp blijft, dat bijvoorbeeld de overlast door jeugd binnen de perken blijft. In de afgelopen jaren is daar veel werk van gemaakt, met resultaat. Die resultaten wil het CDA graag vasthouden. We rekenen erop dat de investeringen op het gebied van de jeugd, zoals de praktijkondersteuner voor de jeugd bij de huisartsen, vruchten gaat afwerpen. Het is goed om dat terug te zien in de Kadernota.

Een groot deel van de structurele uitgaven in de Kadernota gaan naar de verbonden partijen. Deze voeren wettelijke taken voor ons uit, wat betekent dat we deze uitgaven niet zomaar terug kunnen dringen. Toch pleit het CDA ervoor om ook aan de verbonden partijen het signaal af te geven dat we de structurele uitgaven weer in evenwicht willen brengen met de inkomsten, naar het voorbeeld van de brief die gemeente Teylingen in mei aan de verbonden partijen gestuurd heeft. Wij geven het college als suggestie mee dat zij de verbonden partijen aansporen om de kosten te verlagen. Voor 2021 zal dat geen soelaas bieden, maar beschouw het als een soort winstwaarschuwing voor de jaren 2022 en volgende.

Wat we in Hillegom tot stand gebracht hebben, wil het CDA niet van de ene dag op de andere overboord zetten door nergens meer geld voor beschikbaar te stellen. Wel dringen we er op aan dat het college kijkt hoe de structurele uitgaven op de langere termijn – en dan denk ik aan de jaren 2022 en volgende –omlaag kunnen, zodat ze weer in evenwicht zijn met de structurele inkomsten. Voor de begroting van 2021 zou volgens het CDA gekeken kunnen worden naar bijvoorbeeld budgetten die van jaar op jaar worden overgeheveld en die dus kennelijk ruim begroot zijn, en in reserveringen voor werkzaamheden die over een langere periode uitgesmeerd kunnen worden, zoals de cyclische vervanging van het groen. Als de bomen iets langer mogen blijven staan, zullen we denk ik ook veel inwoners van Hillegom een plezier doen. We roepen het college op om in november met een sluitende begroting voor 2021 te komen en te letten op het meerjarenperspectief.

Gezien alle onzekerheden komt het CDA tot de conclusie dat we ons nu niet voor 100% moeten vastleggen op de bedragen zoals die in de Kadernota staan. Daarom wil het CDA besluitpunt 1 van het raadsvoorstel graag als volgt amenderen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.