Bouwen en wonen

4.2 Veel van onze inwoners zijn op zoek naar een passende woning. Het woningtekort is groot, ook hier in Maassluis en daarom wil CDA Maassluis meer woningen bouwen. Woningen voor wie jong is en start op de woningmarkt, voor wie wil doorstromen naar een grotere woning en appartementen voor inwoners die gelijkvloers willen wonen. Het bouwen van woningen kan niet zomaar. De ruimte die we in de stad hebben is beperkt en moeten we zorgvuldig invullen. Wijken moeten voldoende kwalitatief groen kennen, verkeer moet goed geregeld zijn, kortom: leefbaarheid telt. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Maassluis mooier gemaakt door onder meer de renovatie van het voormalige FairLady pand aan de markt, de kans benut om het lang leegstaande pand van de politie aan de Westlandseweg in te vullen door het ROGplus, het oude Careyn-gebouw om te laten vormen tot appartementen. CDA Maassluis heeft voorstellen gedaan om leegstandsbeleid te ontwikkelen en hier uitvoering aan te geven. 
 • Meer woningen gebouwd in de verschillende wijken, zoals op het Balkon, Wilgenrijk en de Burgemeesterswijk, waar zowel duurdere als betaalbare woningen zijn gerealiseerd. 
 • De bouw gestart van de Vlootschouwer waardoor er meer woningen komen voor oudere inwoners. 
 • Ruime eengezinswoningen gerealiseerd op de Noorddijk-Geerkade passend bij het verleden en de uitstraling van onze historische binnenstad. 
 • Een passend plan ontwikkeld voor de Spechtstraat, waarbij de omwonenden hebben meegedacht in de ontwikkeling voor dit gebied. 
 • Voor gezinnen zijn sociale grondgebonden woningen gerealiseerd in Sluispolder-West.
 • Inzet gepleegd op doorstroming van ouderen naar een meer geschikte woning, met behulp van een wooncoach en andere maatregelen van Maasdelta waarbij de inzet en voorstellen vanuit CDA Maassluis zijn meegenomen.
 • Ter bevordering van de doorstroming zijn er specifieke maatregelen genomen, zoals voorrang bieden aan groepen die in de knel zitten en aan diegenen die willen doorstromen naar middel-dure huur. 
 • Pauzewoningen gerealiseerd, dit zijn woningen die beschikbaar zijn voor mensen die met spoed een tijdelijke woning nodig hebben. 
 • Zo veel mogelijk maatwerk toegepast bij woonruimtebemiddeling voor de sociale huurwoningen in Maassluis, meer inwoners in de juiste huurwoning te laten wonen. 
 • Het ontwerpbestemmingsplan ‘parapluherziening overbewoning’ vastgesteld, bedoeld om het bewonen van een huis met te veel mensen die geen gezin vormen te voorkomen. 

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • Jongeren een huis kunnen krijgen. Jonge mensen moeten kansen krijgen op de woningmarkt in Maassluis. We willen veel starterswoningen bouwen voor jongeren en jonge gezinnen. Ook willen we meer appartementen en studio’s voor jonge inwoners realiseren.
 • De starterslening beschikbaar blijft voor wie een eerste woning wil kopen en financiële ondersteuning nodig heeft. Het maximale bedrag van de lening wordt aangepast aan de gemiddelde prijs van woningen.
 • Betaalbare koopwoningen betaalbaar blijven, ook als een woning na een paar jaar weer verkocht wordt. Dit kan bijvoorbeeld door financiële afspraken te maken bij verkoop.
 • De Woonvisie uit 2019 uitgevoerd wordt en er minimaal 500 woningen gebouwd worden. Wij willen graag nog meer woningen bouwen, omdat de woningnood in Maassluis erg hoog is. Belangrijk daarbij is dat er goed gekeken wordt naar de balans tussen de bestaande wijken en mogelijke bouwlocaties, zoals langs de Hoekse lijn en de Kapelpolder. 
 • Een goede verkeersafwikkeling en kwalitatief groen belangrijke randvoorwaarde zijn. Daarbij houden we niet vast aan de minimale normen maar zetten we in op toekomst bestendige investeringen die bijdragen aan de leefbaarheid.
 • Meer woningen bereiken we niet alleen door meer te bouwen. Wij willen ook dat goed gekeken wordt naar bestaande woningen en gebouwen. Denk hierbij aan de mogelijkheid van het splitsen van woningen en verhuur onder voorwaarde dat de woningeigenaar zelf in eigen deel van de woning blijft wonen. Zo kan er meer woonruimte gecreëerd worden. Ook het omvormen van overbodige bedrijfspanden naar woningen biedt mogelijkheden.
 • We ruimte bieden in bouwprojecten en bestaande wijken voor wonen met zorg. Niet iedereen kan zelfstandig wonen, een woonruimte met zorg betekent veel voor inwoners die begeleiding en een beschermde omgeving nodig hebben. We staan open voor initiatieven en denken daarbij specifiek aan inwoners met een licht verstandelijke beperking en autisme.
 • De laatste fase van de Burgemeesterswijk gebouwd wordt. In de laatste fase worden 248 woningen gesloopt, en kiezen we voor de minimale terugbouw van 260 woningen en onderzoeken de mogelijkheid om meer woningen te realiseren. We kiezen hierbij voor 60% sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen. 
 • We zetten in op doorstroming door te kiezen voor nieuwbouwplannen die bijdragen aan de doorstroming vanuit de sociale woningvoorraad. Specifiek wordt hierbij gekeken naar het realiseren van gezinswoningen. Hiernaast stimuleren we initiatieven die financieel en ruimtelijk ‘scheef wonen’ tegengaan zoals de huidige inzet van de wooncoach. 
 • We bouwen aan woonruimte voor alle inwoners om een goede balans in de stad te houden, daarom houden wij vast aan het percentage sociale huurwoningen van minimaal 33% in Maassluis.
 • Verhuurders die uitbuiten aangepakt worden. Iedereen die in Maassluis een huis verhuurt, is verplicht een verhuurdersvergunning aan te vragen. Dit geldt ook voor bestaande contracten. Huurders mogen niet uitgebuit worden en waar misstanden zijn, wordt de verhuurdersvergunning ingetrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.