Raadswerk

Amendementen en moties

Een amendement is een voorstel tot wijziging van een voorgesteld besluit (bijvoorbeeld een verordening of de begroting). Er moet concreet worden aangegeven wat in het voorstel veranderd moet worden. Voorbeeld: in artikel X van verordening Y wordt 'een week' gewijzigd in 'tien dagen'.

Een motie kan gaan over een onderwerp dat op de agenda staat, maar ook over een niet geagendeerd onderwerp (dat laatste noemen we een motie vreemd aan de orde van de dag). Moties worden daadwerkelijk ingediend bij de vaststelling van de agenda, maar formeel uiterlijk om 12:00 uur op de dag voorafgaande aan de dag van de raadsvergadering bij de voorzitter. Behandeling vindt in de regel plaats wanneer de overige onderwerpen behandeld zijn.

Raadsvragen

Om duidelijkheid te krijgen over een bepaald onderwerp kan de gemeenteraad het college schriftelijk vragen stellen over allerlei actuele onderwerpen.

Voorafgaand aan een raads- of commissievergadering kunnen raads- en commissieleden feitelijke vragen stellen ter verduidelijking van de voorliggende stukken. 

Ieder raadslid kan schriftelijke vragen te stellen aan het College, meestal gebeurt dit naar aanleiding van actuele gebeurtenissen of berichten in de media. De vragen worden duidelijk geformuleerd en voorzien van een toelichting. Schriftelijke vragen worden volgens het Reglement van Orde van gemeenteraad binnen 30 dagen schriftelijk beantwoord. De antwoorden worden op de website geplaatst.

Portefeuilleverdeling

Ron van Duffelen

 • Algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting
 • Bestuur
 • Burgerzaken
 • Crisisbeheersing en brandweer
 • Grondexploitatie van niet-bedrijventerreinen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Ruimtelijke ordening
 • Samenkracht en burgerparticipatie
 • Wonen en bouwen

 

Lieke Muller

 • Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
 • Economische ontwikkeling
 • Openbaar vervoer
 • Parkeren
 • Recreatieve havens
 • Sterk voor Noord
 • Verkeer en vervoer

Liesbeth van der Heide

 • Afval
 • Duurzaamheid
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • Openbaar groen en (openlucht) recreactie
 • Sportbeleid en activering
 • Sportaccomocaties

 

Diederik Visser

 • Arbeidsparticipatie
 • Begeleide participatie
 • Begraafplaatsen en crematoria
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
 • Inkomensregelingen
 • Media
 • Musea
 • Riolering
 • Volksgezondheid 
 • Wijkteams

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.