28 februari 2021

Raadscommissie 17 februari 2021

Tijdens de raadscommissievergadering op 17 februari gaf mevrouw Riefel, van het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd, een presentatie over het doel, de planning en de stand van zaken van de Visie verblijfsrecreatie. Daarnaast gaf burgemeester Van Erk een toelichting op de wijze waarop de raad in de toekomst geïnformeerd zal worden bij de invulling van de bevoegdheden van de burgemeester onder de Tijdelijke COVID-19 wet. De woordvoerders van de diverse partijen gingen hier vervolgens met de burgemeester in gesprek. 

De raadscommissie adviseer unaniem het voorstel Verordening tijdelijke regeling verruiming terrassen i.v.m. coronamaatregelen als hamerstuk te agenderen voor de raad van 4 maart.Om horecaondernemers gelegenheid te bieden iets meer gasten te ontvangen, is een stelsel ingericht waarbinnen in overleg en op basis van tijdelijkheid, flexibiliteit en onder bepaalde voorwaarden geen handhaving op overtreding zal geschieden waar het de uitstalling betreft van meer terras dan vergund is. Dit stelsel is vastgelegd in een tijdelijke beleidsregel, die wordt vastgesteld voor de periode vanaf de dag na bekendmaking tot en met negentig dagen na intrekking of vervallen van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Daarnaast vindt verankering plaats via een tijdelijke verordening. Dit voorstel richt zich op het vaststellen van deze verordening. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.