01 maart 2016

Antwoorden artikel 51 vragen inzake Leerplicht

Als CDA Maassluis kregen wij onderstaande antwoorden op onze artikel 51 vragen inzake Leerpicht.

In uw brief van 20 januari 2016 wijst u op de toezeggingen die is gedaan tijdens de bespreking van het jaarverslag leerplicht 2013-2014 op 15 september 2015 in de commissie. Tevens stelt u in uw brief een aantal vragen o.g.v. artikel 51 van het reglement van orde.
Onderstaand geven wij eerst een antwoord op uw artikel 51 vragen. Aan het slot van deze brief geven wij de uitwerking van twee nog openstaande toezeggingen

Artikel 51-vragen
1.  Wanneer kunnen we het jaarverslag over 2014-2015 ontvangen?
U kunt het jaarverslag leerplicht 2014-2015 begin maart verwachten.

2. Waarom duurt het zoveel langer dan toegezegd?
Bestuurlijke afstemming over de inhoud en de vorm van het jaarverslag neemt een langere tijd in beslag dan in eerste instantie voorzien.

3. Hoe gaat u de gemeenteraad toch de mogelijkheid bieden om inspraak te hebben op de speerpunten die voor het schooljaar 2015-2016 gelden?
Het schooljaar 2015/2016 is halverwege en de speerpunten zijn in de planning van de werkzaamheden geëffectueerd. Bij de behandeling van het Jaarverslag RBL 2014-2015 kunt u van de gelegenheid gebruik maken om uw suggesties aan ons mee te geven. Dit kan dan betrokken worden bij onze inzet bij de regionale voorbereiding van de RBL-schooljaarplanning 2016-2017. Als zich er geen onvoorziene omstandigheden voordoen zal deze planning eind mei/begin juni aanstaande gereed zijn.

4.Wat gaat u doen om een herhaling van deze situatie te voorkomen?
De vertraging, genoemd bij vraag 2 is ontstaan doordat de bestuurlijke afstemming langer duurt dan gepland. We zullen in het intergemeentelijke bestuurlijk overleg inzake de leerplicht nauwgezetter de uiterste termijn benadrukken.

5. Bent u het met ons eens dat de, mogelijk ervaren, directe koppeling tussen luxe verzuim en het Suikerfeest een ongelukkige koppeling is en kunt u bevestigen dat het recht op verlof voor het Suikerfeest zelf geldt en dat men dit dus afhankelijk van de gebruikte kalender dit op de gewenste dag kan vieren? 
Ouders die het Suikerfeest willen vieren hebben recht op één dag verlof binnen de periode van het Suikerfeest. Ouders kunnen in overleg met de school de dag bepalen waarop ze het verlof willen nemen. Als het betrokken kind/kinderen vervolgens meer dan één dag afwezig is, dan is er sprake van luxe verzuim. Luxe verzuim doet zich met name voor wanneer ouders aan de
(school)vakanties een paar dagen willen toevoegen. Dat is niet toegestaan. Om deze reden vinden wij niet dat er een ongelukkige koppeling wordt gelegd tussen het Suikerfeest en luxe verzuim.

[Redactie: naar aanleiding van een verduidelijking op bovenstaand antwoord is door het College de volgende tekst toegevoegd aan het antwoord:
Door de verzending van de brief is er geen enkele koppeling (bedoeld of onbedoeld) met het Suikerfeest gelegd.
De brief is verzonden omdat het Suikerfeest toevallig zo vlak voor de zomervakantie viel. Het had ook om een andere bijzondere verlof dag kunnen gaan.]

6. Kan het College het Regionaal Bureau Leerplicht vragen om een overzicht op te stellen van de mate van verzuim en dan in het bijzonder rond vakantie periodes?
Pas vanaf de 11e dag zijn scholen wettelijk verplicht om verzuim bij de leerplicht te melden. Verzuim van 10 dagen of minder valt wettelijk onder luxe verzuim. Het is aan de scholen of ze het bij de leerplicht melden. Het RBL kan alleen maar een overzicht opstellen aan de hand van gemeld verzuim. Een dergelijk overzicht zal nooit volledig zijn omdat scholen niet altijd luxe verzuim melden. Het RBL kan alleen op basis van schoolcontroles vaststellen of er sprake is van luxe verzuim en er dan een overzicht over opstellen. Aangezien de formatie van het RBL niet toereikend is voor het uitvoeren van schdolcontroles kunnen we het RBL niet vragen het door u genoemde overzicht in compleetheid op te stellen. Immers, een overzicht heeft pas zin als het RBL inzicht heeft in het werkelijk verzuim.

Twee openstaande toezeggingen aan de raad
Tijdens de bespreking van het jaarverslag 2013-2014 in de commissie d.d.15 september 2015 zijn door ons twee toezeggingen gedaan. Hieronder gaan wij daarop nader in.
De raad ontvangt nadere informatie over de weigering van jongeren tussen de 18 en 23 jaar door scholen in Maassluis in het schooljaar 2013-2014.
Jongeren tussen 18-23 jaar voldoen niet altijd aan instroomeisen van opleidingen. Dit gebeurt veelal om plausibele redenen, bijvoorbeeld: geen goede match tussen opleidingseisen en het onderwijsprofiel van jongeren, of het niet kunnen aanleveren van Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor sommige opleidingen, zoals opleiding Beveiliging. Soms kan het voorkomen dat een jongere fysiek/psychisch niet in staat is de opleiding te volgen. Namen en aantallen zijn niet voorhanden. Scholen zijn niet verplicht deze informatie met leerplicht te delen.
Als de leerling om bovengenoemde redenen niet toegelaten wordt tot een specifieke opleiding, bieden scholen een trajectbegeleider aan om na te gaan welke opleiding beter past. Het RBL signaleert geen onterechte weigering.

Het Steunpunt Jongeren, dat jongeren tussen 18-23 jaar begeleidt in hun onderwijsloopbaan, wordt ook betrokken als er voortijdig uitval dreigt te ontstaan onder andere als een jongere door een school niet wordt toegelaten.

Nadere informatie over het aantal schorsingen in Maassluis t.o.v. Schiedam en Vlaardingen zal schriftelijk aan de raad worden toegestuurd.
Het totaal aantal schorsingen van leerlingen die in Maassluis wonen is 29. Voortgezet Onderwijs VMBO Maassluis (voormalig Kastanjecollege) en het Revius Lyceum (HAVO/VWO) zijn samen verantwoordelijk voor 28 schorsingen, respectievelijk 25 en 3.
Met betrekking tot het aantal schorsingen door VMBO Maassluis hebben we de onderstaande toelichting gekregen.
Bij de 25 schorsingen zijn 18 leerlingen betrokken. Dit heeft er mee te maken dat enkele leerlingen vaker dan één keer zijn geschorst.
De redenen voor schorsingen betreffen: fysiek geweld, geregeld te laat komen voor strafuur, vernieling schooleigendommen.

Wij vertrouwen er op met het bovenstaande u de gevraagde informatie in voldoende mate te hebben gegeven.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,
de secretaris,                                                de burgemeester,

mr. A.J.T. Korthout                                         dr. T.J. Haan

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.