27 oktober 2015

Debat Raadsconsultatie gewijzigd bouwvolume Noorddijk-Geerkade

In het debat over de Raadsconsultatie gewijzigd bouwvolume Noorddijk-Geerkade heeft fractievoorzitter Corine Bronsveld de onderstaande tekst namens de fractie van het CDA Maassluis uitgesproken. 

Voorzitter,

Het College vraagt de gemeenteraad in deze consultatie zich uit te spreken over het bouwvolume en de communicatie met omwonenden.

Dat deze vragen voorgelegd worden aan ons, geeft aan dat het College de gemeenteraad wil meenemen in de stappen die gezet worden in dit dossier. En dit doet recht aan de pleidooien die alle fracties hebben gehouden tijdens het debat over de Noorddijk Geerkade op 17 december 2014.

Tijdens dat debat heeft het CDA Maassluis u twee zaken meegegeven. Allereerst dat we niet het bestemmingsplan gaan wijzigen, maar dat het bouwplan gewijzigd moet worden. En als tweede gaven wij u mee, betrek de inwoners, zorg voor een goed proces. 

Het gewijzigde bouwplan kennen we nog niet, daar gaat het vanavondook niet over. U stelt een gewijzigd bouwvolume voor. Een bouwvolume dat volgens ons eigen ambtelijk apparaat en een externe deskundige past binnen het vigerende bestemmingsplan. Wij waarderen de extra controle die u heeft gehouden door een externe partij. De ervaringen uit het verleden, leren ons om zorgvuldig te zijn in dit project. Want het project, dat zien wij heel goed heeft zijn sporen achtergelaten bij de betrokkenen en belanghebbenden. En vertrouwen terug verdienen is buitengewoon lastig als partijen ver uit elkaar staan.

Zo komen wij bij het tweede punt, de communicatie. Het College heeft alle stappen gezet die door de burgemeester op 17 december 2014 zijn benoemd en beloofd. Heeft deze inzet verwachtingen waar gemaakt? Dit ligt er heel sterk aan wat de verwachtingen waren. Het CDA Maassluis heeft op 17 december al gezegd dat met elkaar in gesprek gaan, niet betekent dat je op één lijn komt en alle verschillen overbrugt worden. En de verschillen zijn niet allemaal overbrugt, blijkt uit de brieven die alle fracties hebben mogen ontvangen. Wel is met elkaar gesproken vanuit een open houding. De gesprekken hebben wel tot kleine wijzigingen geleid, maar hebben niet het draagvlak gecreëerd waarop je altijd toch hoopt.

Het is belangrijk dat de communicatie ondanks dat de verschillen soms groot zijn, doorgezet wordt. Het CDA Maassluis hecht eraan dat het College hierop blijft inzetten en ook in de verdere uitwerking  zorgvuldigheid in dit dossier borgt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.