16 februari 2018

Zienswijze Duinpolderweg CDA Hillegom

Tekst uitgesproken door fractievoorzitter Karin Hoekstra tijdens raadsvergadering over de Duinpolderweg op 15 februari. 

Voorzitter, we hebben vandaag veel insprekers gehoord, we hebben geluisterd naar de reacties tijdens de inloop in ons gemeentehuis en in Noordwijkerhout, we hebben de reacties op de mail bekeken en gesprekken met inwoners in het dorp gehouden. We hebben de stukken van de provincie bestudeerd en zijn als CDA tot ons standpunt gekomen.  

Voorzitter, het CDA is voorstander van de voorliggende zienswijze en ik ga u uitleggen waarom: In ons verkiezingsprogramma in 2014 stond dat wij alleen voor de aanleg van een noordelijke ontsluiting Greenport zijn, mits nut en noodzaak is aangetoond. Daarbij hebben wij toen aangegeven, dat wanneer een dergelijke weg er komt, deze goed in het landschap moet worden ingepast. Het is helder dat ook wij liever geen drukke weg door ons dorp en landschap hebben lopen. Maar met alle onderzoeken die nu zijn uitgevoerd, is voor ons nut en noodzaak van ontsluiting N208 tot N205 aangetoond. Uit de MER blijkt duidelijk dat de 0-optie, geen optie is. 

Voorzitter, wanneer we naar de huidige verkeersafwikkeling in Hillegom kijken, dan zien we dat het op een aantal plekken in Hillegom druk is, heel druk, ik noem u Hillegom zuid richting n207 en de Meerlaan, waar nu al regelmatig langzaam rijdend en stilstaand verkeer staat, en met een aantrekkende economie zal de verkeersdrukte alleen maar toenemen. Er moet dus iets gebeuren, versterking van openbaar vervoer en fietsverbindingen, een verdubbeling van het laatste stukje N207 en verbetering van de aansluiting N207 op de N208. Maar, ook een nieuwe ontsluitingsweg moet ergens worden aangelegd om doorstroming van het verkeer, het regionale verkeer, te behouden.

Een nieuwe ontsluitingsweg aanleggen op een zodanige manier dat de leefbaarheid voor onze inwoners niet verslechtert en het landschap zo min mogelijk wordt aangetast. Een complex vraagstuk.

Kijkend naar het door de GS-en vastgestelde voorkeurstracé, de zuid variant, dan hebben wij, net als iedereen in deze raad, met verbijstering naar deze variant gekeken. Een tracé dwars door een natuur- en recreatiegebied, door een bedrijventerrein en, voor ons het belangrijkste argument tegen de zuid variant, een tracé waarmee ons dorp doorsneden wordt. Een dorp in tweeën snijden, met een weg voor regionaal verkeer, zoals bv in Wassenaar en in het verleden in Aalsmeer of Badhoevedorp is wat ons betreft ongewenst, zeer ongewenst.

Voorzitter, wij zijn van mening dat je lokaal en regionaal verkeer moet scheiden. Regionaal verkeer niet door het dorp, maar langs een dorp, zodat de leefbaarheid voor de inwoners van het dorp hoog blijft. Het zijn de provincies die besluiten waar de weg komt, met onze zienswijze proberen we als Hillegom, de provincies te bewegen om een ander tracé vast te stellen, een ander tracé dan de zuid variant. 

Voorzitter, het CDA Hillegom heeft sinds de bekendmaking van het voorkeursalternatief niet stilgezeten. Als lokaal stevig gewortelde partij, zijn wij blij met onze vertegenwoordiging in provinciale staten en het feit dat wij collega’s in andere gemeenten hebben. Wij hebben, natuurlijk, gesproken met onze CDA-collega’s uit omliggende gemeente en bij de beide staten. Zowel in de buurgemeenten als bij de vertegenwoordiging in provinciale staten bestaat begrip voor de bezwaren tegen de zuid-variant en is er de bereidheid om verder te kijken, zodat de ontwikkeling welke Hillegom momenteel doormaakt niet verstoord wordt. Ik zou zeggen, samen sterk, voorzitter.

Wij zien dat er voor de midden variant tot de N208 met een toekomstig onderzoek naar nut en noodzaak van aansluiting op de N206 een behoorlijk draagvlak in de regio en bij de provincie ontstaat. Wij zien deze midden variant tot de N208 dan ook als een reëel en haalbaar alternatief.

Voorzitter, diverse malen hebben wij pleidooien gehoord voor de Weerlaan optie, NOG beter 2.0. Vanavond hebben een aantal insprekers hier een vurig pleidooi voor gehouden, en ook tijdens de informatiebijeenkomst in Noordwijkerhout en de inloopbijeenkomst in Hillegom hebben we deze variant een aantal keer voorbij horen komen. Op deze variant wil ik dan ook ingaan.

Voorzitter, wij zijn van mening dat met de Weerlaan variant, het dorp ook doorsneden wordt. Nu niet op de locatie zuid maar nog iets zuidelijker, de Weerlaan. Je vermengt regionaal verkeer met lokaal verkeer, waardoor de verkeersdruk op de Weerlaan zal toenemen, niet alleen met lokaal verkeer maar ook met regionaal verkeer. Inwoners uit de wijken aansluitend op de Weerlaan zullen dan moeilijk, zeer moeilijk op de Weerlaan kunnen invoegen, waardoor wij verwachten dat het sluipverkeer in de wijken stijgt. De Weerlaan gaat dicht langs woonwijken, met een drukkere Weerlaan daalt de leefbaarheid in deze wijken. Wat ons betreft is de Weerlaan variant geen oplossing. Wellicht een oplossing voor lokale problemen, maar zeker niet voor regionale problemen.

Voorzitter, er wordt gesproken over de doortrekking van de noordelijke ontsluiting van de N208 naar de N206. Nut en noodzaak van deze doortrekking is met alle huidige onderzoeken niet vastgesteld. Mogelijk dat op termijn hier nadere studie naar wordt gedaan. Voor het CDA geldt dat nu nut en noodzaak niet vastgesteld is, wij niet voor doortrekking moeten gaan en geen ruimtelijke reservering moeten doen.

Het CDA is echter wel van mening dat de ogen sluiten voor mogelijke ontwikkelingen in de toekomst geen verstandige politiek bedrijven is. Een mogelijke, ik zeg nadrukkelijk mogelijke, doortrekking naar de N206, heeft als gevolg dat het tracé N205 – N208 verdubbeld wordt. En dat willen we dus zeker niet door ons dorp, niet op het tracé zuid en niet op het tracé Weerlaan. Ook hier zien wij de midden variant als minst slechte optie, terwijl natuurlijk ook bij de midden variant inwoners hinder zullen ondervinden. 

Voorzitter, Hillegom staat voor een lastig dilemma. De provincie besluit en er zullen altijd inwoners van ons dorp teleurgesteld zijn. De gehele raad is tegen de zuid variant, maar over een alternatief zijn we niet unaniem. Het CDA pleit voor de aanleg van een ontsluitingsweg die het algemeen belang het meest dient, een weg die ons mooie dorp niet doorsnijdt, een weg die het regionale verkeer scheidt van het lokale, om files en sluipverkeer door wijken en in het dorp te voorkomen, een weg die de economische ontwikkeling niet schaadt, een weg die aantrekkelijke woningbouw in de Vossepolder en Hillegom Noord mogelijk maakt, een weg die zo goed mogelijk ingepast wordt in het landschap.

Voorzitter, Wij zijn voorstander van de voorliggende zienswijze, waarbij wij pleiten voor een aquaduct bij de Ringvaart.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.