Inclusiviteit

3.2 In Maassluis is er plek voor iedereen, een plek waar iedereen volwaardig meetelt, hoe divers we ook zijn.  Omzien naar elkaar en elkaar helpen zijn belangrijke waarden in onze stad. We respecteren elkaar en geven ruimte aan ieders mening.
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Maassluis als regenbooggemeente uitgeroepen. Naast het voorstel van CDA Maassluis om een regenbooggemeente te worden, is ook op ons voorstel ingezet om de acceptatie en inclusie van LHBTI’s te vergroten, en wordt er uitvoering gegeven aan het Charter Diversiteit. 
 • De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) uitgebreid met nieuwe regelgeving waardoor we intimidatie en overlast aan kunnen pakken. De regels die we als gemeente hebben zijn op voorstel van CDA Maassluis herkenbaar voor iedereen in pictogrammen. 
 • Hebben we ingezet op het oplossen van problemen tussen buren door buurtbemiddelaars.
 • Het programma ‘De wijk op maat’ is opgezet in een aantal wijken om de onderlinge verbinding tussen bewoners sterker te maken.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • Iedereen in Maassluis meetelt en we gelijkwaardig zijn. We treden actief op waar gelijke behandeling in het geding komt en blijven iedere vorm van discriminatie bestrijden. 
 • De gemeente kritisch is op waar het beter moet, hiervoor laten we periodiek een onafhankelijk onderzoek doen naar ongelijkheid en discriminatie op grond van land van herkomst, geloof of huidskleur en discriminatie op de arbeidsmarkt.
 • We een inclusieve gemeente zijn en daarom de toegankelijkheid van onze stad en voorzieningen vergroten. Van projecten waarbij medewerkers van de gemeente en inwoners zelf kunnen ervaren hoe het is om een beperking te hebben, meer openbare toiletgelegenheden, het wegnemen van fysieke belemmeringen in gebouwen en in de stad, tot experimenteren met prikkelarme lokalen in het onderwijs. Voor organisaties en verenigingen komen projectsubsidies om hun toegankelijkheid te verbeteren. Wij stellen in 2022 een ambassadeur toegankelijkheid aan, die samen met inwoners met een beperking een concreet actieplan opstelt.
 • De gemeente goed aansluit bij onze samenleving, hiervoor is het belangrijk dat de gemeente diversiteit onder medewerkers kent. We staan open voor experimenten die hieraan kunnen bijdragen en stimuleren bedrijven deze proef met ons mee te doen. 
 • We samenwerken met maatschappelijke partners aan meer bewustwording en praktische ondersteuning die gericht is op het verminderen en voorkomen van pesten.
 • Om mee te kunnen doen in de samenleving is het belangrijk om te kunnen lezen en schrijven. Voor wie dat niet goed kan, zichzelf door taalproblematiek onzeker of beperkt voelt, is er ondersteuning laagdrempelig beschikbaar. We ondersteunen het taalfront, bieden onze verenigingen gratis training aan om in begrijpelijke taal hun leden te informeren. We willen dat we helder overbrengen wat we doen en waarom. De gemeente en uitvoeringsorganisaties spreken in eenvoudige taal en pictogrammen. Om echt iedereen te kunnen bereiken blijft persoonlijke contact belangrijk. 
 • We dicht bij onze inwoners zijn, in de wijk, in een appartementencomplex en in de buurt. Om zo meer te kunnen betekenen in waar inwoners dagelijks tegenaanlopen. We willen meer huismeesters en samen met onze woningbouwcorporatie en zorgkantoor flatcoaches in Maassluis in wooncomplexen. Hiernaast gaan de brede wijkteams van politie, brandweer en gemeentelijke medewerkers spreekuren in de wijk houden.
 • Maassluis zich aan de afspraken houdt over hoeveel statushouders en asielzoekers de gemeente moet opvangen. Daarbij moet Maassluis andere gemeenten aanspreken die zich onttrekken aan deze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
 • De maatschappelijke opvang samen met Vlaardingen en Schiedam uitgevoerd wordt. We willen dat er de komende jaren meer ingezet wordt op preventie en dat mensen die een verslavingsproblematiek of geestelijke gezondheidszorg nodig hebben in onze opvang terecht kunnen. Hiernaast willen we dat de winteropvang 24 uur per dag open is, zodat niemand in de kou op straat hoeft te leven. 
 • Er een Stimuleringsfonds Samenleving komt waarmee we acties die gericht zijn op ontmoeting en binding eenvoudig mogelijk maken. Zo willen we ontmoetingen tussen inwoners met een migratieachtergrond en geboren Nederlanders, maar ook tussen bijvoorbeeld jong en oud en arm en rijker stimuleren. Hiervoor is één loket waar mensen terecht kunnen. 
 • Dat de gemeente actief meewerkt aan particuliere initiatieven op het gebied van cremeren en begraven, zoals een Islamitisch begraafplaats waarbij gelijke rechten van inwoners voor de gemeente een belangrijk uitgangspunt zijn.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.