Fractievoorzitter Corine Bronsveld sprak onderstaande tekst uit tijdens de eerste termijn van de behandeling van de begroting 2018-2021

Ruimte om van elkaar te verschillen, een plek voor iedereen

Het CDA Maassluis gelooft in een stad die ruimte biedt om van elkaar te verschillen, en die een plek biedt voor iedereen. Een stad waar we verder kijken dan ons persoonlijke belang en ons verantwoordelijk voelen voor elkaar en onze omgeving. 

Maassluis, ons thuis, waar zoveel inwoners zich dagelijks met energie en enthousiasme inzetten voor elkaar, hun vereniging of onderneming. Dit maakt Maassluis een stad waar je prettig woont en waar je graag naar toe gaat. Een samenleving, een stad om van te houden.

Houden van betekent meer dan een groot hart voor een plaatsnaam zetten: het is vertrouwen geven. Er zijn als je nodig bent en niets als vanzelfsprekend nemen. Het is ook net dat beetje extra doen, misschien wel juist wanneer het niet wordt verwacht, maar wel is gewenst. Het is samen genieten en mooie momenten vieren. Leven in het nu en zorgen dat het in de toekomst ook prettig is. 

Zonder dure woorden als gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en solidariteit te gebruiken verwoordt dit waar het CDA Maassluis voor staat. Het is onze visie op samen leven en hoe wij invulling willen geven aan onze verantwoordelijkheid als gemeente. Als een supporter van de samenleving. Een echte supporter die ondersteunt, overwinningen meeviert en trouw blijft als het niet makkelijk scoren is.

Goed zorgen voor wat van iedereen is

De afgelopen vier jaar waren financieel lastige jaren. We hebben met de samenleving, de ambtenaren, het College en de gemeenteraad nieuwe, ingewikkelde taken, met minder geld moeten uitvoeren. We hebben noodzakelijke bezuinigingen moeten doorvoeren waar niemand enthousiast over was. Het waren jaren waarin veel is gevraagd van inwoners maar waarin we ondanks de economische crisis met elkaar toch veel moois hebben mogen bereiken.

Hoe prettig is het dat we nu, bij deze laatste begrotingsbehandeling in deze samenstelling met elkaar een begroting bespreken die prima op orde is. Wij beseffen goed dat deze ene zin een heleboel werk verwoord en geven dan ook een warm compliment aan de medewerkers en het College. 

Bij de behandeling van de kadernota heeft het CDA Maassluis gesteld dat we niet de pot moeten verteren, maar ook niet onnodig moeten oppotten. De combinatie van een stevige reserve  en een oplopend meerjarenperspectief maakt dat er voldoende basis is om datgene te doen waar de afgelopen jaren wel behoefte maar onvoldoende geld voor was.

Dit begint voor ons met goed te zorgen voor wat van iedereen is. Voor datgene wat iedereen raakt, waar de gemeente verantwoordelijk voor is en waar we elkaar bij nodig hebben: 

Veiligheid

Hoe belangrijk veiligheid is, bleek uit de veiligheidsmarkt die afgelopen weekend is gehouden. Een groot compliment voor de organisatie die een succes van ons voorstel heeft gemaakt. Wij zien graag dat dit een vervolg krijgt en vragen of we nog meer prioriteit aan het terugdringen van woninginbraken kunnen geven. Liggen er kansen om met verschillende partijen aan tafel te gaan om verdere afspraken te maken voor de korte en de langere termijn. Niet alleen met de politie, ook met handhaving, woningbouwcorporaties en VVE’s.

Veiligheid is de aanwezigheid en bereikbaarheid van de wijkagent, een vast wijkteam handhaving, is de buurtpreventie. Maar veiligheid is breder dan blauw op straat, veiligheid is net zo goed je veilig kunnen verplaatsen, lopend of op de fiets en je ergens prettig voelen.

Buitenruimte: verbeteren groenonderhoud en ruimte voor spelen en ontspanning

Welkom in de buitenruimte. Waar we elkaar ontmoeten en waar dagelijks onze medewerkers zich inzetten om onze stad mooier te maken. Maassluis biedt veel moois, maar wij zien ook ruimte voor verbetering:

Eerst het onderhoud. Met het beschikbare geld halen we niet de kwaliteit die wij graag willen in ons groen. Hierom vinden wij het belangrijk meer geld vrij te maken voor het onderhoud, voor extra rondes onkruidbestrijding en voor het omvormen van gedateerd groen. Zo kunnen we wijken mooier maken en een uitstraling geven die past bij deze tijd. 

Na het onderhoudswerk, tijd voor ontspanning:
-    Graag zien wij dat Maassluis aantrekkelijker wordt voor fietsers door te zorgen voor voldoende fietsenstallingen en veilige brede fietspaden. Specifiek vragen wij aandacht voor het verschil in snelheid van fietsen met en zonder motor.
-    Ontspanning is ook het verminderen van geluidsoverlast. Hoever zijn we met de geluidswal langs het Kastanjedal en graag willen we inzet voor andere wijken die geluidsoverlast ervaren.
-    Tot slot, heel belangrijk en ontspannend: spelen. Het nieuwe speelruimte actieplan waar het CDA Maassluis om gevraagd heeft, is er. Nu aan de slag. Met het geld dat er nog is uit 2017 én door voor 2018 en de jaren erna geld voor de uitvoering op te nemen in de begroting.

Maassluis heeft veel te bieden. Een veilige kerktoren, een super zwembad met blitse glijbaan, een theater en aantrekkelijke winkelcentra die iedere dag mooier worden. Een paar voorbeelden die allemaal geen vanzelfsprekendheid zijn. Het is goed dat de afgelopen jaren is doorgezet, verantwoordelijkheid is genomen en is geïnvesteerd. Zo hebben we kunnen versterken wat we allemaal als stad te bieden hebben en laten we dat blijven doen. 

Versterken wat er is

Gelukkig kunnen we in de antwoorden op onze vragen teruglezen dat u deze mening met ons deelt. Wij kijken uit naar de mogelijkheden om Waterwegpop uit te breiden op een daarvoor geschikt evenemententerrein. Ook zijn wij benieuwd naar de uitwerking van ons idee om het kies voor sport en cultuur- aanbod ook aan oudere inwoners te doen.

Graag zien wij nog een uitbreiding van een succesvol, bestaand initiatief:  het cultuurmenu. Wij vragen of u in overleg wilt gaan met de makers van de strijd van Maassluis om via het cultuurmenu de serie beschikbaar te stellen voor het onderwijs in Maassluis. Helemaal mooi is het als de Historische Vereniging hieraan wil bijdragen door een kort lespakket te maken.

Makkelijker maken

We willen Maassluis niet alleen leuker maken door uit te breiden wat we hebben, we willen het ook makkelijker maken. We doen drie voorstellen:
-    Als eerste: Flitsvergunningen. Het woord zegt het al, een vergunning in een flits. Bij sommige gemeenten zelfs binnen 1 dag en dit zien wij ook graag in Maassluis
-    Als tweede: Onze sport- en cultuurorganisaties hebben de leukste ideeën. We kunnen het hen makkelijker maken, door voor een kleine financiële bijdrage de hoeveelheid formulieren verder te beperken. Een klein bedrag, simpel mag.
-    En tot slot zien wij ook graag iets veranderen als het om de grotere bedragen gaat. Laten we meer inzetten op het verkrijgen van subsidies uit bijvoorbeeld Europa. Zo kunnen we het onszelf als gemeente financieel makkelijker maken. 

Het CDA Maassluis kiest voor een samenleving waar ruimte is om van elkaar te verschillen en waar plek is voor iedereen. Letterlijk en figuurlijk.

Een plek voor iedereen

We bouwen in Maassluis aan dijken van wijken, dwars door de crisis heen. Maar er zit ook spanning in de woningmarkt. Jongeren, gezinnen en ouderen hebben allemaal hun eigen woonwensen. Laten we in kaart brengen hoe al die uiteenlopende wensen een plek kunnen krijgen in Maassluis. Wat doen we bijvoorbeeld met de Spechtstraat? Biedt onze stad ruimte voor vernieuwende woonconcepten zoals Tiny Houses of combinaties van zorg en wonen. Laten we niet per deel, maar over het geheel kijken. Niet gericht op één groep, maar op alle inwoners.

Een plek voor iedereen bieden is niet alleen letterlijk. Je onderdeel voelen van de samenleving, is iets dat voor teveel inwoners helaas niet de dagelijkse werkelijkheid is. We verschillen in ons verleden, in onze ervaringen, in onze mogelijkheden. Nog te vaak staat dit in de weg om de toekomst echt met elkaar te delen. Het CDA Maassluis ziet de gemeente als de supporter van samen leven en kiest voor het inzetten op een gelijk speelveld en gelijke kansen voor alle Maassluizers. Iedereen verdient dat verder gekeken wordt dan waar je verdaan komt of waarin je beperkt bent. Omdat dit een vanzelfsprekendheid hoort te zijn, maar nog altijd niet is vragen wij hierop extra inzet.

Laten we als gemeente zelf het goede voorbeeld geven door in de volle breedte nog meer werk te maken van diversiteit op onze werkvloer en dat goede voorbeeld ook uitdragen naar andere werkgevers in de stad. Laten we jong beginnen en samen met het onderwijsveld in kaart brengen hoe we met elkaar voor kinderen die het nodig hebben gratis huiswerkbegeleiding kunnen organiseren.

Zo zetten we als gemeente die extra stap. Niet omdat het moet, maar omdat het gewenst is. 

Communicatie verbeteren

Die stap willen we ook zetten in de gemeentelijke organisatie. Wij steunen uw organisatievoorstellen en vullen deze graag aan:
-    Laat ook uit uw schriftelijke communicatie blijken dat de gemeente niet een administratief kantoor is, maar dat u dichtbij inwoners staat. Een klein voorstel van ons is om bij de geboorteaangifte of inschrijving als gemeente Maassluis een klein geschenk aan te bieden aan de kersverse ouders.
-    De samenleving is snel en vraagt vaak om snelle reactie, zeker ook op sociale media. Waar de samenleving is veranderd, hebben we onze communicatieafdeling niet de financiële ruimte geboden om hier extra op in te zetten. Onze vraag is om in kaart te brengen wat nodig is om onze communicatie te laten aansluiten op de behoeften en snelheid van deze tijd.
-    Als derde punt: zichtbaarheid. Voor veel inwoners is de gemeente niet veel meer dan een inner van belastingen en de plek waar het rijbewijs of paspoort wordt aangevraagd. Veel inwoners zien in de stad onvoldoende terug wat met hun geld wordt gedaan. Als voorbeeld: langs de velden bij de sportverenigingen zie je sponsors terug op alle borden maar de stille hoofdsponsor van deze velden is vaak onzichtbaar. 

Laten we beter doen wat beter kan en laten zien wat we doen. Laten we onszelf in alles opstellen als de supporter van samen leven. Door goed te zorgen voor wat van iedereen is en zorg te dragen dat niemand er alleen voorstaat. Door het elkaar makkelijk te maken en vertrouwen te bieden. Door net dat beetje extra te doen, ook wanneer het niet wordt verwacht maar wel is gewenst. 

Laten we zo als gemeente verder bijdragen aan een samenleving die ruimte laat om van elkaar te verschillen en die een plek biedt aan iedereen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.