10 november 2023

Inbreng begroting 2024

Dinsdag 7 november is de begroting voor 2024 door de gemeenteraad van Maassluis aangenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling hebben wij als CDA Maassluis diverse punten ingebracht. Hieronder vindt u onze inbreng:

Voorzitter,

Vorig jaar sprak ik op deze plek uit hoe fijn ik het vind om in Maassluis te mogen wonen. En mijn vrienden maken vaak grappen over de enthousiaste wijze waarop ik over Maassluis vertel. En ondanks dat er vanavond al veel verbeterpunten genoemd zijn en nog zullen volgen vind ik ook dat we kunnen zeggen dat Maassluis een fijne en zorgzame stad is waar het goed wonen, werken en ontspannen is. Niet iedereen zal het zo ervaren: sommige inwoners, verenigingen en/of ondernemers  hebben zorgen op het gebied van financiën, huisvesting, de nabijheid van zorg of de beschikbaarheid van personeel of vrijwilligers. Als gemeente kunnen we die problemen vaak niet wegnemen of oplossen ook al wordt dat soms wel verwacht. Maar we kunnen wel op een andere manier van betekenis zijn. Daar zijn ook in deze begroting voor volgend jaar weer voldoende voorbeelden van te vinden.

In  Maassluis worden veel woningen gebouwd en het CDA Maassluis wil dat we hier de komende jaren mee doorgaan. We vinden het bouwen van betaalbare woningen een speerpunt. En tegelijk vragen wij het College bij toekomstige bouwprojecten zich nog meer in te zetten voor mensen die net niet voor een sociale huurwoning in aanmerking komen. Zij vallen nu te vaak tussen wal en schip. Daarom is het belangrijk om voor deze doelgroep middeldure huur en goedkope koopwoningen te bouwen. We sluiten ons aan bij de motie van de VVD hierover.

De beschikbaarheid van passende huisvesting is belangrijk voor alle inwoners maar zeker ook voor oudere bewoners. Zelfstandig thuis kunnen wonen, is het beste mogelijk dichtbij welzijn, ontmoeting en zorg. We zetten mooie stappen in de samenwerking met zorgaanbieders, met DSW, ROGplus en welzijnspartijen. Wanneer zelfstandig wonen, zoals bijvoorbeeld de Vloot of Oud Sluys niet meer mogelijk is dan is het belangrijk dat er plek is in het verpleeghuis. Wij vragen het College zich te blijven inspannen voor uitbreiding van het aantal verpleeghuisplekken op de plek van de oude polikliniek. Die ruimte is ontstaan door de opening van de nieuwe polikliniek. Een voorziening waar we zo dankbaar voor zijn omdat het van waarde is voor alle inwoners van Maassluis.

Het bouwen van woningen en compleet nieuwe wijken stelt ons ook voor de uitdaging om de voorzieningen zowel kwantitatief als kwalitatief op niveau te houden, denk aan de beschikbaarheid van de tandarts, de huisarts, kinderopvang en goede sportfaciliteiten. Concreet vragen wij dat bij nieuwbouwprojecten hiervoor voldoende ruimte wordt geboden zodat het, bijvoorbeeld voor huisartsen, interessant is om zich in Maassluis te vestigen.

Onderwijs is  één van die voorzieningen. We willen dat ieder kind de beste start krijgt, de ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Dat begint altijd thuis, in de gezinssituatie. En aanvullend is er onderwijs waar alle kinderen leren van de leerkracht, van elkaar. Kinderen en jongeren hebben recht op onderwijs in een goed gebouw. Wij zien graag in 2024 concrete stappen voor de uitvoering van het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan, dus nieuwe schoolgebouwen. Wij zijn tevreden dat het college, met de intensivering van de woningbouw, gaat kijken wat dit betekent voor de schoolgebouwen in de toekomst.

Bezorgd zijn wij over de stijging van het absolute verzuim in 2022 naar bijna 6%. Veel jongeren verzuimen en daar vragen wij aandacht voor. Dat het budget voor ons regionale bureau leerrecht, dat uitvoering geeft aan de wettelijke taken op het gebied van de leerplicht in 2024, verlaagd wordt, verbaasd ons omdat wij juist meer inspanningen vragen. We hebben daarom de motie Leerplichtverzuim omlaag! waarvan het dictum luidt:

Verzoekt het college extra inzet te plegen om het percentage leerplichtverzuim te laten dalen en hiervoor concrete acties te formuleren.

De gemeenteraad hierover te informeren in het eerste kwartaal van 2024.

Voorzitter,

Goed onderwijs is meer dan alleen rekenen en taal. We noemen het cultuurmenu dat draait op de scholen. Ook geven scholen burgerschapslessen. In Maassluis hebben we veel veteranen die een bijdrage hebben geleverd voor vrede. Hoe fijn zou het zijn als zij hun verhaal kunnen vertellen aan de kinderen in de klassen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen en jongeren hier weinig over weten. Wij hechten aan kennis over oorlog en vrede in de wereld en hoe wij als Nederlanders en Maassluizers hieraan kunnen bijdragen. Daarom dienen wij een motie in over Veteraan in de klas.

De motie verzoekt het college:

Met de scholen overleg te hebben of zij gastlessen door veteranen in het kader van burgerschapslessen of in het kader van het cultuurmenu passend vinden.

De lessen in te passen in het cultuurmenu of burgerschapsonderwijs.

Maassluise veteranen te vragen om lessen te verzorgen op scholen in Maassluis met ingang van het schooljaar 2024-2025.

Voorzitter, in de commissie hebben we al aandacht gevraagd voor spelen: We hopen dat het onderzoek naar groen-blauwe speeltuinen snel kan worden afgerond en het college samen met de scholen tot mooie speeltuinen kan komen, die toegankelijk zijn voor iedereen. En noemen dat deze inzet niet ten koste moet gaan van het onderhoud van de andere speeltuinen. Wij kijken uit naar de reactie van het College.

Het CDA Maassluis wil goed voor de aarde zorgen en dat ook in Maassluis vorm geven. Het gaat met kleine stapjes. Met name voor het project beter afval scheiden, hadden wij graag een versnelling gezien. Wij vragen het college onze inwoners te informeren en enthousiasmeren om beter afval te scheiden. Dat kan wat ons betreft vanaf morgen al.

Het is goed om te zien dat het college al veel kleinschalige acties in het leven roept om inwoners bewuster met duurzaamheid om te laten gaan, zoals tegels vervangen door planten. We vinden dat de gemeente ook zelf nog meer kan doen om uit te stralen dat alle beetjes, hoe groot of klein, bij kunnen dragen aan duurzaamheid en biodiversiteit. Ter illustratie en inspiratie hebben wij daarom een motie voor ondersteuning van de egel:

Verzoekt het college:

De tuin bij het Stadhuis extra geschikt te maken voor egels door op een andere wijze te snoeien en het plaatsen van egelhuisjes in tuin.

Daarnaast dient de verlichting na 22.00 te worden uitgeschakeld en/of moet met bewegingsmelders gewerkt gaan worden, zodat de verlichting niet meer de hele nacht brand.

Deze maatregel ook uit te voeren bij andere terreinen in gebruik bij de gemeente

Ook inwoners te blijven stimuleren om dergelijke maatregelen te nemen.

Het CDA Maassluis ziet graag dat er meer kwalitatief groen ontwikkeld wordt. Het is goed om te zien dat het college in 2024 werk gaat maken van een park op de Oude Maasdijk. Hopelijk duurt de inventarisatie niet te lang en kan de eerste nieuwe boom snel de grond in. Bomen en groen blijven belangrijk voor de leefbaarheid in de stad.

Belangrijk in het kader van duurzaamheid is het bevorderen van fietsen in Maassluis. Fietsers ergeren zich groen en geel aan de kwaliteit van de fietspaden. En het laatste wat we willen is dat ze kappen met trappen. Wat het CDA Maassluis betreft moet er snel iets aan een groot aantal fietspaden gebeuren. We wachten met smart op het fietsstructuurplan en zien graag zo snel mogelijk fietspaden verbeterd worden.

Voorzitter, voordat ik ga afronden een woord van dank aan onze ambtenaren. De ambtenaren, die het hele jaar hard werken om alle zaken in Maassluis goed te regelen, van vuilnis ophalen tot het beantwoorden van een boekwerk aan vragen over deze begroting. Wij waarderen jullie inspanningen zeer.

Voorzitter, ik begon met te vertellen over mijn vrienden. Ik vertel ze vaak over het bloeiende verenigingsleven en de leuke activiteiten die hier georganiseerd worden door de vele verenigingen, vrijwilligers, professionele organisaties, enthousiaste ondernemers. En blijkbaar werkt mijn enthousiasme zo aanstekelijk dat mijn vrienden volgende week zaterdag hier op de kade staan om de goedheiligman binnen te zien varen en tegelijkertijd één van de paradepaardjes van ons maritiem erfgoed, de pakjesboot, te mogen aanschouwen.

Het is onvermijdelijk dat we de komende maanden gaan praten over de rode cijfers die deze begroting ook laat zien voor de jaren 2026 en verder maar het CDA Maassluis gaat zich er voor inzetten dat Maassluis die mooi stad blijft waar veel activiteiten zijn, veel vrijwilligers actief zijn en mensen naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen!

 

Tweede termijn

Voorzitter,

We willen het college bedanken voor de antwoorden en de andere partijen voor hun inbreng en de manier waarop we vanavond met elkaar omgaan. Het is de week van respect, vorig jaar hebben we daar nog  een motie over ingediend. En we riepen ook de raad op het goede voorbeeld te geven. Het is goed om te constateren dat de avond, in ieder geval tot nu toe, zeer respectvol is verlopen. We kunnen in deze raad van mening verschillen maar uiteindelijk zoeken we gezamenlijk naar wat het beste is voor de stad, dat zien we elders wel anders.

En ik sluit me aan bij mw. Oosterman voor wat betreft de aanwezigheid van de pers. Al vrees ik dat het Nieuwsblad Maassluis vaker de schakel genoemd zal worden dan het Scheur de nieuwe waterweg.

Er zijn een aantal moties voorbij gekomen op het gebied van fietspaden en wegen. In onze ogen onderstreept dit nog maar eens dat we met grote smart zitten te wachten op het wegenbeheersplan. Daarnaast zijn wij als CDA ook geïnteresseerd of er ook al zicht is op de beloofde notitie rondom het laadpalenbeleid. Wij, en eerder al de CU, hebben hier bij de vorige begroting aandacht voor gevraagd en we zien dat er steeds meer behoefte is aan duidelijkheid rondom het opladen van elektrische auto’s op de openbare weg.  

Een aantal partijen heeft gesproken over veiligheid. Veiligheid, en met name het gevoel van veiligheid, is meer dan de aanwezigheid en het optreden van politie en handhaving en toezicht. Veiligheid zit ook in andere dingen, zoals bijvoorbeeld een goed werkende openbare verlichting en samen zorgen voor een omgeving die schoon, heel en veilig is. Veiligheid is ook elkaar kennen en rekening houden met elkaar, en weten wie je aan kan spreken als dat nodig is. Extra prioriteiten zijn wat ons betreft geen probleem zolang deze basis op orde blijft.

In de commissie een raadsvergaderingen hebben wij gevraagd om van jeugd en de bestrijding van jeugdcriminaliteit meer prioriteit te geven, zeker omdat we zien dat hier in Rotterdam maar ook in Schiedam en Vlaardingen flink op wordt ingezet. Iedere ouder moet zijn kind met een gerust hart naar school laten gaan of buiten kunnen laten spelen zonder bang te hoeven zijn dat het kind overgehaald wordt om bewust of onbewust in de criminaliteit betrokken te raken. We zullen de motie van de VSP dan ook steunen.  

Ook wij maken ons zorgen om de mentale gezondheid van jongeren. En als de wethouder over de aangepaste motie positief kan adviseren.

Wij zijn niet tegen wooncoöperaties zoals de ChristenUnie voorstelt maar het faciliteren, enthousiasmeren ervan gaat wat ons betreft een stap te ver.  

De aanbesteding rondom ICT is niet goed gelopen en nu is de beslissing genomen om het weer zelf te gaan doen. Wij delen de zorg van D66 dat dit kwetsbaar is en vragen ons af of het zelf organiseren daadwerkelijker goedkoper is en voldoende waarborgen biedt op het gebied van informatiebeveiliging.

Voorzitter, in de begroting en in de moties komt het woord onderzoek, notitie etc. redelijk vaak voor. En ook wij, als CDA Maassluis, maken ons daar vast af en toe schuldig aan maar we hopen dat het aantal pagina’s uitgangspuntennotities, beleidsplannen en hoog-over visies tot een minimum beperkt kunnen blijven  want er moet in 2024 weer een hoop gebeuren en net als in 2023 lijken de financiën, dat heeft dhr. Bouwer keurig uiteen gezet, niet het probleem maar de uitvoeringskracht des te meer.

De PvdA vroeg aandacht voor de culterele sector, daar sluiten wij ons bij aan. Het bruisend huis, Loods M, we kijken er naar uit maar wensen iedereen die er veel tijd in steekt, zoals de musea, veel succes!

Evenementen, Het CDA Maassluis vindt evenementen belangrijk voor de stad ze zorgen voor levendigheid in de stad en zorgen voor sociale cohesie en verbinding. Uiteraard moeten ze wel veilig en verantwoord plaats kunnen vinden. Keer op keer komt in deze raad terug dat het gevoel leeft dat onze veiligheidsregio VRR te streng is en dat de burgemeester af en toe de randjes op moet zoeken. Wij zouden graag weleens bekekenen willen hebben  of de VRR daadwerkelijk strengere regels heeft of de regels strenger toepast dan andere regio’s. Uiteraard verwachten wij ook dat de gemeente meeedenkt met initiatiefnemers zodat er veel leuke evenementen zijn waarbij de, dan hopelijk vele, Maassluisse vlaggen kunnen wapperen, en wie weet kan ik dat dan weer trots aan mijn vrienden laten zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.