01 maart 2021

Raadscommissie 18 februari 2021

Tijdens de raadscommissievergadering op 18 februari gaven wethouder Hoekstra en mevrouw Eringa, strategisch beleidsmedewerker ruimtelijke planvorming bij HLTsamen, samen een presentatie over de kernpunten van de Strategische Agenda Ruimte van Duin- en Bollenstreek. De commissie gaf aan gebruik te willen maken van het aanbod van Holland Rijnland, om een presentatie te geven over de Regionale Omgevingsagenda. 

Wethouder De Jong zei tijdens de vergadering toe de planning van de werkzaamheden aan de Nieuweweg in te vullen in overleg met de aanwonenden en aldaar gevestigde bedrijven. De raadscommissie adviseerde unaniem het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 4 maart.

De heer Van Egmond gaf tijdens de behandeling een toelichting op het agenderingsvoorstel Governance regime Holland Rijnland (dashboard). De heer Van Erk gaf namens het college een toelichting op de collegebrief “Governance regime Holland Rijnland” van 8 december 2020. Na discussie concludeerde de heer Van Egmond dat de vertegenwoordigers van een meerderheid in de raad niet willen vasthouden aan het verzoek om een dashboard voor Holland Rijnland. In het presidium zal verder worden gesproken over de verbonden partijen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.