24 februari 2023

Regionale Woonagenda: een duidelijke zienswijze dankzij het CDA

Tijdens de raadsvergadering van 23 februari werden de Regionale Woonagenda en de Huisvestingsverordening Holland Rijnland besproken. Op initiatief van de CDA fractie werd de Zienswijze van de raad gewijzigd door een amendement. Dit betrof zinnen in de zienswijze over bouwen aan de randen van het dorp wanneer daar binnen de bebouwde kom geen ruimte meer voor is. Dankzij het amendement sluit de zienswijze nu aan op het coalitieakkoord en garanderen we dat de gemeenteraad eerst met elkaar in overleg gaat. Tegelijkertijd kijken we met een realistische blik naar de toekomst.

Het is letterlijk de 1e intentie die we uitspreken in ons Hillegomse Woonprogramma: We willen een evenwichtige bevolkingsopbouw behouden. Daarvoor is in Hillegom plek voor starters en doorstromers, jong en oud, ongeacht hun inkomen. De druk op de woningmarkt is in de afgelopen jaren verder toegenomen. We zien in Hillegom vooral tekorten bij het aantal sociale- en middeldure huurwoningen of goedkope koopwoningen. Om op de behoefte in te spelen, moeten we meer locaties vinden voor nieuwbouw. De ruimte is echter beperkt: naast woningbouw willen we ook groen in ons dorp behouden, ruimte bieden aan bedrijven en de energietransitie, en willen we het open landschap en de bollengrond behouden. En om de uitdagingen in regionaal verband het hoofd te kunnen bieden, bespraken we tijdens de raadsvergadering de Regionale Woonagenda van Holland Rijnland.  

De Hillegomse woonagenda geeft ook aan dat Als uit het onderzoek blijkt dat er binnen de bebouwde kom onvoldoende mogelijkheden zijn om te voldoen aan de woningbehoefte, we moeten zullen uitbreiden. Daarbij is de reservelocatie woningbouw Pastoorslaan-Zuid, zoals opgenomen in de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom, een logische optie. Een woningmarkt in balans biedt voor iedere doelgroep voldoende aanbod. We willen in Hillegom ook mensen met een laag of middeninkomen een plek blijven bieden middels de sociale huur of het middensegment. We zien echter een groeiend tekort aan sociale huurwoningen in Hillegom. De Regionale Woonagenda gaat uit van 30% netto toevoeging in de sociale huur. De CDA fractie ziet de noodzaak en steunt de aanpassing van het Hillegomse Woonprogramma op dit punt. Ook onze steun voor het amendement van Groen Links tijdens de raadsvergadering om dit percentage als minimale norm te nemen.  

Huishoudens met een inkomen boven de grens voor sociale huur vinden maar moeilijk hun plek op de Hillegomse woningmarkt. Wij willen daarom inzetten op meer woningen in het middensegment. En dit lezen we ook terug in de RWA: 35 % van de nieuwbouw voor middeninkomens programmeren. Steun vanuit het CDA om hier bij de actualisatie van ons Woonprogramma verder invulling aan te geven. Zoals de portefeuillehouder tijdens de commissievergadering aangaf wordt voorzien dat met de plannen die er in Hillegom liggen het percentage van minimaal 30 procent niet gehaald gaan worden. Een realistische blik op de problematiek leert dat de mogelijkheden om binnenstedelijk toe te groeien naar de gewenste percentages beperkt zijn, zo niet een utopie. Vandaar het voorstel van het college om in de zienswijze de zinnen op te nemen over het benutten van de kansen aan de randen van ons dorp.  

Deze zinnen leiden tot discussie in de commissievergadering. Dit heeft ons enigszins verbaasd. Het coalitieakkoord waarover in mei vorig jaar raadsbreed gediscussieerd is, kent woorden van gelijke strekking. Met de enige nuance dat de zinnen in het akkoord starten met het overleg, waar dit in de zienswijze volgt in een bijzin. Dit neigt naar een semantische kwestie maar om ieder misverstand uit te sluiten, stelden we middels het amendement voor de zinnen uit het coalitieakkoord over te nemen. Betekent dit dan dat de CDA-fractie een groot voorstander is van het benutten van kansen aan de randen het dorp? Zeker niet. We willen de ruimte binnen de bebouwde kom optimaal benutten. Maar we zijn ook realistisch en zien dat het benutten van deze kansen op termijn mogelijk onvermijdelijk is. En we willen onze inwoners geen toekomstperspectief voorspiegelen dat niet overeenkomt met de realiteit. En niet bij voorbaat het dorp dusdanig op slot zetten dat de ambities uit Woonagenda, Omgevingsvisie en coalitieakkoord niet meer kunnen worden behaald en we daardoor een dorp worden waar geen plek meer is voor woningzoekenden met een kleine beurs.  

Alle fracties in de gemeenteraad steunden het amendement tijdens de raadsvergadering, met uitzondering van de VVD. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.