10 februari 2023

Terugblik commissievergadering 9 februari

De commissievergadering van 9 februari werd voorgezeten door fractievoorzitter Kees Langeveld. Namens de fractie van CDA Hillegom zat raadslid Jan Zwaan aan tafel. De commissievergadering kende een korte agenda: de Zienswijze Regionale Woonagenda en Huisvestingsverordening Holland Rijnland werden besproken en de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom werd op verzoek van 2 fracties aan de bespreekstukken toegevoegd. 

Ook in Hillegom is het dringen op de woningmarkt. Het tekort aan woningen is groot, de prijzen van koopwoningen zijn de afgelopen jaren gestegen en de wachttijden voor sociale huurwoningen lopen op. Vele specifieke doelgroepen wachten op een geschikte woning, waarbij een steeds grotere groep tussen wal en schip valt. De Regionale Woonagenda helpt ons bij het realiseren van de nieuwbouwopgave en de afstemming op de ruimtelijke ontwikkeling van de regio. De agenda bevat nieuwe afspraken om de knelpunten die eerder genoemd werden het hoofd te bieden: 

  • tot en met 2030 30.500 nieuwe woningen, waarvan ongeveer 7000 in onze subregio 
  • sturen op 130% harde plannen tot 2030 en plannen voor woningen daarna 
  • 65% van de nieuwbouw betaalbaar voor lage en middeninkomens  
  • en meer goedkope woningen in de sociale voorraad 

De CDA fractie onderschrijft de noodzaak om de in de RWA voorgestelde 30% netto toevoeging in de sociale huur te hanteren. En steunt daarmee ook de in de zienswijze voorgestelde aanpassing van het Woonprogramma van Hillegom. Op de korte termijn moet de focus liggen op het hard maken van plannen en voor de lange termijn moeten we woningbouwplannen toevoegen om een vitaal dorp te blijven. In de zienswijze staan hierover de volgende zinnen te lezen: 'Mocht dat binnen bestaand stedelijk gebied niet langer verantwoord mogelijk zijn dan willen wij de kansen gaan benutten aan de randen van ons dorp. Hierover gaan wij binnenkort met elkaar in gesprek'. Dit komt in grote lijnen overeen met de tekst zoals die ook al in het coalitieakkoord staat. De commissie besloot om tijdens de raadsvergadering door te praten over het al dan niet opnemen van deze zin in de zienswijze en zo ja: in welke formulering. 

Specifiek richten we als CDA fractie nog onze aandacht opgave 3 van de huisvesting van arbeidsmigranten in de RWA. Onlangs organiseerden we in hier in Flora een thema-avond over. Onderzoek laat zien dat er 20 500 arbeidsmigranten in de regio werken en dat dit aantal richting 2030 met enkele procenten zal stijgen. Hiervan wonen er naar schatting ongeveer 800 in Hillegom. We hechten waarde aan de inzet van arbeidsmigranten en pleiten voor goede huisvesting. Dit punt werd tijdens de commissievergadering ook ingebracht door D66 gecombineerd met een pleidooi voor betere registratie mogelijk middels 'de Westlandse variant'. Ook hierover zal tijdens de raadsvergadering worden doorgesproken. 

De behandeling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom bestond uit het stellen van enkele vragen door de fracties van Bloeiend Hillegom en Groen Links, die door wethouder Jan van Rijn naar tevredenheid konden worden beantwoord. De raadvergadering vindt plaats op 23 februari. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.