Kunst en cultuur

1.3 Kunst en cultuur vermaken, verbinden en verrijken. In het persoonlijk leven van mensen en in de hele samenleving. We leren, krijgen nieuwe inzichten en genieten van het moois en hoe dat ons raakt. Of je zelf schildert, danst of een tentoonstelling bezoekt of film kijkt, CDA Maassluis wil dat iedereen die dat wil met kunst en cultuur in aanraking kan komen. Om zelf te doen of om te ervaren. Juist omdat we geleerd hebben hoe onmisbaar cultuur is in de samenleving en bijdraagt aan de gezondheid en welzijn van inwoners willen we investeren in een verdere versterking van ons culturele leven. 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Een plan gemaakt voor de uitvoering voor een levendig, mooi Maritiem Historisch Maassluis en geld om dit mogelijk te maken. Hierin is ingezet op duurzaamheid, musea met een grotere aantrekkingskracht, rondvaartboot, de trekvaart en trekschuit en historische schepen. Om zo van Maassluis een plek te maken waar mensen naar toe willen om te varen en de geschiedenis en toekomst te beleven. Hierdoor wordt Maassluis nog leuker voor de betrokken verenigingen, inwoners en bezoekers. 
 • Financieel bijgedragen aan de bouw van Den Eerste Snik.
 • De Kunst en Cultuur Academie (KCA) ondersteund in de verhuizing naar een nieuwe plek in Theater Koningshof waardoor cultuur in Maassluis nog meer samen komt.
 • Kunst in de openbare ruimte samen met inwoners gemaakt, vormgegeven en gekozen, zoals in de Sluispolder West en het Balkon.
 • Meer inwoners betrokken bij kunst en cultuur. Zo hebben we meer kunst en cultuur op het voortgezet onderwijs gebracht en hebben we het cultuurmenu voor basisscholen vernieuwd. Daarnaast hebben we meer jongeren betrokken door speciale projecten zoals het vlogteam.
 • De kunst in de openbare ruimte vervangen en vernieuwd zoals de beelden van de ‘Boeiende route Maassluis’.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We samen met organisaties en vrijwilligers de visie Maritiem Historisch Maassluis voortvarend verder uitvoeren voor een levendige en aantrekkelijke haven. De gemeente stelt hiervoor blijvend geld beschikbaar en zorgt voor goede ondersteuning en professionele begeleiding.
 • We de historische uitstraling van onze binnenstad verder versterken en doortrekken langs de haven. Eigenaren van historische panden worden gestimuleerd en ondersteund om het historisch aanzicht te versterken of te behouden. Verder willen we onze kades aan de haven levendiger maken door meer ruimte voor terrassen ook in de winter en in de binnenstad een podium – mogelijk op het water - waarop ondernemers en andere organisaties optredens kunnen laten verzorgen. 
 • We, in lijn met de visie Maritiem Historisch Maassluis, van onze musea bruisende en levendige instellingen maken die bezoekers van binnen en buiten Maassluis trekken. We zetten hierbij in op samenwerking tussen de musea en een gedeelde locatie met andere organisaties waarbij de eigenheid is geborgd. Het Nationaal Sleepvaart museum voor de maritieme beleving en het museum Maassluis als een zichtbaar stadsmuseum met aandacht voor geschiedenis en de actuele stedelijkheid. Een museum dat onze stad verrijkt met kennis, ons verrast en nieuwe inzichten geeft en een bijdrage levert om de sociale cohesie in Maassluis te versterken. Om deze overgang te realiseren maken we incidenteel de benodigde extra gelden vrij.
 • Theater Koningshof en de bibliotheek basisvoorzieningen en belangrijke ontmoetingsplekken in de stad blijven. We willen dat de fysieke verbinding wordt gerealiseerd en er nog meer verbinding en samenwerking komt tussen de verschillende organisaties. Hiernaast kiezen we voor vernieuwende faciliteiten zoals bijvoorbeeld een muziekstudio.
 • Amateurkunsten ondersteund worden in de zichtbaarheid en nieuwe actieve leden werven. We bieden goede, betaalbare repetitieruimtes aan en versterken de samenwerking tussen professionele en amateurkunst.  Hiernaast willen we dat de gemeente ondersteuning biedt voor de doorontwikkeling van digitalisering en online activiteiten.
 • Het cultuuraanbod vanuit de gemeente blijft op het primair en voortgezet onderwijs omdat we daar alle kinderen en jongeren bereiken. We houden het cultuurmenu en de kunstklas  up-to-date en aantrekkelijk. We zetten hierbij in op een meer integraal aanbod, met als doel om de scholen te ontzorgen.
 • Nog meer inwoners in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur. Voor een breder bereik van cultuur willen we Kies voor Cultuur versterken en beschikbaar stellen voor andere doelgroepen zoals ouderen. Hiernaast kiezen we ervoor om het aantal uren cultuurcoaches uitbreiden.  Zodat we niet alleen de verbinding tussen onderwijs en cultuur, maar ook de verbinding in de wijken, amateurkunstverenigingen en verschillende leeftijden bereiken. We benutten hiervoor maximaal de middelen van de Rijksoverheid.
 • We inzetten op een cultuurakkoord met onze culturele organisaties waarin we afspraken maken over bevordering cultuurparticipatie, samenwerking en ondersteuning, een breed en divers aanbod en de verbinding met maatschappelijke doelstellingen.
 • Kunst in de openbare ruimte een extra impuls krijgt omdat die kunst iedereen bereikt. Dit doen we door goed onderhoud, door bij bouwprojecten vooraf ruimte op te nemen voor kunst, inwoners actief te betrekken bij kunst in de wijk en een goede spreiding van kunstwerken door de stad. Naast de beschikbare gelden, maken we de komende jaren éénmalig geld vrij om een extra investering te doen in kunst in bestaande wijken. 
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.