Minimabeleid

2.5 Armoede, een situatie die niemand wenst en iedereen kan overkomen. De oorzaken van armoede zijn divers. Het CDA Maassluis staat voor een samenleving waarin wij uitgaan van persoonlijke verantwoordelijkheid van inwoners maar we beseffen dat niet iedereen die verantwoordelijkheid kan dragen. Wij zetten ons actief in om te voorkomen dat inwoners in financiële problemen raken en we ondersteunen inwoners om uit schulden te komen. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Meer geld beschikbaar gesteld om meer inwoners verder te helpen. Zo hebben we 400 kinderen bereikt met het jeugdeducatiefonds. Met dit fonds kunnen kinderen bijvoorbeeld op schoolreis of leren over gezonde voeding. Hiernaast is het fonds SUN Waterweg opgericht en gefinancierd. Een fonds waar inwoners met een urgente financiële hulpvraag terecht kunnen voor hulp die anders niet geboden wordt. 
 • Samen met inwoners en organisaties praktisch lokaal sociaal beleid opgesteld en organisaties bij elkaar gebracht. Stroomopwaarts werkt nauwer samen met het wijkteam en we hebben ingezet op ontmoeting en kennisuitdeling tussen de gemeente en organisaties onderling. Zo kunnen we elkaar beter vinden en helpen in Maassluis. 
 • Meer bekendheid gegeven aan wat er aan ondersteuning mogelijk is zodat we inwoners die hulp nodig hebben nog beter bereiken.
 • Het Schuldenlab opgezet samen met publieke en private partners met als doel zoveel mogelijk inwoners schuldenvrij te krijgen door snellere totstandkoming van schuldregelingen.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat: 

 • We zorgen dat kinderen opgroeien in een samenleving waarin het inkomen van ouders niet bepalend is. Ieder kind moet de kans en mogelijkheid hebben om zichzelf te ontwikkelen en mee te kunnen doen op school, sport, cultuur. Het Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Leergeld zijn hierin belangrijk voor gratis lidmaatschap bij een vereniging of organisatie en kosten voor school te dragen.
 • Naast kind-regelingen er ook vergelijkbare regelingen komen voor andere doelgroepen, zoals ouderen, om ondanks een beperkt inkomen actief mee te kunnen doen op het gebied van sport, cultuur en educatie. 
 • Voor inwoners met een laag inkomen we vasthouden aan het kwijtschelden van de gemeentelijke lasten via de reinigingsrechten en het noodfonds SUN ook de komende jaren behouden blijft.  
 • De slachtoffers van de toeslagenaffaire hulp krijgen en ondersteund worden. Hen is groot leed aangedaan en in Maassluis willen we helpen om persoonlijke problemen op te lossen. 
 • We blijven kiezen voor een brede schuldenaanpak samen met andere organisaties. We zetten in op preventie, vroegsignalering en financiële educatie. We maken werk van vernieuwende aanpakken zoals we hebben gedaan bij het opzetten van het Schuldenlab. We ontwikkelen alternatieven voor beschermingsbewind waarbij we nieuwe aanpakken uitproberen. 
 • We vrijwilligers die zich inzetten voor inwoners met schulden en armoedeproblematiek goede ondersteuning bieden. De Voedselbank, SchuldHulpMaatje en Stichting Boom zijn hierbij voorbeelden van belangrijke organisaties die weten wat werkt en speelt. De gemeente verbindt onze lokale vrijwilligersorganisaties met elkaar zodat kennis onderling gedeeld wordt en de gemeente dicht bij de dagelijkse praktijk staat. Hiervoor willen we dat medewerkers van de gemeente ook ervaring opdoen door mee te lopen bij onze lokale organisaties. 
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.