Onderwijs

4.3 Alle kinderen hebben recht op passend onderwijs. Passend onderwijs begint al op de peuterspeelzalen en loopt de hele leerlijn door. CDA Maassluis wil het onderwijs ondersteunen om kinderen de beste kansen te geven in het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.  
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

  • Belangrijke stappen gezet in het creëren van gelijke onderwijskansen voor ieder kind. Dit is vormgegeven in het gemeentelijk Onderwijskansenbeleid “Samen bouwen aan gelijke kansen”. Zo hebben we huiswerkbegeleiding opgezet die gratis en laagdrempelig beschikbaar is voor leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
  • Het Meerjaren Onderwijshuisvestingsplan vastgesteld waardoor we in de komende 4 jaar nieuwe scholen bouwen in Wilgenrijk en voor de Montessorischool. Hiernaast is geld beschikbaar voor de uitbreiding van het IKC Het Balkon. 
  • Positieve aandacht en waardering uitgesproken voor medewerkers in het onderwijs, ouders en leerlingen met de Onderwijsprijs. We hebben afspraken gemaakt over het jaarlijks uitreiken van deze prijs aan leerkrachten, pedagogisch medewerkers, leerlingen, ouders en andere betrokkenen bij het onderwijs.
  • Omdat we op school alle kinderen bereiken, hebben we lespakketten beschikbaar gesteld voor kinderen op het primair en voortgezet onderwijs om bewust om te leren gaan met geld.
  • Op elke school is een gezinsspecialist, die verbonden is aan het wijkteam. 

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

  • Activiteiten- en kennisaanbod aan scholen op het gebied van sport, techniek, cultuur, duurzaamheid, gezondheid en verkeer voor alle kinderen beschikbaar is. Omdat van het onderwijs al veel wordt gevraagd, gaan we het aanbod vanuit de gemeente overzichtelijk aanbieden. Het aanbod wordt zoveel mogelijk passend bij het onderwijs gemaakt zodat het kinderen verrijkt en de docenten meer ontlast.
  • We samen met het onderwijs extra inzet doen om de stap naar het vervolgonderwijs voor kinderen soepel te laten verlopen.  We zetten nog sterker in op samenwerking tussen het primair en voortgezet onderwijs, zowel binnen de stad als in de regio.
  • Het geld dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) maximaal besteed wordt om achterstanden ook via vernieuwende projecten te verminderen. We benutten dit geld ook om het welzijn van kinderen in en buiten de klas te bevorderen. Dit doen we als gemeente samen met het onderwijs door te bepalen waar extra vaardigheden of kennis nodig is. 
     

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.