29 november 2018

Schriftelijke vragen 'rattenoverlast'

Geacht college,

Het CDA Maassluis ontvangt de laatste tijd steeds meer berichten van bewoners over de aanwezigheid van ratten. Aangezien dit niet goed is voor de volksgezondheid en hierdoor tijdig stappen moeten worden ondernomen, stellen wij het college de volgende vragen:

  1. In hoe verre bent u bekend met de overlast door ratten in Maassluis? Kunt u aangeven hoeveel meldingen er intern en extern binnenkomen? Kunt u ook aangeven vanuit welke wijken deze meldingen specifiek komen?
  2. Welke relatie ziet het college tussen het afvalbeleid en zwerfvuil en de aanwezigheid van ratten? Wat kan het college hieraan doen?
  3. Zwerfvuil en het voeren van eenden en vogels creëert veel aantrekkingskracht voor ratten. Wat gaat het college doen om bij de burgers kenbaar te maken dat het overmatig voeren van eenden en vogels niet toegestaan is?
  4. Het groenonderhoud speelt eveneens hierin een rol. Kunt u aangeven op welke plekken bossages beter en eventueel vaker gesnoeid kunnen worden? En bent u hiertoe bereid?
  5. In Rotterdam is een ‘actieplan rattenoverlast’ opgesteld. Hoe ziet het college dit actieplan? Bent u bereid om een ‘actieplan rattenoverlast’ op te stellen voor Maassluis? Zon nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan een dergelijke plan actief worden gebruikt?
  6. Op de website van de gemeente Maassluis is te lezen dat bij rattenoverlast in een gebouw van een woningcorporatie, de gemeente dan alleen advies kan geven. De melding moet dan worden gedaan bij de woningcorporatie zelf. Hoe vaak heeft de gemeente de melder van advies voorzien? En doet de gemeente zelf ook actief melding hiervan bij woningcorporaties?
  7. Welke afspraken heeft het college gemaakt met de woningcorporaties hoe de overlast goed en snel aan te pakken?

 

Wij kijken uit naar uw beantwoording,

Fractie CDA Maassluis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.