02 maart 2016

Motie Toekomst Koningshof

In de tweede termijn van het debat over Koningshof heeft het CDA Maassluis namens alle partijen in de gemeenteraad de onderstaande motie ingediend.

MOTIE: Toekomst Koningshof 

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 1 maart 2016, 

Overwegende dat, 
- De Koningshof een waardevolle en belangrijke ontmoetingsplek in Maassluis is; 
- Theater Koningshof een waardevolle en belangrijke culturele voorziening in Maassluis is; 
- Theater Koningshof de afgelopen jaren door een moeizaam proces is heengegaan waarbij de resultaten nog altijd achterblijven op de gewenste verwachtingen; 
- Het voor het borgen van een duurzame toekomst het van belang is wel tot een  gedragen visie te komen; 

Spreekt als zijn mening uit dat, 
- Er vanuit de gemeente een heldere visie moet komen op het Theater en het  zalencomplex; 
- De huidige organisatievorm niet heeft geleid tot de gewenste positieve stabiliteit; 
- Tot duidelijk is, een pas op de plaats wordt gemaakt zodat ruimte is voor de uitwerking van nieuwe organisatiestructuren; 
- Het van belang is verschillende toekomstscenario’s uit te werken met financiële onderbouwing zodat de gemeenteraad een afweging en keuze kan maken; 
- In de uitwerking van de toekomstscenario’s zowel de gemeente rol als de rol die commerciële partijen kunnen en willen vervullen uit te werken; 

Verzoekt het College, 
- Minimaal een drietal toekomstscenario’s uit te werken met financiële onderbouwing; 
- De gemeenteraad voor de behandeling van de kadernota 2017 de verschillende toekomstscenario’s Koningshof ter besluitvorming voor te leggen. 

En gaat over tot de orde van de dag, 
 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.