08 november 2016

Inbreng CDA Maassluis begroting 2017

Onderstaande tekst heeft fractievoorzitter Corine Bronsveld uitgesproken in de eerste termijn bij de begrotingsbehandeling 2017:

Voorzitter,
De wereld kijkt vol verwachting uit wie er vannacht tot president van de Verenigde Staten wordt gekozen. De harten van de kinderen in het land, en misschien wel het meest in Maassluis, kloppen op hun beurt vol verwachting over de komst van Sinterklaas. En ons hart klopt met bijna net zo veel verwachting over wat deze begrotingsbehandeling brengt.

Het CDA Maassluis wil u meenemen door de begroting en dat doen we niet alleen door ons verstand maar ook ons hart te volgen. Door niet alleen op het zichtbare te focussen maar ook in te zetten op wat het oog niet direct ziet. Niet alleen gericht op het nu, maar ook op de toekomst.

De begroting biedt met een sluitend meerjarenperspectief hiervoor een goede, stevige basis. Onze complimenten hiervoor aan het College en de medewerkers. Geen eenvoudige opdracht in deze financieel sobere jaren waarin we telkens met nieuwe uitdagingen vanuit de Rijksoverheid zijn geconfronteerd. Door direct zowel aan de uitgavenkant als aan de inkomstenkant aanpassingen te doen is hier evenwichtig op ingespeeld. Zo houden we met elkaar onze financiën op orde en is er ruimte gecreëerd om ook dit jaar te investeren in onze stad en in onze inwoners. 

De begroting voldoet netjes aan alle nieuwe eisen die aan de gemeentelijke begrotingen worden gesteld. Het is voor ons wel erg wennen. De vergelijking met voorgaande begrotingen is moeilijk, we missen onze oude tabellen en we bleken meer gehecht aan onze doelenboom dan ook wij hadden gedacht.

 

Wij waarderen de digitale begroting en zien dit als een stap voorwaarts in de communicatie naar inwoners. Maar communiceren is niet hetzelfde als betrekken. Het betrekken van inwoners, verenigingen en organisaties bij de begroting is niet eenvoudig. De voorlichtingsbijeenkomsten en motiemarkten brachten de afgelopen jaren niet het succes waarop was gehoopt. Als we toe willen werken naar een gemeente die niet denkt voor, maar meedenkt met, is het goed als we onze inwoners, verenigingen en ondernemers vragen hoe zij het liefst willen worden betrokken bij de begroting.
Niet alleen bij de begroting trouwens, maar bij zoveel meer als wij onszelf als gemeente willen klaarstomen voor de toekomst. Hier past wat het CDA Maassluis ook een verbetering van onze digitale dienstverlening bij, door een uitbreiding van onze gemeentelijke app met meer functies en door een makkelijke vorm van communicatie zoals WhatsApp te gaan gebruiken.

Voorzitter, uit de teksten van de begroting lezen wij de betrokkenheid bij de stad terug. Alleen, de cijfers zijn weliswaar wel op orde maar het financiële plaatje is niet helemaal compleet. Sommige kosten kunnen nog niet opgenomen worden omdat hierover nog teveel onduidelijk is. Zoals voor de koningshof. Maar ook de warme woorden die wij lezen over cultuur en het belang van spelen zijn niet in euro’s opgenomen in de begroting. Ons gezonde verstand zegt dat dit een onverstandige keuze is.

Cultuur en spelen zijn belangrijk als het gaat om de beleving van onze stad. Voor cultuur hebben we een goede cultuurvisie, het nieuwe speelruimteplan komt volgens de planning pas eind 2017. Laten we dit anders doen. Niet eind, maar begin 2017, niet een uitgebreid plan, maar een bondig actieprogramma gericht op aantrekkelijke speelvoorzieningen voor alle kinderen, ook kinderen met beperking. Wij geven u graag drie V’s mee, dat onthoudt makkelijk: vermaak, vergroen en verplaats. Maak de speelgelegenheden vermakelijk en niet standaard. Maak de stad groener door speelvoorzieningen te vergroenen. En tot slot maak het verplaatsbaar, richt flexibel in. Het speeltoestel dat in de ene wijk niet goed meer aansluit bij de leeftijd van de meeste kinderen, kan precies zijn waar ze in een andere buurt om staan te springen.

 

Voorzitter, besturen is niet alleen kijken naar de cijfers maar ook het hart volgen, want cijfers zeggen niet alles over de dagelijkse werkelijkheid van onze inwoners of over de rijkdom die de gemeente bezit. De inzet van al onze vrijwilligers in de stad, ons sterke verenigingsleven en de betrokkenheid van ondernemers. Die rijkdom is van een waarde die zich niet laat opnemen in een financiële tabel.  
In een financiële tabel voel je niet hoe schrijnend armoede kan worden ervaren en hoe belangrijk de voedselbank is. Wel zetten we hierop in door als gemeente de voedselbank een belangrijke plaats in ons armoedebeleid te geven en geld vrij te maken voor kinderen in armoede. De cijfers tonen dat we niet al het geld voor de Wmo besteden, maar laten niet zien waar precies de concrete verbeterpunten liggen in de zorg en ondersteuning die wij als gemeente verstrekken. Hier willen wij scherp naar kijken en bijstellingen doen waar knelpunten worden ervaren.

In de financiële berekeningen ervaar je niet hoe belangrijk veiligheid is. Een ambulance die op tijd is als je leven in gevaar is, de politie die direct komt als je je bedreigd voelt en de brandweer die uitrukt als de rook je het zicht ontneemt. Dit zijn basiszekerheden waarop inwoners moeten kunnen rekenen. Wij blijven met elkaar inzetten op zorg die dichtbij en niet in Rotterdam is georganiseerd, op de ambulance die op tijd is. Wij zien uit naar de veiligheidsvleugel waardoor de politie weer een fysieke plek in onze stad krijgt. En wij vragen aandacht voor onze vrijwillige brandweermensen die een zo belangrijke taak uitvoeren voor onze stad. Laten we met elkaar in kaart brengen wat nodig is om onze brandweerzorg ook in de toekomst lokaal goed te blijven organiseren.   

En, voorzitter, in een financiële tabel voelen we ook niet de spanning die onze samenleving helaas ook kent.
Een samenleving is samen leven, en dat gaat niet altijd en overal even soepel en ontspannen zoals wij het graag wensen. Wel zien wij dat er meer is wat ons verbindt dan waarin wij van elkaar verschillen. Op wat we met elkaar delen, kunnen we bouwen, zoals nu in het Burgemeestersplantsoen gebeurt. Hoe de spanningen opliepen en escaleerden heeft ons geraakt. De wijze waarop bewoners, de moskee en ummah wahidah ondanks de ervaringen die ze met zich meedragen, in openheid het gesprek met elkaar zijn aangegaan heeft op ons grote indruk gemaakt.
Het dieptepunt was niet het eindpunt maar een begin van een nieuw proces. De goede wil is er, maar het is ook kwetsbaar en wij vinden dat de gemeente hierin een belangrijke rol moet vervullen en moet doorpakken.

Wij beseffen dat de manier waarop we met elkaar samenleven ook in 2017 nog volop aandacht en inzet gaat vragen. Dit gaat verder dan alleen het Burgemeestersplantsoen, het gaat over het met elkaar een samenleving vormen die ruimte laat om van elkaar te verschillen. Wij denken dat als we een positief verschil willen maken, we niet meer van hetzelfde moeten blijven doen. Het College zet in op een integraal beleid, wij vragen ook om vernieuwend beleid. Specifiek vragen wij naar de rol van het Platform Maassluis, het CDA Maassluis denkt dat dit sterker kan worden ingevuld en opgepakt.

Voorzitter, als we het hebben over besturen met het verstand en het hart, over zichtbare en onzichtbare verbeteringen, wil het CDA Maassluis ook in 2017 inzetten op datgene wat soms wel het oog, maar niet het hart ontgaat.

Wij vragen uw aandacht voor dementie. Een ingrijpende ziekte. Velen van ons krijgen hiermee te maken, in onze familie- of vriendenkring, op straat of in de winkel. Mensen met dementie zijn onderdeel van onze samenleving. En omdat dementie niet direct zichtbaar is, vraagt dit naast de goede voorzieningen die de stad al heeft ook om een omgeving die hier rekening mee houdt. Als CDA Maassluis willen we komend jaar hierop extra inzetten door goede voorbeelden te volgen van andere gemeenten. Hierdoor kunnen we in de toekomst nog beter de samenleving met elkaar vormen waarin plek is voor iedereen. 

Onzichtbaar is ook de jeugdwerkloosheid.  Als gemeente weten we dat er jongeren thuis zitten die geen opleiding volgen, geen baan hebben en geen recht hebben op een uitkering. Het is voor de jongeren zelf, maar ook voor onze samenleving noodzakelijk en urgent om deze jongeren in beeld te krijgen. Om ze te begeleiden naar een passende opleiding of werk, niet alleen voor nu maar juist voor hun eigen toekomst en hun toekomstige rol in onze samenleving.

 

Wij willen met elkaar een samenleving vormen waarin niet iedereen hetzelfde hoeft te bereiken maar waar iedereen wel dezelfde kansen krijgt. En als het gaat over kansen, dan liggen die zeker in het onderwijs. Laten we Maassluis niet alleen op de toeristische kaart proberen te zetten, maar ook op de onderwijskaart door breed met elkaar het gesprek aan te gaan met als doel geen snipper talent in Maassluis te laten liggen.

Voorzitter, maar het oog wil ook wat. Het CDA Maassluis laat deze begrotingsbehandeling uiteraard niet onbenut om ook zichtbaar voor iedereen de stad te verbeteren. Wij noemen vier punten:

Allereerst vragen wij aandacht voor een verbetering in de routes naar scholen en verenigingen. Specifiek lichten wij er de Vlaardingsedijk uit. U bent bezig, wij willen bij deze begroting met elkaar vaststellen en borgen dat op de Vlaardingsedijk volgend jaar echt een slag wordt gemaakt in de verkeersveiligheid door concrete aanpassingen uit te voeren.

Als tweede zien wij in het investeringsprogramma kansen om het zwembad niet alleen te onderhouden. We hebben in het zwembad een goede basisvoorziening maar besturen is vooruitzien. Richt u bij vervangingsinvesteringen die gepland staan niet alleen op vervanging maar op echte verbeteringen die een positief verschil maken. Zo kunnen we door nu iets meer geld uit te trekken, voorkomen dat we over een paar jaar echt diep in de buidel moeten tasten om het zwembad aan te laten sluiten bij de wensen van de tijd.

Als derde herhalen wij onze wens om de samenwerking tussen de Historische Vereniging Maassluis en de stichting ervaar Maassluis zichtbaar vorm te laten krijgen in een gedeeld onderkomen. 

 

Als laatste punt, praktisch en concreet, want we gaan over veel in de gemeenteraad. Over hele complexe zaken, maar ook over de stoeptegels. Wij willen dat de stoepen en de fietspaden die zijn voorzien van stoeptegels onder de loep worden genomen en worden aangepakt. Zodat we de toegankelijkheid lopend en op de fiets verbeteren.

Voorzitter, het CDA Maassluis is met u de begroting doorgelopen. Een begroting die solide is en die met gevoel voor de stad is opgesteld. Een begroting waarop wij vanavond aanvullingen hebben gedaan door ons verstand en hart te volgen. Met aandacht voor wat zich makkelijk aan het oog onttrekt maar het hart wel raakt en door in te zetten op het realiseren van zichtbare verbeteringen. Laten wij met elkaar een positief verschil maken voor al onze inwoners en bezoekers in 2017 en de jaren erna.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.