Bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 heeft fractievoorzitter Corine Bronsveld de volgende tekst uitgesproken.

Maassluis, de stad aan het Scheur waar wij met elkaar én met onze naaste buren Maasland, een unieke gemeenschap vormen. Dit vinden wij niet alleen, wij blijken wetenschappelijk bijzonder. Een geleerde professor bevestigde in grafieken en cijfers ons gevoel dat we bij elkaar betrokken zijn. 

Iedere dag weer zetten inwoners, organisaties en ondernemers zich voor elkaar en Maassluis in. Die inzet en die betrokkenheid is van grote waarde en maken onze stad tot wat zij is: uniek.

Voor het CDA Maassluis is belangrijk dat we nu en in de toekomst ervoor zorgen dat Maassluis de stad is waar we van elkaar mogen verschillen en die plek biedt voor iedereen. Waar we met elkaar overwinningen en feesten vieren, maar waar we er ook voor elkaar zijn als je niet wint, maar verlies en verdriet kent. Waar we ontspannen met elkaar omgaan, maar waar we scherp zijn op waar spanning ontstaat.

Vanuit deze visie op de stad, op de gemeenschap die we met elkaar vormen en koesteren, heeft het CDA Maassluis de kadernota gelezen.

Financieel staan we er goed voor, dat is een prettige basis. Net als andere partijen hier en buiten de gemeenteraad, beseffen wij dat het zowel om het hier en nu gaat, maar ook over hoe je de stad overdraagt, aan een volgend gemeentebestuur en nog veel belangrijker aan toekomstige generaties.

Financieel betekent dit voor het CDA Maassluis: niet oppotten en niet de pot verteren.

Wij vinden het waard om te investeren in onze inwoners en onze stad. En investeren doe je niet met de hand op de knip. Onze reserve is goed, het is gemeenschapsgeld opgebracht door onze inwoners. Dit geld moeten we niet onnodig op onze bankrekening laten staan, maar duurzaam inzetten voor onze inwoners door met elkaar de stad aantrekkelijker te maken.

Maar, we moeten de pot niet verteren.

De afgelopen jaren waren lastig, inwoners, organisaties en de stad hebben de bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid en de economische crisis gevoeld.  Met de bijstelling van de Rijksbijdrage aan de gemeenten, in de meicirculaire, is onze lopende rekening op de valreep veel positiever gemaakt. Doordat we een sluitend meerjarenperspectief hebben is het nu gelukkig niet nodig om belastingen te verhogen of verder te snijden in onze uitgaven. 

We moeten elkaar wel scherp houden. Wij denken dat we de komende jaren meer oog moeten hebben voor onze schuldenpositie. En hoewel de verwachting is dat onze werkloosheid daalt, is de werkelijkheid tot nu toe anders.

Bij stroomopwaarts zit financiële onzekerheid. De werkloosheid moet de komende jaren naar beneden en wij vragen hier extra aandacht voor. De samenwerking met Vlaardingen en Schiedam heeft nog altijd niet opgebracht wat was verwacht. Voor onze inwoners die willen werken en niet aan een baan komen is het belangrijk dat we de gelden die we hiervoor van het Rijk ontvangen ook daadwerkelijk inzetten.

Wij realiseren ons dat de economie zich niet met een druk op de knop laat besturen, maar het antwoord op onze vraag welke nieuwe initiatieven worden ontwikkeld op economisch gebied was wel erg mager. Leven er ideeën bij onze ondernemers? Zoeken we samenwerking met andere gemeenten? En wat willen we daarmee bereiken?

De antwoorden hierop moeten wat ons betreft een plek krijgen in onze stadsvisie. De stip op de horizon die we met elkaar, samen met de stad, gaan zetten.

Voor het CDA Maassluis is daarbij belangrijk dat wij het gevoel willen versterken dat onze stad een plek biedt voor iedereen.

Wij nemen u verder mee door de kadernota waarbij wij ingaan op de spanning en ontspanning, op vreugde en verdriet, op de natuur en onze infrastructuur, en het aloude credo jong geleerd is oud gedaan.

Spanning en ontspanning.

Hoewel we zo graag ontspannen met elkaar willen leven, is dit niet altijd eenvoudig. Maassluis is dicht bebouwd. Dit is prettig omdat alles dichtbij is. Aan de andere kant betekent dit dat iedere wijk of buurt wel een voorziening heeft die naast plezier ook uitdagingen met zich meebrengt.

Terwijl wij dicht op elkaar leven, staan we soms figuurlijk op een onmetelijke afstand van elkaar. De spanning die dit veroorzaakt, vertaalt zich in een stevig bedrag dat wordt opgenomen voor de Burgemeesterswijk. Die spanning, die willen we niet meer. Niet in de Burgemeesterswijk, in geen enkele wijk. Onze vraag hierbij is dan ook: Terecht aandacht voor de Burgemeesterswijk, maar hoe zit het met de andere wijken?

Verdient niet iedere wijk zijn eigen team die de brede veiligheid versterkt. Een team dat bestaat uit vaste handhavers, vaste groenmedewerkers, een vaste huismeester en buurtwerker. Wij zien het als een kans om op die manier dichter bij inwoners te staan, korte lijnen te creëren. Wij vragen of dit past bij de verdere organisatie ontwikkeling waarvoor u een stevig bedrag vrijmaakt door de hele kadernota en meicirculaire heen. Graag willen we in al die verschillende organisatiekosten meer inzicht voor de begroting.

Voorzitter,

Spanning is niet altijd zichtbaar. Spanning over datgene waar je liever niet over praat, die persoonlijk is. De druk die op je ligt als je de rekeningen niet meer kan betalen, daarbovenop grote bedragen moet terugstorten, de boetes en incassokosten die volgen. Eerder hebben wij al aandacht gevraagd voor de enorme stress die mensen hierdoor ervaren en graag horen wij voor de begroting hoe het gaat met onze lokale schuldhulpverlening, welke verdere stappen we kunnen zetten om de druk van de ketel te halen bij onze inwoners die het hoofd financieel niet meer boven water kunnen houden.

Vreugde en verdriet

Met onze nieuwe begraafplaats hebben we verdriet, het moeten loslaten van het leven, een unieke plaats gegeven. De ligging aan het water, de beplanting en inrichting zijn indrukwekkend en bieden troost.

Een deel wordt vrijgehouden voor uitbreiding in de toekomst. Door dit nog niet aangelegde gedeelte bijvoorbeeld tijdelijk beschikbaar te stellen voor zonnepanelen kunnen de extra kosten die nu opgenomen zijn in de kadernota worden verlaagd. Wij vragen het College om voor de begroting in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn.

Voorzitter, loslaten is zo moeilijk. Het moeten loslaten van degene die je niet wilt missen is het diepe verdriet.

Maar ook het veranderen of moeten loslaten van je vertrouwde leefomgeving brengt onzekerheid mee. Waar de verbouwing van de Tweemaster het hoogste punt bereikt en de vlag uit mag, hangen niet zo ver daarvandaan uit de Vliet de spandoeken. Wij hebben aan het College gevraagd om in overleg te gaan met Maasdelta om samen tot meer seniorenwoningen en een ontmoetingsruimte te komen. Hoe staat het met het overleg en wanneer verwacht u dat u ons kan informeren over de uitkomst?

Maassluis, ook de stad waar we met elkaar het leven vieren.

Wij vieren feest op de Furieade en met Waterwegpop. Het CDA Maassluis is enthousiast dat het College voorstelt deze evenementen financieel voor meerdere jaren te ondersteunen. Dat geeft zekerheid voor de organisaties. Wij weten nog niet hoeveel u nu voorstelt om jaarlijks aan deze festiviteiten uit te geven en daar zijn wij wel benieuwd naar. 

Maassluis beleven we niet alleen op evenementen. We moeten ook blijven investeren in een stad die inwoners en bezoekers als groen ervaren en waar je je comfortabel doorheen kan verplaatsen.

De natuur en infrastructuur.

Het groen en de wegen krijgen terecht aandacht. Onze motie om de trottoirs aan te pakken is opgenomen, de Oude Maasdijk wordt aantrekkelijk ingericht en de Westlandseweg krijgt een robuuste uitstraling. Wij vragen om deze weg van fleur en kleur te voorzien en bij voorkeur door de seizoenen heen. Want ook daarin ervaren inwoners en bezoekers de vrolijkheid van het leven.

Het verder vergroenen van de stad is belangrijk, ook voor het water dat we moeten opvangen. Graag willen wij de rol van inwoners hierin te vergroten. In andere gemeenten worden gratis regentonnen verstrekt, worden inwoners gestimuleerd hun tuin niet alleen van tegels te voorzien. Voorbeelden van duurzame keuzes die bijdragen aan onze gezamenlijke opdracht het water een plek te geven.

Als laatste het aloude credo dat jong geleerd, oud gedaan is.

Het succesvolle concept van kies voor sport is een hele vriendelijke manier om kinderen al vroeg te verrijken. Te betrekken bij die zaken die in de toekomst zo van waarde zijn voor jezelf, de samenleving en de wereld. Hier liggen kansen. Dit jaar wordt het concept uitgebreid met cultuur.

Maar waarom daarbij laten, waarom niet:

Kies voor duurzaamheid en het Duurzaamheidscentrum hierbij betrekken? Of kies voor techniek of voor ondernemerschap? Misschien is ons middelbaar onderwijs hier samen met het bedrijfsleven wel voor te porren. Dit kan natuurlijk gepolst worden op de onderwijsconferentie. Wij kijken uit naar deze bijeenkomst en willen graag de nieuwe ideeën en uitkomsten betrekken bij de begrotingsbehandeling.

Het succes van kies voor sport, daar kunnen we meer mee. Voor de kinderen, maar net zo goed voor onze ouderen. Want waarom een succesvol ‘ik kies voor…’ concept beperken tot één doelgroep?

Voorzitter, ik rond af. Het is wetenschappelijk bewezen dat Maassluis uniek is. De wetenschap bevestigt de verbanden die wij onderling met elkaar hebben. Tonen de gemeenschap die wij vormen en waar we ons voor inzetten.

Waarbij we streven naar ontspanning, maar onze ogen niet sluiten voor spanningen die er zijn. We vreugde en verdriet in onze stad een plek geven. Waar we aandacht hebben voor de natuur en de infrastructuur, en natuurlijk voor jong en ouder.

Maassluis, de stad die uniek is en waarin we allemaal uniek zijn, maar wel met elkaar verbonden zijn  omdat we meer met elkaar delen dan waarin we van elkaar verschillen. En ook al verschillen we in ons verleden, in onze ervaringen, iedere dag maken we nieuwe herinneringen en bepalen we samen de toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.