Werk en inkomen

4.4 Jezelf ontwikkelen, onderdeel zijn van de samenleving, nieuwe mensen ontmoeten. Een betaalde baan biedt dit allemaal, samen met meer financiële zelfstandigheid. Het lukt niet iedereen om een betaalde baan te vinden of in te vullen. We bieden hulp en financiële ondersteuning voor wie dat nodig heeft en richten ons op het vergroten van de zelfredzaamheid voor wie dat aankan. We zijn solidair met inwoners die beperkingen kennen of het moeilijk hebben, we zijn streng op datgene wat die solidariteit aantast. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Het belang en de betekenis van maatschappelijk ondernemen bij bedrijven onder de aandacht gebracht en zelf daarin als gemeente het goede voorbeeld gegeven door het aanbieden van werkervaringsplaatsen en het in dienst nemen van mensen die een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. 
 • De wettelijk verplichte tegenprestatie rechtvaardig en sociaal ingevuld door persoonlijke omstandigheden mee te laten wegen in het bepalen wat een passende invulling naar vermogen is. 
 • Een makkelijke overgang van dagbesteding naar beschutwerk en omgekeerd mogelijk gemaakt. Als gemeente hebben we medewerkers die al jaren via Stroomopwaarts bij ons gedetacheerd waren in dienst genomen.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We beperkingen van onze inwoners respecteren en voor onze kwetsbare inwoners altijd een passende dagbesteding en beschut werk blijft behouden. We zijn trots op de werknemers van het Stroomopwaarts Werkleerbedrijf Maassluis en behouden deze locatie in Maassluis. 
 • De gemeente investeert in basisbanen voor werkzoekenden die (nog) niet de stap naar een betaalde baan kunnen maken. Een basisbaan met salaris, met werknemersrechten en plichten in plaats van een uitkering. Een basisbaan kan worden ingevuld als opstap naar regulier werk maar hoeft niet te leiden tot betaald werk. 
 • De regels minder ingewikkeld worden en waar we dit als gemeente niet kunnen veranderen inwoners door ons worden begeleid door 1 regisseur en 1 schaduwregisseur. Niettemin kan er ondanks begeleiding soms iets misgaan. Een inwoner kan iets verkeerd invullen, een fout die niet opzettelijk is. Wij werken vanuit dat vertrouwen. Daarbij past ook dat we als gemeente streng zijn voor inwoners met een uitkering die langdurig ongegrond medewerking weigeren, omdat het niet mag lonen om ongemotiveerd en ongeïnteresseerd te zijn. 
 • Vanuit de re-integratie-middelen worden noodzakelijke aanpassingen en passende en duurzame begeleiding op de werkplek gerealiseerd. Begeleiding op de werkvloer vindt ook plaats wanneer het vrijwilligerswerk betreft en duurt zo lang als nodig.
 • We vasthouden aan de voorbeeldrol die de gemeente heeft als het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en stimuleren het bedrijfsleven dit ook te doen. Ook in het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente wordt hier met meer gewicht invulling aan gegeven. 
 • We kijken naar de mens achter de hulpvraag en bieden passende ondersteuning. We zijn voor een goede menselijke uitvoering van de Participatiewet. De verplichte tegenprestatie blijft passend ingevuld worden bij de omstandigheden waarin iemand verkeert en de mogelijkheden die iemand heeft. Bij terugvorderingen en boetes is de menselijke maat leidend. Verder willen we onderzoeken hoe we werk kunnen belonen en giften met beperkte waarde meer kunnen toestaan.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.