Veiligheid

3.1 CDA Maassluis wil dat iedereen zich veilig voelt in Maassluis. Op ieder tijdstip en iedere plek. De politie, brandweer en de gemeentelijke handhaving zijn er om die veiligheid te waarborgen. We waarderen de grote betrokkenheid en inzet van de hulpdiensten die dag en nacht klaarstaan om snel en professioneel er te zijn voor inwoners. De hulpdiensten kunnen het niet alleen, veiligheid zit ook in andere dingen, zoals bijvoorbeeld een goed werkende openbare verlichting en samen zorgen voor een omgeving die schoon, heel en veilig is. Veiligheid is ook elkaar kennen en rekening houden met elkaar. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Voor betere afstemming en veel nauwere samenwerking gezorgd tussen de politie en onze gemeentelijke handhavers in de gezamenlijke huisvesting in de veiligheidsvleugel op ons stadhuis.
 • Voorlichting gegeven over inbraak-, en brandveiligheid op de veiligheidsmarkten en door bijvoorbeeld senioren uit te nodigen op de brandweerkazerne voor een informatieve en gezellige middag.
 • Een tweede mobiele camera aangeschaft, die veelvuldig is ingezet.
 • Actieve inzet op het voorkomen van babbeltrucs aan de deur en stappen gezet om online de veiligheid van kinderen te verbeteren. Dit laatste hebben we gedaan met onder meer een project waardoor kinderen beter online gevaar kunnen herkennen en voorkomen.
 • Ingezet op het terugdringen van zogenoemde High Impact Crimes zoals overvallen, inbraken en straatroven, door bijvoorbeeld voorlichting over inbraakpreventie en het aanbieden van achterpad verlichting.
 • Een communicatiecampagne over de risico’s van ondermijning gehouden, zodat partners in de stad ondermijning kunnen signaleren, bestrijden en voorkomen. 
 • Actief ingezet om ondermijning op te sporen, zodat witwassen, andere georganiseerde criminaliteit en vastgoedfraude aangepakt is en hennepkwekerijen ontmanteld zijn.
 • Preventief fouilleren toegepast op de stationspleinen. Hiermee zijn veel messen in beslag genomen.
 • Partner geworden van Meld Misdaad anoniem, met als doel meer meldingen te krijgen.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • Veiligheid dichtbij is. We willen werken met brede wijkteams. Een herkenbaar team dat de wijk kent en bereikbaar en beschikbaar is voor inwoners, niet alleen fysiek maar bijvoorbeeld ook via WhatsApp groepen. De brede wijkteams bestaan uit de wijkagent, team Handhaving en Toezicht, de wijkcoördinator, een wijk-brandweerman en medewerkers uit de buitendienst. 
 • We samen de buurt veilig houden en daarom zetten we in op goede ondersteuning van inwoners die hier actief aan bijdragen. We blijven inzetten op het makkelijk doen van een melding, het project Waaks! uitbreiden door ook andere inwoners te betrekken naast hondenbezitters. Verder zetten we in op buurpreventie in alle bestaande en nieuwbouwwijken. Dit vraagt om goede ondersteuning vanuit de gemeente en extra inzet op het werven en enthousiast maken van inwoners.
 • De brandweerzorg ook in de toekomst lokaal, goed en dichtbij georganiseerd blijft. We blijven actief zoeken naar geschikte vrijwilligers en geven subsidie aan de personeelsvereniging van ons lokale korps om ook binding te houden en activiteiten te ondernemen met de vrijwilligers die niet meer in actieve dienst zijn.  
 • We inwoners betrekken bij oefeningen van de hulpdiensten, zowel op gemeentelijk als regionaal niveau. Zodat werk van de hulpdiensten meer zichtbaar is voor de inwoners, de betrokkenheid vergroot en er een preventieve werking vanuit gaat. 
 • Drugsverkoop op straat niet getolereerd wordt en hier meer inzet op komt. 
 • We willen een sluitende aanpak om probleemjongeren een perspectief te bieden. Veel partijen zijn betrokken bij signalering, toeleiding naar hulp en ondersteuning, meer samenwerking is hierbij nodig om het succesvol te laten zijn. 
 • Verkeersveiligheid een speerpunt wordt in de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. We pakken hufterig verkeersgedrag, straatraces, criminaliteit en (verkeers)overlast aan in de buurt. Naast handhaving door de politie maken we daarbij gebruik van (nieuwe) technologie, zoals flitspalen die reageren op snelheid en geluid. Met behulp van slimme sensoren brengen we hotspots in kaart.
 • We inwoners en onze ondernemers blijven voorlichten in heldere taal over veiligheid. Van de veiligheid in de eigen woning, digitale veiligheid tot brandveiligheid. 
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.