Gemeente

4.6 De gemeente is er voor en werkt samen met inwoners, organisaties en bedrijven in de stad. We willen een gemeente zijn die midden in de samenleving staat, waarin medewerkers weten wat er speelt en oog hebben voor de zorgen die leven en knelpunten die beleefd worden. CDA Maassluis wil de betrokkenheid tussen gemeente en inwoners, organisaties en bedrijven vergroten omdat dit er voor zorgt dat we van elkaar leren en met elkaar komen tot de beste aanpak van maatschappelijke vraagstukken die vandaag en in de toekomst spelen. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Gezamenlijk beleid gemaakt en projecten vormgegeven. Van jeugdhulp tot de bebouwing van het terrein aan de Spechtstraat. Niet achteraf vragen maar vooraf ophalen en samen uitwerken. 
 • Op voorstel van CDA Maassluis meer verbinding gemaakt met het toekennen van subsidies, om zo samenwerking te stimuleren tussen maatschappelijke organisaties.
 • De dienstverlening op het stadhuis bereikbaar gehouden en online beter bereikbaar gemaakt voor inwoners. Via een app voor problemen in de openbare ruimte, een vernieuwde website, de sociale mediapagina’s van de gemeente en digitale bijeenkomsten.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • Maassluis een zelfstandige gemeente blijft omdat de schaal van onze gemeente maakt dat we elkaar kennen, de lijnen kort zijn en we snel en flexibel kunnen handelen voor onze inwoners.
 • We een betrouwbare partner zijn, die nauw samenwerkt met inwoners, organisaties en ondernemers binnen de gemeente, met gemeenten in de regio en andere overheden.
 • We een aantrekkelijke werkgever zijn waar talent graag wil komen en blijven werken omdat je veel mogelijkheden hebt om jezelf te ontwikkelen, ruimte en vertrouwen krijgt om nieuwe ideeën uit te voeren.
 • De gemeente met inwoners samenwerkt. We zetten in op het versterken van de participatie en draagvlak vanaf het begin en kiezen niet voor een referendum achteraf. 
 • De gemeente, bestuur en organisatie integer en transparant is. Dit is essentieel voor een goed en gedragen overheidshandelen en het is goed daar blijvend aandacht voor te hebben door periodieke trainingen van en bewustwordingscampagnes voor bestuurders en medewerkers.
 • De gemeente helder communiceert over de belastingtarieven en heffingen waaronder de OZB met daarbij een onderbouwing als wijzigingen aan de orde zijn.
 • De gemeente jaarlijks een sluitende meerjarenbegroting presenteert omdat dit de basis is voor een financieel gezonde gemeente. Gemeenten zijn echter ook afhankelijk van Rijksbeleid dat een gemeente verplicht moet uitvoeren maar waarvoor gemeenten niet altijd voldoende geld krijgen. Wij willen net als de afgelopen jaren inzetten op het behouden wat goed is ook wanneer dit financieel moeilijk is. Dit kan door het vormen van reserves en het doen van extra investeringen om verandering mogelijk te maken en tijd te geven. Daarbij wordt ook gezocht naar mogelijkheden om investeringen extern te financieren.
 • Het stadhuis open blijft voor dienstverlening aan inwoners en daarnaast ruimte biedt aan andere organisaties voor dienstverlening met een maatschappelijk doel. Zodat deze dicht bij de inwoners een aanspreekpunt hebben, houden of krijgen.
 • Medewerkers de stad kennen en inwoners en organisaties de medewerkers van de gemeente kennen. Daarom werken medewerkers thuis, op het stadhuis en op verschillende locaties in de stad. Midden in de samenleving. We organiseren jaarlijks een open dag waar de gemeente laat zien wat ze doet en waar inwoners, medewerkers en bestuur elkaar ontmoeten, vragen kunnen stellen en ideeën kunnen delen. 
 • We open staan en vernieuwingen stimuleren in de wijze waarop we als bestuur, organisatie en samenleving kunnen samenwerken. Wij zien graag meer uitvoering en minder papier.  Meer betrokkenheid van inwoners en minder bureau. 
 • Dat als inwoners vastlopen bij de gemeente ze bij ons terecht kunnen voor een nieuwe afweging of toetsing op het besluit. Hiervoor willen we personen binnen de organisatie met doorzettingsmacht aanstellen waar inwoners naar toe kunnen gaan. We willen kritisch blijven op hoe wij het als gemeente doen, een lerende organisatie zijn. Hier investeren we in: in nieuwe methoden, nieuwe vaardigheden en kennis binnen de gemeentelijke organisatie.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.