02 juli 2019

Inbreng Kadernota 2020-2023 1e termijn

Voorzitter!

Ruimte is een eigenlijk een term die aanduidt dat er iets niet is, een leeg vat bevat immers ook ruimte, maar als er ruimte is, is er lucht, maar zonder ruimte is alles benauwd. Ruimte dus, een term die we hier in deze zaal regelmatig gebruiken, want “waar is er nog ruimte?” Of “daar is geen ruimte voor”.

De ruimte waarin we leven is onze mooie stad, Maassluis, een stad waar we als CDA Maassluis trots op zijn. Een stad met mooie historische verhalen, karakteristieke panden en met betrokken en bevlogen inwoners. Inwoners die de schouders er onder zetten, niet alleen voor zichzelf maar ook voor de ander. Want dat is ook Maassluis, we kijken naar elkaar om en samen vullen en benutten we de ruimte die Maassluis biedt.

Voorzitter!

De gevolgen van de decentralisaties zijn flink, in de jeugdzorg en de WMO zijn we als gemeente geconfronteerd met oplopende kosten. Kosten waar we maar beperkt grip op hebben. Voor de jeugdzorg is het tijd om strakker te monitoren en we ondersteunen de acties van het college hierin. Voor de WMO is dat natuurlijk ook van belang. Het College heeft toegezegd om de ruimte die er binnen de wetgeving is in kaart te brengen en daarop voorstellen te doen. Het is niet eenvoudig om zorg anders in te richten, maar wel noodzakelijk om ook in de toekomst goede zorg aan inwoners te kunnen bieden die het nodig hebben.

Op zich zijn de decentralisaties een mooi bewijs van de landelijke overheid in het vertrouwen van de gemeentes, echter de financiële middelen die hierbij zijn meegegeven zijn dekken niet de financiële ruimte die daarvoor nodig is. Naast dat de financiële ruimte onvoldoende is, heeft de rijksoverheid ook onze gemeentelijke beleidsruimte beperkt.  In dat kader wijzen we bijvoorbeeld op het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp. Vanuit de VNG zijn verschillende initiatieven gestart waar het college zich bij aangesloten heeft. We ondersteunen als CDA Maassluis deze lijn van harte.

De ruimte van onze stad beleven we als we de deur uitlopen, een mooie openbare ruimte waarin stappen zijn gezet. Natuurlijk, er is altijd ruimte om het nog beter te doen maar tegelijk zien we de vooruitgang die er is op het gebied van de openbare verlichting en de opvolging van meldingen . De invoering van het nieuwe zaaksysteem volgen we op de voet en gaan er vanuit dat dit nog een betere service gerichtheid tot gevolg heeft. In de afgelopen periode bracht de gemeente het bericht naar buiten dat Maassluis in de bloeiperiode niet maait om vogels en insecten te sparen, een compliment voor deze actie. Wij zouden graag zien dat de bermen en de openbare ruimte kleurrijker worden en meer met bloemen worden ingezaaid, zodat we deze lijn nog verder kunnen door zetten. Wanneer het gaat om kaders, geven we het college mee dat wat het CDA betreft de buitenruimte verzorgd moet blijven, maar dat het groenonderhoud en de fietspaden prioriteit hebben. Het groen is de eerste indruk van de stad en is in die zin een visitekaartje.  En fietsen dat heeft eigenlijk geen uitleg nodig voor wat betreft duurzaamheid en gezondheid.

Wie Maassluis zegt, zegt ook sport successen, Maassluise verenigingen in de breedte en in de top presteren op een geweldig niveau maar zorgen ook voor ontspanning door inspanning en voor een gezondere leefstijl. Op het veld zoek je vaak de ruimte, de teamsporters onder de collega’s zullen dat beamen, en verleg je het spel van de ene naar de andere kant van het veld om op creatieve wijze je doel te bereiken. Het is goed om te vernemen dat het voorstel van de sportlaan eindelijk naar de raad toe komt, maar dat de financiele ruimte door onder andere de vertraging heeft gezorgd dat de financiele dekking  van de ene zaal naar de andere zaal is verplaatst. Tegelijk twijfelen we aan de realiteitswaarde van de nieuwe raming van de Olympiahal en over de oorspronkelijke kosten voor de Haydnlaan. Aanvankelijk 3 grote projecten op het gebied van Sport in de komende jaren, naast onze vragen bij de gestelde budgetten voor de Haydnlaan en de Olympiahal hebben we ook twijfel bij het gestelde tijdspad. Wij vragen het college dit verder uit te werken en de raad met een realistisch financieel beeld alsmede ook een realistisch tijdpad te verschaffen. Waar mogelijk voor de 3 accommodaties, maar in ieder geval voor de nu opgenomen accommodaties.

Voorzitter dan wil ik het hebben over de ontspanningsruimte in dit huis…… euh, ik bedoel de ruimte om te ontspannen in Maassluis. Wie Maassluis zegt, zegt water en watersport. Graag zouden we een inspanning van het college zien om tot een nadere invulling te komen van het Vlietland tussen de Noord en de Zuidvliet.

Warmte, waterberging zijn thema’s waar we in de komende jaren meer en meer mee geconfronteerd zullen worden. We zijn als stad aangesloten bij “operatie Steenbreek”. Er gebeurt al veel, maar er is ook nog veel onbekend bij inwoners. Veel maatregelen waarvoor ondersteuning is, hetzij vanuit de gemeente, hetzij vanuit het hoogheemraadschap zijn niet bekend bij veel inwoners. We verzoeken daarom het college hier werk van te maken en deze stimuleringen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Graag geven we hier het kader mee dat veel kleine initiatieven een groot verschil maken in de duurzaamheidsopdracht die we met z’n allen hebben.

Als we het over ruimte hebben, hebben we het in de kring van mensen met een beperkte beurs ook over financiele ruimte of eigenlijk het gebrek daaraan. De knellende of benauwende ruimte van de schuldenproblematiek. Onze partners in onze stad vragen om nadrukkelijk in te zetten op preventie en we zien dat de gemeente deze lijn al heeft opgepakt. Fijn dat het college deze ruimte benut.

We zien dat er ruimte wordt geschapen door de gelden voor het onderwijs achterstanden beleid. We roepen het college op om deze verschafte ruimte optimaal te benutten en waar mogelijk de grenzen op te zoeken van wat er kan. Op deze manier maakt dit huiswerkbegeleiding mogelijk voor wie dat nodig heeft en kan er ingezet worden op ouderparticipatie. Dat kunnen we overigens als gemeente niet alleen en vragen het college dat in samenwerking met de scholen verder vorm te geven.

Voorzitter!

Ik ga afronden, in het presidium was geen unanimiteit voor wat betreft het vaststellen van deze kadernota. Iets wat we als raad niet gewend waren te doen. Het CDA Maassluis is daar zelfs uitgesproken tegenstander van. Dat waren we in eerste instantie en onze mening is versterkt door het huidige financiele perspectief of eigenlijk de forse schommelingen daarin. De balans is op orde, de beoogde uitgaven zijn op zich ook, buiten de jeugdzorg, de WMO en andere autonome ontwikkelingen, maar de inkomstenzijde is verre van zeker en bevat nog veel variatie. Omdat dit zo onzeker is, en dit jaar zeker niet voor het eerst, pleiten wij voor het opnemen deze onzekerheid als een risico in de risico tabel. Voor een risico is een kans en een gevolg nodig, dat is in dit geval ook aan de orde. Want de kans dat de uitkering uit het gemeentefonds lager is, is reeel en het gevolg is aanzienlijk. Dit risico zou met stip in de top 10 van de risico’s terecht komen.

Voorzitter terug naar deze kadernota, de voorgestelde lijn in deze kadernota kan op onze goedkeuring rekenen, maar op basis van de huidige informatie, de dynamiek rond de financiering van de decentralisaties, de meicirculaire en de nog onbekende septembercirculaire  is veel onzekerheid over de te hanteren financiele kaders. Daarom dienen wij een motie “tekorten meicirculaire” in samen met PvdA, VVD, D66 ….. waarin we het college verzoeken:

  • Met voorstellen te komen in de begroting 2020-2023 om de tekorten  van de meicirculaire en de beleidsinvesteringen op een evenwichtige wijze te verdelen over alle beleidsterreinen, zodat de begroting in 2023 sluit met een positief resultaat;
  • Zo spoedig mogelijk ombuigingen te realiseren ten einde niet meer dan noodzakelijk middelen uit de algemene reserve te ontrekken;

Tenslotte voorzitter, het zijn roerige tijden, onzeker vanwege de uitkeringen uit het gemeentefonds en daardoor onzeker voor ons als raad die over zaken moeten beslissen voor onze inwoners. We vernemen graag de reactie van het college op onze ingebrachte punten en kijken uit naar het vervolg morgen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.